Чл.14.(1) Оценките от двата задължителни държавни зрелостни изпита, положени съгласно изискванията на чл.24 от Закона за народната просвета и чл.7 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план след 01.01.2008 г., се признават за оценки от съответстващи конкурсни изпити съгласно Приложение № 2.

                        (2) За оценка от съответстващ конкурсен изпит се признава и оценката от положен след 01.01.2008 г. трети държавен зрелостен изпит (по желание на ученика) по един от следните учебни предмети: математика, история и цивилизация, химия и опазване на околната среда, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и английски език.

                        (3) Ако кандидатът се яви и на конкурсен изпит, при образуването на състезателния му бал се зачита по-високата оценка.

                        (4) Кандидатстудентските изпити по български език и история на България за специалност Право, по биология за специалностите Акушерка, Медицинска сестра и Лекарски асистент са задължителни. Оценките от държавни зрелостни изпити не могат да заместват тези изпитни оценки.

                        (5) Състезателният бал за специалностите от техническите науки се образува съгласно Приложение №3. При кандидатстване за специалностите Земеделска техника и технологии, Мениджмънт и сервиз на техниката, Климатизация, хидравлика и газификация, Аграрно инженерство, Машинно инженерство, Мениджмънт на качеството и метрология, Материалознание и технологии, Индустриално инженерство, Строително инженерство, Електроенергетика и електрообзавеждане, Компютърно управление и автоматизация, Електроника, Електроинженерство, Интернет и мобилни комуникации, Компютърни системи и технологии, Информационни и комуникационни технологии, Транспортна техника и технологии, Технология и управление на транспорта и Автомобилно инженерство, се изисква явяване на един или повече алтернативни изпити измежду български език; общотехническа подготовка, математика и информатика и информационни технологии обобщени в „избираем 1". При явяване на повече от един изпит при образуване на състезателния бал се зачита най-високата оценка. Изборът на изпитите, на които ще се яви кандидатът, се определя от кандидат-студента при подаване на документите за кандидатстване.

                        (6) Състезателният бал за специалностите Екология и техника за опазване на околната среда, Растениевъдство, Биотехнологии, Технология на храните и Химични технологии се изисква полагане на един или повече алтернативни изпити по математика, български език, биология, химия, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка обобщени в „избираем 2". При явяване на повече от един изпит при образуване на състезателния бал се зачита най-високата оценка.

                        (7) Състезателният бал за специалностите Кинезитерапия и Ерготерапия от област на висшето образование Обществено здраве и Акушерка, Медицинска сестра и Лекарски асистент от област на висшето образование Здравни грижи се формира съгласно Приложение №5. Изпитът по оценка на двигателната култура за прием в специалност Кинезитерапия няма задължителен ха­рактер, като за балообразуваща се взема оценката по Физическо възпитание и спорт от средния курс на обучение на кандидата. Ако тази оценка не ги удовлетворява, те имат право да положат изпит по оценка на двигателната култура, като в балообразуването участва по-високата от двете. При обра­зу­ване на състезателния бал за специалността Ерготерапия се взема допълнително оценката по чужд език от задължителната подготовка от дипломата за средно образование, а в балообразуването на специалностите Акушерка, Медицинска сестра и Лекарски асистент – оценката по химия.

                        (8) Състезателният бал за нетехническите специалности се образува съгласно Приложение №4. Оценките по балообразуващите учебни предмети от дипломата за средно образование се вземат от задължителната подготовка. Когато има повече от една оценка от задължителната чуждоезикова подготовка, за оценка от дипломата по чужд език се взема по-високата оценка.

                        (9) Състезателният бал за кандидатите, завършили колеж, се образува като сума от:

 • средния успех от семестриалните изпити от дипломата за завършено колежанско образование;
 • средния успех от държавните изпити.

