Чл.12.(1) Писмените работи от Единните приемни изпити се проверяват от двама членове на комисия, назначена със заповед на Ректора, и работите се оценяват с точност до 0,10.

                        (2) Всяка конкурсна работа по чужд език се проверява и оценява поотделно и независимо от двама преподаватели по критерии, оповестени в деня на изпита, определени от комисията, подготвила темата. Всеки екзаминатор оценява работата с точност до 0,10. За оценка на работата се приема средноаритметичното на двете отделни оценки, когато разликата между тях е до 0,50. При наличие на разлика в двете оценки, надвишаваща 0,50, се провежда трето преглеждане и оценяване на работата.

                        (3) Практическите изпити се оценяват от комисии, назначени със заповед на Ректора. Оценката на кандидата се оформя като средноаритметично от оценките на отделните членове на комисията.

              Чл.13.(1) Кандидатите могат да проверят писмените си работи и мотивите за поставената оценка в срок от три работни дни след оповестяването на резултатите от изпита.

                        (2) Обявените резултати от изпитите са окончателни и не подлежат на преоценка.