Договор №

Тема

2019-РУ-01

Разработване и реализиране на футуристична концепция за комплексно ресурсно осигуряване на обучението – доц. д-р Галина Иванова

2019-РУ-02

Разработване на методи и средства за адаптиране на инженерното образование към индустрия 4.0 – доц. д-р Борис Евстатиев

2019-РУ-03

Изследване характеристиките и усъвършенстване на прототип за състезанието Shell Eco-maraton – доц. д-р Симеон Илиев

2019-РУ-04

Изследване на система за управление на база данни за проследяване на професионалната реализация на завършилите студенти на Русенски универ­ситет – проф. Иван Евстатиев

2019-РУ-05

Изследване на мускулния баланс и разработване на педагогическа методика за саморегулация в областта на физическата активност, физическото възпитание и спорта – първи етап (за студенти, преподаватели и служители от РУ) – доц. д-р Асен Асенов, гл. ас. д-р Искра Илиева

2019-РУ-06

Изследване и оптимизация на прототип на градски автомобил задвижван от водородна горивна клетка – доц. д-р Иван Белоев, доц. д-р Георги Христов

2019-РУ-07

Разработване и изследване на цялостна концепция за промяна на традиционните с алтернативни методи и средства за хигиена на пациенти, които не са в състояние да се обслужат – доц. д-р Деспина Георгиева

2019-РУ-08

Концепция за научноизследователска лаборатория „Послойни, енергийно асистирани цифрови технологии“ – доц. д-р Руси Минев

2018-РУ-08

Изследване на методи и подходи, и разработване на стратегия за имобилизиране на природни веще-ства с фитохимичен произход върху биополимери – гл. ас. д-р Станислав Байрямов