Чл.14.(1) Оценките от двата задължителни държавни зрелостни изпита, положени съгласно изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение и чл.7 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план след 01.01.2008 г., се признават за оценки от съответстващи конкурсни изпити съгласно Приложение № 2.
           (2) За оценка от съответстващ конкурсен изпит се признават и оценките от положени след 01.01.2008 г. допълнителни държавни зрелостни изпити (по желание на ученика) по избрани измежду следните учебни предмети: български език и литература, математика, информационни технологии, история и цивилизация, химия и опазване на околната среда, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия, английски език и придобиване на професионална квалификация.
            (3) Ако кандидатът се яви и на конкурсен изпит, при образуването на състезателния му бал се зачита по-високата оценка.
            (4) Кандидатстудентските изпити по биология за специалностите Акушерка, Медицинска сестра и Лекарски асистент са задължителни. Оценките от държавни зрелостни изпити не могат да заместват тези изпитни оценки.
            (5) Състезателният бал за специалностите от техническите науки се образува съгласно Приложение №3. При кандидатстване за специалностите Земеделска техника и технологии, Мениджмънт и сервиз на техниката, Климатизация, хидравлика и газификация, Аграрно инженерство, Машинно инженерство, Мениджмънт на качеството и метрология, Материалознание и технологии, Индустриално инженерство, Строително инженерство, Електроенергетика и електрообзавеждане, Компютърно управление и автоматизация, Електроника, Електроинженерство, Интернет и мобилни комуникации, Компютърни системи и технологии, Информационни и комуникационни технологии, Транспортна техника и технологии, Технология и управление на транспорта и Автомобилно инженерство, се изисква оценка от един алтернативен изпит измежду български език; информатика и информационни технологии,математика или общотехническа подготовка, обобщени в „избираем 1" ", или оценки от приравнени към тях ДЗИ. При формиране на състезателния бал оценките от дипломата по математика ибългарски език се вземат от задължителната подготовка на дипломата за средното образование (от втори гимназиален етап). 
             (6) Състезателният бал за специалностите Екология и техника за опазване на околната среда, Растениевъдство, Биотехнологии, Технология на храните и Химични технологии се изисква оценка от един алтернативен изпит измежду математика, български език, биология, химия, информатика и информационни технологии илиобщотехническа подготовка обобщени в „избираем 2", или оценки от приравнени към тях ДЗИ. При формиране на състезателния бал оценката от дипломата по български език се взема от задължителната подготовка на дипломата за средното образование (от втори гимназиален етап). Ако такава оценка липсва тя може да бъде заменена с оценка от положен кандидатстудентски изпит по съответния предмет.
             (7) Състезателният бал за специалностите Кинезитерапия и Ерготерапия от област на висшето образование Обществено здраве и Акушерка, Медицинска сестра и Лекарски асистент от област на висшето образование Здравни грижи се формира съгласно Приложение №5. За специалност Кинезитерапия, като за балообразуваща се взема оценката по Физическо възпитание и спорт от задължителната подготовка от дипломата за средното образование (втори гимназиален етап). Ако тази оценка не ги удовлетворява, те имат право да положат изпит по оценка на двигателната култура, като в балообразуването участва по-високата от двете. При образуване на състезателния бал за специалността Ерготерапия се взема допълнително оценката по чужд език, а за специалностите Акушерка, Медицинска сестра и Лекарски асистент – оценката по биология от задължителната подготовка от дипломата за средното образование (втори гимназиален етап). Ако такава оценка липсва тя може да бъде заменена с оценка от положен кандидатстудентски изпит по съответния предмет.
              (8) Състезателният бал за нетехническите специалности се образува съгласно Прило­жение №4. При балообразуването оценките от дипломата се вземат от задължителната подготовка от дипломата за средното образование (втори гимназиален етап). Ако такава оценка липсва, тя може да бъде заменена с оценка от положен кандидатстудентски изпит по съответния предмет.
              (9) За специалност Право съгласно условията на чл. 68 от Закона за висшето образо­вание, оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература е задължителна. При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити 2008г. и нямат оценка от държавен зре­лостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема общият успех от дипло­мата за средно образование. Кандидатстудентският изпит по история на България е задължителен
             (10) Състезателният бал за кандидатите, завършили колеж, се образува като сума от:

  • средния успех от семестриалните изпити от дипломата за завършено колежанско образование;
  • средния успех от държавните изпити.