                Чл.15.(1) Кандидат-студентите за специалностите Икономика, Бизнес мениджмънт, Дигитален мениджмънт и иновации и Индустриален мениджмънт полагат кандидатстудентски изпит по избор от български език, чужд език (английски), история на България, икономическа география на България, математика, или информатика и информационни технологии (ИИТ) обобщени в „избираем 3". При явяване на повече от един изпит при образуване на състезателния бал се зачита най-високата оценка.

                          (1а) Кандидат-студентите за специалностите Педагогика на обучението по математика и информатика, Педагогика на обучението по физика и информатика, Софтуерно инженерство, Компютърни науки, Информатика и ИТ в бизнеса полагат кандидатстудентски изпит по избор измежду български език, математика, общотехническа подготовка (ОТП) или информатика и информационни технологии (ИИТ) обобщени в „избираем 4"

                          (2) Изпитът по чужд език за специалностите Начална училищна педагогика и чужд език се провежда по английски език.

                          (3) При образуване на бала за специалност Начална училищна педагогика и чужд език се взема най-високата оценка от задължителната подготовка по чужд език от дипломата за средно образование.

                          (4) Изпитът по чужд език за специалността Педагогика на обучението по български език и чужд език във Филиал Силистра на Русенския университет в се провежда по български или английски език. Със заявка се избира и разновидността на специалността, като при образуване на бала се взема оценката от задължителната подготовка от дипломата за средно образование по английски, или румънски език в съответствие с направената заявка за избор на чужд език от кандидат-студента.

                          (5) Ако в дипломата си за средно образование кандидатът/ката няма оценка по чуждия език, по който е полагал конкурсен изпит, при образуването на бала се взема оценката по езика, който е изучавал, а ако оценките в задължителната подготовка са по два различни езика - по-високата.

                          (6) Ако кандидатът/ката не е полагал конкурсен изпит по чужд език, при образуването на бала се взема най-високата оценка от задължителната подготовка по чужд език от дипломата за средно образование.

                Чл.16.(1) Конкурсните изпити, които са положени в други акредитирани висши училища, се признават при всички класирания. За целта кандидатът трябва да представи в сектор Прием на нови студенти документ с резултата от изпита не по-късно от един работен ден преди датата за обявяване на резултатите от съответното класиране.

                          (2) Кандидат-студентите, лауреати на национални и международни олимпиади, проведени през учебната 2020/2021 година, се приемат без конкурс съгласно чл.68, ал.5 от Закона за висшето образование в специалности, за които съответстващият на олимпиадата изпит е определящ. Когато конкурсните изпити за една специалност са повече от един, на лауреатите се признава оценка отличен 6,00 за този от тях, който е в съответствие с предмета на олимпиадата.

                          (3) Резултатите на кандидат-студентите, класирали се на призови места на национални олимпиади и състезания, проведени през учебната 2020/2021 година, се приравняват и признават за оценки от конкурсни изпити, положени в Русенския университет по методики, утвърдени от съответните изпитни комисии. Резултатите от олимпиадата по техническо чертане се приравняват и признават за оценки от конкурсен изпит по общотехническа подготовка. Документите, удостоверяващи постигнатите резултати на националните олимпиади и състезания, издадени от съответния организационен комитет, се представят при подаването на документите за кандидатстване, а списъците с приравнените и признати оценки се обявяват не по-късно от три работни дни след изтичането на срока за подаване на документите за кандидатстване.

                          (4) Степента на владеене на чужд език от кандидат-студентите, доказана чрез придобити международни сертификати, се приравнява и признава за оценка от конкурсен изпит по чужд език, положен в Русенския университет по методика, приета от изпитната комисия по съответния език. Сертификатите, удостоверяващи степента на владеене на чуждия език, се представят при подаването на документите за кандидатстване, а списъците с приравнените и признати оценки се обявяват не по-късно от три работни дни след изтичането на срока за подаване на документите за кандидатстване.

                          (5) Със свое решение Академичният съвет може да признае за съответстващи конкурсни изпити постиженията от олимпиади, специализирани тестове, състезания или други форми на извънкласна работа, проведени съвместно със средни училища.