Договор №

Тема

19-ФОЗ-01

Изработване на методично ръководство за включване на нерандомизирани проучвания в оценка на здравните технологии при медицински изделия - доц. дн Никола Събев