§ 1. За проявена недобросъвестност или неспазване на установения ред при оценяването на писмените работи, обработката на кандидатстудентските документи, класирането и записването на студентите, членовете на комисиите се наказват съгласно чл.58 ал.1 т.7 от Закона за висшето образование, а лицата от административния персонал - по чл.188 от Кодекса на труда. Ако извършеното деяние е престъпление, за него се уведомява Прокуратурата.

              § 2. Кандидат-студенти, послужили си с измама при подготовката и представя­нето на документите или при участието си в изпитите, се отстраняват от по-нататъшно участие в конкурсните изпити и класирания. При необходимост се уведомява Прокуратурата за търсене на наказателна отговорност.

              § 3. Когато в дипломата за завършено средно образование на български или на чуждестранни граждани, живеещи постоянно или временно в Република България, липсва оценка, която участва в образуването на състезателния бал, кандидатите полагат зрелостен изпит по този предмет в средно училище, определено от Регионалния инспекторат по образованието.

              § 4. Когато в дипломата за средно образование има повече от една оценка по балообразуващ предмет от задължителната подготовка, за балообразуваща се приема най-високата оценка, ако тя не е ползвана като оценка от конкурсен изпит. За завършилите средно образование преди 2008 г. оценките от зрелостните изпити не могат да се ползват като оценки от конкурсни изпити.

              § 5. Неприети кандидат-студенти, които са с трайни увреждания и намалена работоспособност (70 или над 70 на сто), майки с три и повече деца, военноинвалиди, както и близнаци, кандидатстващи в Русенския университет - при условие, че единият е приет за студент, могат да подадат заявление до Ректора в срок до 2 август 2021 година (придружено със съответните документи) за допълнителен прием за обучение. Заявление за допълнителен прием в указания срок могат да подадат и неприети кандидат-студенти, които са кръгли сираци или са отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и ненавършили 26 години. Ректорът може да ги запише за студенти в специалност, за която има възможност. Кандидатите трябва да са издържали успешно конкурсните изпити, предвидени за тази специалност.

              § 6. При допуснати технически грешки Ректорът може, със специална заповед, да възстанови правата на засегнатите несправедливо кандидат-студенти. Заявления и жалби по кандидатстудентски въпроси се подават в сектор Прием на нови студенти до 2 август 2021 година. След тази дата заявления и жалби не се приемат.