Чл.18.(1) В класирането за всяка отделна специалност участват само кандидатите, които са положили успешно предвидените за специалността състезателни изпити или имат призната за оценка от съответстващ конкурсен изпит оценка от положен след 01.01.2008 г. държавен зрелостен изпит.

                        (2) Класирането се извършва от компютърна програмна система по посочената в молбата последователност на шифрите на специалностите.

              Чл.19.(1) Класирането се извършва на етапи:

 • по низходящ ред на състезателния бал и
 • по реда на посочените в състезателния картон шифри на специалностите.

                При всяко класиране със заповед на Ректора се обявяват списъци на приетите за всяка специалност на кандидатите и форми на обучение. За специалностите, в които са останали незаети места след изтичане на посочения в чл.21 срок за записване, се провежда следващо класиране.

                          (2) Когато на последното място за приемане по дадена специалност и категория се класират двама или повече кандидати с равен състезателен бал, всички те се приемат за студенти.

                Чл.20.(1) При първото класиране, в зависимост от бала си, всеки кандидат-студент може да се окаже:
 • приет по първото си желание;
 • приет, но не по първото си желание;
 • неприет по нито една специалност.

                          (2) Кандидат-студентите, приети по първото си желание, не могат да участват в следващи класирания.

                          (3) Кандидат-студентите, приети не по първо желание при първо класиране, могат със заявление до Ректора да декларират своята готовност да се обучават в Русенския университет и да поискат запазване на мястото и допускане до участие във второто класиране с оглед удовлетворяване на по-предно желание.

                          (4) Приетите кандидат-студенти, неподали заявление за запазване на мястото и незаписали се в посочения в чл.21 срок, отпадат от участие в следващо класиране.

                          (5) Второ класиране се извършва за онези специалности, при които след първото класиране са останали незаети места. В него участват всички кандидати, които са подали заявления за запазване на мястото и допускане до участие във второто класиране и всички неприети кандидати. Незаписалите се в сроковете, според чл.21, отпадат от участие в следващо класиране и незаетите от тях места се считат за свободни.

                          (6) Ако и след второто класиране в някоя специалност останат незаети места, се провеждат допълнителни класирания до запълване на всички планови места. В тях участват неприетите до момента кандидати, регистрирани в сектор Прием на нови студенти.

                          (7) В първото допълнително класиране се допускат и онези новозапи­сани студенти, които са готови да се откажат от специалността, в която са приети, ако бъде удовлетворено по-предно тяхно желание. Такива студенти подават при записването си във факултетната канцелария заявление до Ректора по образец. Право да подадат заявления имат само записалите се не по първо желание.

                          (8) Графикът за класиранията и сроковете за записванията при допълнителните класирания се определят със заповед на Ректора.

                          (9) При наличие на важни причини за пропускане на сроковете по чл.21, Ректорът може да разреши отново включване в конкурса и участие в допълнителните класирания на кандидати, незаписали се при по-предно класиране. Заявления за такова разрешение се подават в сектор Прием на нови студенти.

                Чл.21.(1) Кандидат-студентите са длъжни да се информират на място, по телефона или чрез интернет адрес: https://online.uni-ruse.bg относно резултатите от класирането и сроковете за записването, както и за сроковете за заявяване на участие в следващи класирания. Русенският университет не носи отговорност в случаите на неспазване на тези срокове от страна на кандидат-студентите.

                          (2) Приетите след всеки етап на класирането кандидат-студенти потвърждават желанието си да се обучават в Русенския университет, като се запишат в съответната факултетна канцелария. Ако записването не се извърши в определения срок, се счита, че незаписалите са се отказали от правото си да се обучават в Русенския университет.

                          (3) Резултатите от първото класиране се обявяват до 6 юли, а записването започва от 6 юли и приключва до 16,00 часа на 9 юли.

                          (4) Резултатите от второто класиране се обявяват до 12 юли, а записването започва от 12 юли и приключва до 16,00 часа на 16 юли.

                Чл.22. Обучението по обявена специалност в първи курс може да започне, ако след приключване на класиранията в тази специалност са записани не по-малко от 20 студенти. Ако това условие не е изпълнено, на записалите се студенти се разрешава, след положително резолирано от Ректора заявление, да се запишат в друга специалност от същото професионално направление, за която е валиден положеният от кандидата конкурсен изпит.