Чл.9. Организацията и провеждането на кандидатстудентските изпити и оценяването на знанията и уменията на кандидат-студентите се извършва от комисии, назначени със заповед на Ректора.

   Чл.10.(1) Писмените конкурсни изпити са анонимни.

              (2) Алтернативните варианти на изпитните материали за изпитите по рисуване, моделиране и чужд език се подготвят от комисии, назначени със секретна заповед на Ректора. Един от тези варианти се изтегля лотарийно преди началото на изпита, след което се съобщава на кандидат-студентите.

              (3) Останалите кандидатстудентски изпити за прием на студенти в Русенския университет са с продължителност 3 астрономически часа и са във вид на тест от две части – обща част и специална част. Общата част обхваща 20 въпроса (с коефициент 1) по български език и езикова култура. Специалната част обхваща 40 въпроса (с коефициент 2), които са в следните области по избор:

 • български език;
 • история на България;
 • общотехническа подготовка;
 • математика;
 • биология;
 • икономическа география на България
 • химия;
 • информатика и информационни технологии.

          (4) Програмите за всички изпити са в съответствие с учебния материал, изучаван в средното училище.

   Чл.11.(1) Конкурсните изпити започват в 9:00 или в 13:00 часа. Графиците за провеждане са поместени в Приложения № 1. Окончателното разпределение на кандидатите по корпуси и зали се обявява в деня преди изпита. Кандидат-студентите са длъжни да се явят половин час преди началото на конкурсния изпит пред корпуса, в който е залата.

              (2) При доказан опит за измама или за нарушаване на анонимността на конкурса, работата на кандидата се анулира и по-нататъшното му участие в конкурсните изпити и класирания се прекратява.

              (3) По време на изпита не се разрешава ползването на мобилни телефони и други електронни средства. Наличието им сред вещите на кандидата ще се счита за опит за измама.

                          (4) Кандидат-студенти, които са се явили на изпит след обявяване на началото му, не се допускат в залата.