ИЗЛОЖБА на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2021 г.

​Договор №Тема
Инфраструктурни и интердисциплинарни проекти на Русенския университет
2021-РУ-01Проектиране и изграждане на смарт учебно-изследователска лаборатория за обучение на докторанти – Фаза 1 (ФНИ 2020-РУ-01) и Фаза 2 (ФНИ 2021-РУ-01)
2021-РУ-02Проектиране и разработване на многофункционален прототип на градски автомобил с възможност за приложение и изследване на алгоритми за автономна навигация
2021-РУ-03Изследване възможностите за оптимизиране разхода на енергия на електромобил от клас прототип за състезанието Shell Eco-Marathon
Факултет "Аграрно - индустриален"
20-ФАИ-03Изследване и създаване на екологично чист метод и средства за почистване на детайли
21-ФАИ-01Изследване влиянието на торенето с биологични и биодинамични препарати и нуждата от земеделски машини при отглеждане на пшеница и тритикале
21-ФАИ-02Изследване на метод и средства за екологично  почистване на детайли – втора част
21-ФАИ-03Изследване на хидродинамични и термодинамични процеси – втора част
21-ФАИ-04Изследване на дидактичните и перцептивни особености в обучението по гейм дизайн
 Факултет "Аграрно - индустриален"
21-ФБМ-01Изследване адаптацията на бизнес системи към условията на динамично променяща се среда
21-ФБМ-02Изследване на състоянието и перспективите за изпреварващо развитие на дунавски регион – част втора
Факултет "Електротехника, електроника и автоматика"
21-ФЕЕА-01Интелигентни компютърни системи: изследване на тяхното развитие, приложение и управление
21-ФЕЕА-02Разработване и изследване на електронни модули за дистанционен контрол и управление на обекти
21-ФЕЕА-03Проектиране, FPGA-имплементиране и изследване на цифрови комуникационни устройства
21-ФЕЕА-04Изследване и анализ на електроснабдяването за основни електропотребители. Приложение на ефективни електротехнологии в земеделието и промишлеността
21-ФЕЕА-05Изследване на методи базирани на анализ на изображения и ултразвук за разпространяване на дефекти по яйца
Факултет "Машинно - технологичен"
21-ФМТ-01
Създаване на технологични предпоставки и изследване на възможностите за заваряване чрез триене с разбъркване на алуминиеви сплави
21-ФМТ-02Разработване на модел за формиране на ключови компетентности по академичен английски език чрез проектно-базирано обучение
Факултет "Обществено здраве и здравни грижи"
21-ФОЗЗГ-02Създаване на методично-научни ресурси за оптимизиране на модула практически основи на сестринските и акушерски грижи във виртуална образователна среда
Факултет "Природни науки и образование"
21-ФПНО-01Изследване релацията между традиционни и иновационни технологии в съвременното обучение по хуманитаристика
21-ФПНО-02Създаване и изследване на STEALM центрове в образованието и социално-педагогическата сфера
21-ФПНО-03Изследване на математически и дидактически модели в дигитална среда с аналитични и числени методи
21-ФПНО-05Изследване и моделиране на реални процеси
Филиал на Русенския университет - гр. Разград
21-ФРз-01Синтез и изследване на 2-Амино-6-(3-Нитро)-5-Оксидо-10-Ил-1H-Бензо[де]-1, 3(2H)-Дион-Фенотиазин-Изохинолин и неговите производни
Филиал на Русенския университет - гр. Силистра
21-ФСс-01Изследване на традицията и модерността при подготовката на педагогически кадри в град Силистра (1971 – 2021)
Факултет "Транспортен"
21-ФТ-01Създаване на мобилна среда за изследване на велосипедното движение
21-ФТ-02Изследване на възможностите за контрол и управление на работата на технически системи и устройства
21-ФТ-03Методи и средства за повишаване на екологичните параметри на двигателите и транспортните средства
21-ФТ-04Изследване и сравнителен анализ на методологичните аспекти на педагогиката на физическото възпитание, физическата активност и спорта преди и по време на COVID 19
Факултет "Юридически"
21-ФЮ-02Изследване на взаимодействието между институциите при решаване на случаи на домашно насилиеИЗЛОЖБА на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2020 г.


ИЗЛОЖБА на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2019 г.


ИЗЛОЖБА на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2018 г.


ИЗЛОЖБА на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2017 г.


ИЗЛОЖБА на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2016 г.

ИЗЛОЖБА на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2015 г.


ИЗЛОЖБА на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2014 г.

​​ИЗЛОЖБА на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2013 г.


ИЗЛОЖБА на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2012 г.

ИЗЛОЖБА на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2011 г.

 

ИЗЛОЖБА на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2010 г.

     

ИЗЛОЖБА на проекти от фонд "Научни изследвания" за 2009 г.