Чл.29. В Русенския университет се обучават чуждестранни студенти:

 • на собствена издръжка;
 • съгласно актове на Министерския съвет;
 • в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен.

                Чл.30.(1) Чуждестранните граждани, кандидати за обучение на собствена издръжка в Русенския университет, подават в Дирекция Чуждестранни студенти не по-късно от 1 октомври следните документи:

                          1. заявление (по образец – http://foreing.uni-ruse.bg) до Ректора на Русенския университет за обучение по избраната специалност;

                          2. легализирано и преведено на български език фотокопие на дипломата за средно образование;

                          3. легализирана и преведена на български език справка за получените оценки по изучаваните дисциплини от дипломата за средно образование;

                          4. легализиран и преведен на български език документ, издаден от компетентен орган от страната от която е кандидат-студентът, с който се удостоверява правото за провеждане на обучението във висше училище;

                          5. легализирано и преведено на български език медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване;

                          6. декларация за идентичност на имената – за лица с двойно гражданство;

                          7. фотокопие от документа за самоличност – страницата с личните данни, изписани на латиница;

                          8. снимки – 3 бр., формат 3,5х4,5 cm.

                          (2) Таксите за обучение се определят от Министерския съвет. Студентите заплащат таксата на две равни вноски в началото на всеки семестър.

                          (3) Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат половината от размера на определената по ал. 2 такса.

                          (4) Одобрените чуждестранни граждани се записват за студенти след успешно завършен курс за езикова и специализирана подготовка в Република България.

                          (5) Лицата, които владеят езика, на който ще се извършва обучението, полагат изпити по учебния план от курса за езикова и специализирана подготовка.

                          (6) Студенти, докторанти и специализанти - граждани на държавите-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, заплащат такси за обучението си при условията и по реда, определени за българските граждани.

                Чл.31.(1) Чуждестранните граждани, приети за обучение, съгласно актове на Министерския съвет и в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен, не могат да сменят специалността си или висшето училище.

                          (2) Чуждестранните граждани, приети за обучение, съгласно актове на Министерския съвет и в изпълнение на междуправителствени спогодби, заплащат такси за обучението си при условията и по реда, определени за българските граждани. От такса за обучение се освобождават студентите от Украйна и Молдова - по силата на приети протоколи за сътрудничество.

                Чл.32. Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на български граждани във висшите училища на Република България, ако имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България или имат статут на бежанци.

                Чл.33. Българи, живеещи извън Република България, както и лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, завършили средното си образование в чужбина, могат да кандидат­стват на общо основание като български граждани, само ако преди подаването на документите си, в сроковете според чл.5, дипломата им е призната от Регионалния инспекторат по образованието.

                Чл.34. Българи, живеещи извън Република България, както и лицата с двойно гражданство, едното от които е българско и приети по условията на чл.33, заплащат такси за обучението си при условията и по реда, определени за българските граждани, освен ако в международен договор е предвидено друго.

                Чл.35. Граждани на държави членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, могат да кандидатстват за обучение при условията и по реда приемане на българските граждани във висшите училища на Република България.