​​​Правилата за приемане на студенти в Русенския университет за учеб­ната 2019/2020 година се основават на приетата от Министерския съвет Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и Закона за висшето образование.

Дати за прием на документи

За завършилите средно образование:

  • в Русенския университет и неговите филиали е постоянен - от 27.11.2018 г. до започването на учебната 2019/2020 година.
  • чрез интернет страницата за онлайн кандидатстване на адрес: https://online.uni-ruse.bg от 27.11.2018 г. до 3.07.2019 г.
  • в бюрата на Центровете за кандидатстудентска подготовка и информация  (без градовете Русе, Разград, Силистра, Видин) от 27.11.2018 г. до 3.07.2019 г.;

За притежаващите висше (включително колежанско) образование:

  • кандидатстудентски документи по образец ще се приемат само в Русенския университет от от 27.11.2018 г. до 3.07.2019 г.
Кандидат-студентите за педагогическите специалности Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, Български език и история, Педагогика на обучението по математика и информатика, Педагогика на обучението по български език и чужд език и Педагогика на обучението по физика и информатика подават документите си лично, тъй като се провежда устно събеседване.