Чл.5. (1) Срокът за подаване на документи за кандидатстване в Русенския университет и неговите филиали е постоянен - от 2.11.2020 г. до започването на учебната 2021/2022 година. Кандидатстудентски документи по образец могат да се подават в Русенския университет и неговите филиали лично или чрез друго лице. Подаването на документи, с които се прави заявка за участие в конкурсен изпит, става до 2 работни дни преди датата на изпита.

                        (2) Кандидатстудентски документи се подават в представителствата на Русенския университет както следва:

 • в бюрата на Центровете за кандидатстудентска подготовка и информация  (без градовете Русе, Разград, Силистра, Видин) от 2.11.2020 г. до 1.07.2021 г.;

                   (3) Кандидатстващите след средно образование могат да подават документи и онлайн. Достъпът до интернет страницата за онлайн кандидатстване е на адрес: https://online.uni-ruse.bg или с връзка от главната страница на университета http://www.uni-ruse.bg. Процедурата за онлайн кандидатстване е неразделна част от Правилата за приемане на студенти в Русенския университет и се обявява на адрес - https://online.uni-ruse.bg. Срокът за онлайн подаване на документи е от 2.11.2020 г. до 1.07.2021 г. Приемането на заявки за участие в даден изпит става до два работни дни преди датата на съответния изпит.

                    (4) За кандидати, притежаващи бакалавърска или магистърска степен и желаещи да придобият второ висше образование или за притежаващи степента "професионален бакалавър" и желаещи да придобият университетска бакалавърска степен, кандидатстудентски документи по образец се приемат само в Русенския университет в периода от 2.11.2020 г. до 1.07.2021 г.

                    (5) Русенският университет не носи отговорност за настъпилите неблагоприятни последици от неправилно попълнени или непредставени по вина на кандидат-студентите документи.

                    (6) Кандидат-студентите за педагогическите специалности Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, Български език и история, Педагогика на обучението по математика и информатика, Педагогика на обучението по български език и чужд език и Педагогика на обучението по физика и информатика подават документите си лично, тъй като се провежда устно събеседване.

                Чл.6. За покриване на разходите по конкурсите кандидат-студентите внасят такса, определена от Министерския съвет, чийто размер зависи от броя на заявените изпити. Лица с трайни увреждания и намалена трудоспособност (70 и над 70 на сто) и военноинвалиди се освобождават от заплащане на такса. От заплащане на такса се освобождават и кръгли сираци, и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и ненавършили 26 години. Освобождаване от заплащането на такса се извършва след представяне на необходимите документи.

                Чл.7. Кандидат-студентите подават следните документи:

                         1. Заявление (по образец) до Ректора с посочен телефон за контакти. (Бланката се получава само от офисите, в които се подават документи).

                         2. Диплома за завършено образование и копие на дипломата, което остава в Университета.

                          3. Квитанция за внесена такса за участие в кандидатстудентския конкурс (само за представителствата на Русенския университет).
                          4. Декларация, че не страдат от заболяванията, посочени в чл. 3 (за кандидатстващите за педагогическите специалности и за специалностите Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент, Кинезитерапия, Евроатлантическа и глобална сигурност и Противодействие на престъпността и опазване на общественият ред.

  Чл.8. (1) Конкурсните изпити се провеждат в две сесии – предварителна и редовна. Графиците за провеждане на конкурсните изпити от предварителната и редовната изпитни сесии са дадени в Приложение № 1.

            (2) Кандидат-студентът/ката има право да се яви на един и същ конкурсен изпит на всички обявени за него дати в предварителните изпитни сесии. Той/Тя може да се яви на същия изпит и в редовната изпитна сесия.

                Когато при образуването на бала участва „избираем" изпит, кандидат-студентът/ката има право да се яви на всички избираеми изпити за съответната специалност в предварителните и в редовната изпитни сесии (Приложения № 3, 4 и 5).

                При образуването на състезателния бал се зачита най-високата оценка.