​​​Правилата за приемане на студенти в Русенския университет за учеб­ната 2024/2025 година се основават на приетата от Министерския съвет Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и Закона за висшето образование.

Дати за прием на документи

 

ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ,
кандидатстудентски документи ще се приемат:


в Русенския университет и неговите филиали в Разград, Силистра и Видин от -  от 1 декември 2023 г.;

в бюрата на ЦКПИ в цялата страна (без градовете Русе, Разград, Силистра и Видин) от 1 декември 2023г. до 4 юли 2024 г.;

www.ckpi-bg.com

Онлайн подаване на кандидатстудентски документи:

1 декември 2023г. до 4 юли 2024 г.

Интернет страница за онлайн кандидатстване: https://online.uni-ruse.bg  или

http://www.uni-ruse.bg.

Подаването на документи, с които се прави заявка за участие в даден изпит, става
до два работни дни преди датата на съответния изпит.
Класиране

            Обявяване на

         резултатите до

Записване
Първо класиране9 юли
от 10 ч. на 9 юли до 16 ч. на 12 юли
Второ класиране 15 юли
от 9 ч. на 15 юли до 16 ч. на 19 юли


Забележка: Незаетите след второто класиране места се попълват чрез следващи класирания по график и правила, утвърдени допълнително от Ректора.

Кандидат-студентите 
са длъжни да се информират на място, по телефона или по интернет 
за резултатите от конкурсните изпити и класирането.
При неспазване на сроковете за подаване на документи или за записване
Русенският университет не носи отговорност.

Записването става с диплома за завършено средно образование - оригинал.
Записалите се вече не са кандидат-студенти, а студенти.
ВНЕСЕНИ ТАКСИ НЕ СЕ ВРЪЩАТ.

Преместването в друго висше училище, факултет, специалност
или друга форма на обучение може да стане
след успешното приключване на първата учебна година.
Условията и редът за това са определени в Правилника за дейността на Русенския университет и 
Вътрешните правила за учебната дейност.

Студентите имат право да се обучават
на държавна издръжка само в една бакалавърска специалност.

Напускането на университета по собствено желание
може да стане след приключване на първия учебен семестър.