Чл.3. (1) Кандидат-студентите трябва да притежават диплома за завършено средно образование. Завършилите през учебната 2021/2022 трябва да притежават диплома за завършено средно образование от втори гимназиален етап.

          (2) Кандидат-студентите за посочените по-долу специалности трябва да отговарят на някои допълнителни условия:

  • Кандидат-студентите за специалности Кинезитерапия, Лекарски асистент, Медицинска сестра, Акушерка и за всички педагогически специалности трябва да декларират, че са физически и психически здрави, т.е. че не страдат от тежки неврологични, психически, некомпенсирани сърдечносъдови заболявания, както и лица с некомпенсирани увреждания на опорно-двигателния апарат, с разстройства в цветоусещането, слуха и говора;
  • Кандидат-студентите за специалност Евроатлантическа и глобална сигурност и за специалност Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред трябва да декларират, че са физически и психически здрави, т.е. че не страдат от неврологични, психически заболявания, увреждания на опорно-двигателния апарат, очни заболявания без възможност за корекция на зрението и с говорни и слухови разстройства.

Чл.4. (1) В заявлението кандидат-студентите включват всички желани специалности, за които имат право да кандидатстват, като посочват първо, второ, трето и т.н. предпочитание. Класирането се извършва въз основа на постигнат бал и отчитане на реда на посочените предпочитания.

          (2) Притежаващите висше образование могат да кандидатстват за повишаване на образователно-квалификационната степен в същата или сродна специалност (за завършилите колеж) или за придобиване на второ висше образование (за притежаващите образователно-квалификационните степени "бакалавър" или "магистър") по правило в задочната или дистанционната форма на обучение. Обучението се извършва по индивидуален план на обучение, съставен на базата на положените изпити, които могат да бъдат признати, съгласно учебния план за съответната специалност. Целесъобразно е преди подаване на документите кандидатите задълбочено да се запознаят с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "професионален бакалавър". Допълнителна информация може да се получи в съответната факултетна канцелария.

            (3) Кандидат-студентите с висше образование, които са били обучавани по държавна поръчка, не могат да заемат планово място за финансирано от държавата обучение.