П Р А В И Л Н И К

за устройството и дейността
на Научноизследователския сектор при РУ " А. Кънчев "

Глава първа

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Научноизследователският сектор (НИС) е поделение на Русенския университет "Ангел Кънчев", което осъществява предмета на своята дейност в условията на пълна финансова и щатна самостоятелност.

(2) Основен предмет на дейност на НИС е организиране, административно и финансово обслужване на научноизследователската и научнопроизводствената дейности в Русенския университет.

(3) НИС отчита дейността си ежегодно пред Академичния съвет.

(4) Механизмът и размерът на отчисленията от договорите на НИС се определят от Академичния съвет.

Чл.2. Научноизследователският сектор има следните основни права:

- да се разпорежда с постъпленията от научноизследователската и научнопроизводствената дейности, като осигурява условия на ръководителите на договори да разпределят средствата, придобити при изпълнението им;

- да формира собствено щатно разписание;

- да завежда като собственост или задбалансово материални дълготрайни акти­ви на Русенския университет в съответните звена, които са придобити във връзка с изпълнява­ните договори, но не са част от предмета на тези договори;

- да прави от свое име или от името на ръководителя на договора застраховки на имущество и на участници в дейността му;

- да осъществява вътрешно финансиране на колективи и звена;

- да организира собствена стопанска сметка, включително в рамките на отдел­ния договор.

Чл.3. Научноизследователският сектор има следните основни задължения:

- да представя собствен годишен баланс и тримесечни отчети;

- да начислява и внася данъци, такси, мита, суми за ДОО и фонд ПКБ в рамките на отделния договор;

- да предоставя на Русенския университет дължимите суми от отчисленията съгл. Приложение 1.

Чл.4. При осъществяване на дейността си НИС ползва материалната база и инфраструктурата на университетските звена със съгласието на управляващите ги органи.

Чл.5. Дейността на НИС се осъществява от научно-преподавателския и помощно-техническия персонал на Русенския университет, персонал на собствен щат, привлечени външни консултанти и извънщатни сътрудници.

Чл.6. В съответствие със статута на Русенския университет, като организация с идеална цел, НИС осъществява своята дейност при следните основни постановки:

1.При създаване на научни продукти не се формира печалба, т.е.цената на договорения научен продукт е равна на разходите за неговото създаване.

2. Финансово-счетоводна отчетност се води на две нива - за дейността в рамките на отделния договор и за дейността, отчитана сумарно за всички договори.

3. Временният колектив е основна форма за реализиране на дейността на НИС.

Чл.7. (1) В рамките на своята дейност НИС създава продукти на базата на договори с външен възложител, в т.ч. и държавата.

(2) НИС сключва договори съгласно действащото законодателство и по пълномощие на Русенския университет осъществява съвместна дейност с външни за университета партньори.

(3) НИС създава условия за изпълняване на договори, финансирани по международни програми.

Глава втора

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 8. Структурата на НИС обхваща: звена, лаборатории и временни колективи, управлявани от административно ръководство.

Чл.9. (1) Органите за управление на НИС са: Управителен съвет (УС) и Директор на НИС. Оперативната работа на Директора се подпомага от Директорски съвет.

(2) Членовете на УС се избират от АС с мандат, съвпадащ с мандата на Общото събрание на Русенския университет.

(3) Кандидатурите за членове на УС се издигат от факултетните съвети по квоти, определяни от действащия УС, съобразно дела на съответните факултети в обема на изпълняваните договори през предходния тригодишен период.

Чл.10. (1) Директорът на НИС се избира от Академичния съвет по предложение на Ректора.

(2) Численият състав на Управителния съвет на НИС не надвишава 9 члена и се определя от Академичния съвет.

(3) Председател на Управителния съвет на НИС е Директорът.

(4) Заседанието на УС на НИС е законно, ако присъстват 2/3 от неговите членове, намалени с отсъстващите по болест и намиращите се в чужбина. Решенията се вземат с обикновенно мнозинство от присъстващите.

(5)Заседанията на УС на НИС се свикват от неговия Председател или по искане на не по-малко от 1/3 от членовете на състава му.

Чл. 11. Управителният съвет на НИС:

1.Обсъжда тримесечни и годишен отчети и финансови баланси за дейността на НИС.

2.Обсъжда и предлага за приемане и утвърждаване от Академичния съвет на изменения в Правилника за устройството и дейността на НИС.

3.Периодично изслушва информация за сключените договори, контролира тяхното изпълнение и взема съответното решение.

4.Създава, реорганизира и прекратява специализирани звена на НИС.

5.Взема решения за целесъобразното изразходване на финансовите средства на НИС.

6.Прави предложение пред Ректора за трудовото възнаграждение на Директора и Зам. директора на НИС.

Чл.12.(1) Директорът на НИС има следните функции и правомощия:

1. Представлява НИС пред Русенския университет, държавните органи, организациите, юридическите и физическите лица.

2. Организира и контролира изпълнението на решенията на УС на НИС.

3. В рамките на предоставените му права Директорът: сключва договори, създава условия за ефикасно управление на дейността при съобразяване на действащите пазарни отношения и нормативна база, изпълнява задълженията на работодател на служителите от разписанието на НИС.

