Чл.3. (1) Кандидат-студентите трябва да притежават диплома за завършено средно образование.

               (2) Кандидат-студентите за посочените по-долу специалности трябва да отговарят на някои допълнителни условия:

  • Кандидат-студентите за специалности Кинезитерапия, Лекарски асистент, Медицинска сестра, Акушерка и за всички педагогически специалности трябва да декларират, че са физически и психически здрави, т.е. че не страдат от тежки неврологични, психически, некомпенсирани сърдечносъдови заболявания, както и лица с некомпенсирани увреждания на опорно-двигателния апарат, с разстройства в цветоусещането, слуха и говора;
  • Кандидат-студентите за специалност Евроатлантическа и глобална сигурност и за специалност Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред трябва да декларират, че са физически и психически здрави, т.е. че не страдат от неврологични, психически заболявания, увреждания на опорно-двигателния апарат, очни заболявания без възможност за корекция на зрението и с говорни и слухови разстройства.

    Чл.4. (1) В заявлението кандидат-студентите включват всички желани специалности, за които имат право да кандидатстват, като посочват първо, второ, трето и т.н. предпочитание. Класирането се извършва въз основа на постигнат бал и отчитане на реда на посочените предпочитания.

              (2) Притежаващите висше образование могат да кандидатстват за повишаване на образователно-квалификационната степен в същата или сродна специалност (за завършилите колеж) или за придобиване на второ висше образование (за притежаващите образователно-квалификационните степени "бакалавър" или "магистър") по правило в задочната или дистанционната форма на обучение, а за специалност Право – в редовна форма. Обучението се извършва по индивидуален план на обучение, съставен на базата на положените изпити, които могат да бъдат признати, съгласно учебния план за съответната специалност. Целесъобразно е преди подаване на документите кандидатите задълбочено да се запознаят с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "професионален бакалавър". Допълнителна информация може да се получи в съответната факултетна канцелария.

              (3) Кандидат-студентите с висше образование, които са били обучавани по държавна поръчка, не могат да заемат планово място за финансирано от държавата обучение.