Чл.1. (1) Правилата за приемане на студенти в Русенския университет за учебната 2021/2022 година се основават на приетата от Министерския съвет Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и Закона за висшето образование.

          (2) Правилата за приемане на студенти важат за български граждани, за чуждестранни граждани и за лица с двойно гражданство (едното от които е българско).

          (3) Местата за приемане на студенти се обявяват по специалности и по форма на обучение (редовна, задочна и дистанционна).

Чл.2. Приемането на студенти в Русенския университет се извършва:

              1. чрез класиране въз основа на балообразуване;

              2. чрез конкурс по документи за завършилите колежи и желаещи да постигнат образо­вателно-квалификационната степен "бакалавър" по същата или сродна специалност и за кандидатите, притежаващи образователно-квалификационните степени "бакалавър" или "магистър" и желаещи да завършат второ висше образование.