Чл.23.(1) Записването на новоприетите студенти се извършва във факултетната канцелария към факултета, отговарящ за обучението по съответната специалност. При записването се представят следните документи:

                 1. диплома за завършено образование, която след снемането на необходимите данни се връща на студента;

                 2. лична карта, която след проверка се връща на студента;

                 3. квитанция за платена семестриална такса (заплащането ѝ става преди записването на студентите, по входящ номер);

                 4. четири снимки с формат 3,5х4,5 cm;

                 5. медицинско удостоверение от личния лекар ( за специалности с педагогическа и медицинска насоченост, Евроатлантическа и глобална сигурност и Противодействие на престъпността и опазване на общественият ред );

                 6.  комплект документи за студента: студентска книжка, лична карта, именник, уверение - 2 екземпляра, картон за студентското положение и заявление-декларация (получават се от факултетната канцелария);

               (2) Лица с трайни увреждания и намалена трудоспособност (70 и над 70 на сто) и военноинвалиди се освобождават от заплащане на семестриалната такса. От заплащане на семестриална такса се освобождават и кръгли сираци, и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ненавършили 26 години.

              Чл.24. Братя и сестри, приети за студенти в Русенския университет в различни специалности, след второто класиране могат да поискат със заявление до Ректора да се обучават заедно в една от специалностите, в които са приети.

              Чл.25.(1) При записването си студентите са длъжни да се запознаят с Графика на учебния процес.

                        (2) Преместването на новоприети студенти в друго висше училище, факултет, специалност или друга форма на обучение може да стане след успешното приключване на първата учебна година - при условия и ред, определени в Правилника за дейността на Русенския университет и Вътрешните правила за учебната дейност.

                        (3) Напускането на университета по собствено желание може да стане след приключване на първия учебен семестър.

                        (4) Записалите се за студенти нямат право да се обучават на държавна издръжка в повече от една специалност едновременно в същото или в друго висше училище.

                        (5) Внесената при записването такса за обучение не се връща на вече записалите се за студенти и отказали се след това от правото си за обучение в Русенския университет.