Договор №
Тема
​20-ФЕЕА-01
​Методи и средства за търсене по мултимедийно съдържание, анализ и автоматизирана обработка на документи и големи масиви от данни - гл. ас. д-р Йордан Калмуков
​20-ФЕЕА-02
Разработване и изследване на специализирани електронни системи за контрол на промишлени процеси на база статистически анализ - гл. ас. д-р Снежинка Захариева
​20-ФЕЕА-03
​Проектиране и разработване на многофункционална роботизирана платформа с възможност за приложение и изследване на алгоритми за автономна навигация - доц. д-р Нина Бенчева
​20-ФЕЕА-04
Електроснабдяване на промишлени и битови потребители. Използване на електротехнологии в земеделието и промишлеността - доц. д-р Орлин Петров
​20-ФЕЕА-05
Изследване на възможностите за определяне влиянието на някои основни съставки на почвата посредством визуални методи - доц. д-р Цветелина Георгиева
​20-ФЕЕА-06
​Усъвършенстване на мобилна модулна система за откриване на опасни материали - гл. ас. д-р Валери Джуров