Чл.15.(1) За специалностите Икономика, Бизнес мениджмънт, Публична администрация, Дигитален мениджмънт и иновации, Европейско и международно сътрудничество и Индустриален мениджмънт се кандидатства с оценка от изпит по избор измежду български език, чужд език (английски), история на България, икономическа география на България,математика, общотехническа подготовка или информатика и информационни технологии обобщени в „избираем 3", или с оценки от приравнени към тях ДЗИ. При формиране на състезателния бал оценките от дипломата по математика и български език се вземат от задължителната подготовка на дипломата за средното образование (от втори гимназиален етап).

          (1а) Кандидат-студентите за специалностите Педагогика на обучението по математика и информатика, Педагогика на обучението по физика и информатика, Софтуерно инженерство, Компютърни науки в бизнеса полагат кандидатстудентски изпит по избор измежду български език, математика,общотехническа подготовка или информатика и информационни технологии обобщени в „избираем 4", или представят оценки от приравнени към тях ДЗИ.

           (2) Изпитът по чужд език за специалностите Начална училищна педагогика и чужд език се провежда по английски език, или представят оценки от ДЗИ по английски език.

            (3) При образуване на бала за специалност Начална училищна педагогика и чужд език се взема най-високата оценка от задължителната подготовка по чужд език от дипломата за средно образование (от втори гимназиален етап).

            (4) Изпитът по чужд език за специалността Педагогика на обучението по български език и чужд език във Филиал Силистра на Русенския университет в се провежда по български илианглийски език. Със заявка се избира и разновидността на специалността, като при образуване на бала се взема оценката от задължителната подготовка от дипломата за средно образование (от втори гимназиален етап) по английски, или румънски език в съответствие с направената заявка за избор на чужд език от кандидат-студента.

             (5) Ако в дипломата за средно образование няма оценка по чуждия език, по който е полагал конкурсен изпит, при образуването на бала се взема оценката по езика, който е изучавал, а ако оценките в задължителната подготовка са по два различни езика - по-високата.

Чл.16.(1) Конкурсните изпити, които са положени в други акредитирани висши училища, се признават при всички класирания. За целта кандидатът трябва да представи в сектор Прием на нови студенти документ с резултата от изпита не по-късно от един работен ден преди датата за обявяване на резултатите от съответното класиране.

           (2) Кандидат-студентите, лауреати на национални и международни олимпиади, проведени през учебната 2023/2024 година, се приемат без конкурс съгласно чл.68, ал.5 от Закона за висшето образование в специалности, за които съответстващият на олимпиадата изпит е определящ. Когато конкурсните изпити за една специалност са повече от един, на лауреатите се признава оценка отличен 6,00 за този от тях, който е в съответствие с предмета на олимпиадата.

           (3) Резултатите на кандидат-студентите, класирали се на призови места на национални олимпиади и състезания, проведени през учебната 2023/2024 година, се приравняват и признават за оценки от конкурсни изпити, положени в Русенския университет по методики, утвърдени от съответните изпитни комисии. Резултатите от олимпиадата по техническо чертане се приравняват и признават за оценки от конкурсен изпит по общотехническа подготовка. Документите, удостоверяващи постигнатите резултати на националните олимпиади и състезания, издадени от съответния организационен комитет, се представят при подаването на документите за кандидатстване, а списъците с приравнените и признати оценки се обявяват не по-късно от три работни дни след изтичането на срока за подаване на документите за кандидатстване.

           (4) Степента на владеене на чужд език от кандидат-студентите, доказана чрез придобити международни сертификати, се приравнява и признава за оценка от конкурсен изпит по чужд език, положен в Русенския университет по методика, приета от изпитната комисия по съответния език. Сертификатите, удостоверяващи степента на владеене на чуждия език, се представят при подаването на документите за кандидатстване, а списъците с приравнените и признати оценки се обявяват не по-късно от три работни дни след изтичането на срока за подаване на документите за кандидатстване.

            (5) Със свое решение Академичният съвет може да признае за съответстващи конкурсни изпити постиженията от олимпиади, специализирани тестове, състезания или други форми на извънкласна работа, проведени съвместно със средни училища.