Чл.26.(1) За местата с пълен или частичен срок на обучение в чужбина, съгласно подписаните междуправителствени спогодби за образователен обмен, могат да кандидатстват студенти, обучаващи се в Русенския университет за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" след завърше­но средно образование.

                        (2) За пълен срок на обучение могат да кандидатстват-студенти от първи курс, а за частичен - студенти, които не са в първата година на обучението си.

              Чл.27.(1) Студентите от Русенския университет могат да продължат обучението си в чужбина извън местата по чл.26, ако сами си осигурят необходимите финансови средства и отговарят на условията, определени от приемащата страна.

                        (2) На кандидатите по ал.1 се издава документ за обучение в чужбина от Ректора на Русенския университет, а при изричното изискване от приемащата страна - и от Министерството на образованието и науката.

              Чл.28. Обучаващите се в чужбина студенти на Русенския университет, които са се завърнали в страната преди изтичането на срока на обучението им, могат да продължат обучението си в Русенския университет по специалността, по която са били приети. Условията за продължаване на обучението на завърналите се от чужбина студенти, които не са приемани в Русенския университет, се определят от Ректора.