(2) В работата си Директорът се подпомага от Зам.директор, който изпълнява възложената му от Директора работа и чиито отговорности и пълномощия се определят от Директора, съгласувано с Ректора. Зам. директорът се назначава от Ректора по предложение на Директора.

Чл. 13. Заседанията на Директорския съвет на НИС, включващ Зам.директора и отговорния счетоводител, се свикват от Директора за оперативно управление на дейността на НИС.

Глава трета

ДЕЙНОСТ НА НИС

Чл. 14. (1) Научноизследователската дейност обхваща:

1.Извършване на фундаментални и приложни научни изследвания.

2.Проектиране, разработване и изследване на нови или усъвършенствани изделия, технологии, системи, програмни продукти, материали и др.

3.Проучване и проектиране на машини, апарати, съоръжения и др.

4.Създаване на специфични нормативни документи за нуждите на икономиката, висшето образование и науката.

5.Изследване и изработване на прототипи, експериментални образци, единични уникални изделия и др.

6.Извършване на научно-производствена, консултационна и експертна дейност.

7. Извършване на техническа диагностика и сервиз на собствени и други изделия, включително поемане на представителство на съответните фирми.

8. Извършване на услуги на граждани, фирми и организации.

9. Осъществяване на информационна дейност и мениджмънт на интелектуални продукти.

10. Развиване на международно сътрудничество, търговска дейност и др.

(2) Съгласувано с Университета НИС може да участва във фирми и други звена, развиващи научноизследователска и стопанска дейности.

Чл.15.(1) НИС осъществява дейността си чрез договори като изпълнител, възложител, и обслужваща организация.

(2)Договорите уреждат взаимоотношенията между страните в процеса на създаване и внедряване на договорирания продукт. Чрез тях се осигурява привличането на различните участници и страни в този процес, уговарят се срокове, изисквания, цена на договора, права и задължения на всяка страна.

(3) За изпълнение на договорите се формират временни колективи, в които могат да вземат участие преподаватели, служители от всички поделения на Русенския университет, помощно-технически персонал, щатен състав на НИС, докторанти, студенти, привлечени специалисти и изпълнители от външни организации и фирми.

(4)Между НИС и временния колектив, представляван от ръководителя, се сключва договор, който регламентира правата и задълженията между двете страни.

(5)Цените на договорите се определят чрез договаряне.

(6)Информацията, свързана с научноизследователските разработки представлява служебна тайна и се ползва от служебните лица с изискване за поверителност.

Чл. 16. (1) Ръководителят на временния колектив:

1.Представлява колектива при сключване на договора.

2.Организира и ръководи дейността на колектива при изпълнение на договора.

3.Разпорежда се с предоставените му чрез договора финансови средства и отговаря за целесъобразността за тяхното изразходване.

4.Приема резултатите от работата на отделните членове на колектива и определя тяхното възнаграждение.

5.Ръководителите на договори носят отговорност по отношение коректността на сключените договори (срокове, задължения, комплектност) и своевременно сключване на необходимите допълнителни споразумения.

(2) Когато от Директора на НИС или ръководителя на договора бъдат установени щети (вследствие на грубо нарушаване на действащите наредби; при слаб контрол и допускане на нарушения от членовете на колектива; при причиняване на щети върху собственост на Русенския университет; при злоупотреба с доверието на ръководството на НИС или на Русенския университет; при действия, накърняващи доброто име на Русенския университет), виновните лица отговарят по общия ред на (КТ, ЗЗД и НК) и Закона за административните нарушения и наказания.

Глава четвърта

ПЕРСОНАЛ

Чл.17. (1) Съставът на участниците във временните колективи се определя от ръководителя на договора и се предлага за назначаване по трудов или граждански договор от Директора на НИС.

(2) Научно-преподавателският и помощно-техническият персонал на Русенския университет, неговите поделения, колежи, филиали, докторанти и студенти се привличат като извънщатни изпълнители.

(3) Финансово-счетоводното обслужване на НИС се извършва от Сектор "Финансово-счетоводното обслужване на Научно-приложната и стопанска дейност". Секторът се ръководи от отговорен счетоводител.

(4) Назначените с трудов договор към НИС за изпълнение на конкретна работа могат да бъдат привличани чрез граждански договор за изпълнение на друга работа.

Чл.18. (1) Основното месечно възнаграждение по основен трудов договор се определя в съответствие с действащите в страната нормативни документи.

(2)Изплащането на договореното трудово възнаграждение става само при наличие на средства по договорите, по които е извършено назначението.

Чл.19.Членовете на УС на НИС могат да получават годишно възнаграждение, което се определя от Ректора по предложение на Директора на НИС.

Глава пета

СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВА

Чл.20. Цялостната дейност на НИС е на самоиздръжка, като финансирането се осъществява от :

- приходи от договори;

- приходи от продажба на научноизследователски продукти, услуги и др.;

- банкови кредити и лихви;

- безвъзмездни финансови постъпления;

- целево финансиране и други приходи.

Чл.21 НИС може да придобива в полза на Русенския университет собственост чрез дарения и завещания.

Чл.22. (1) НИС организира вътрешно-стопански сметки за всеки договор и на отделни звена.

(2) Основа на вътрешно-стопанските сметки на всеки договор е план-сметката, която е неразделна част от договора. В нея се включват материалните и други разходи, средствата за трудови възнаграждения и отчисленията по ал.4 на чл.1.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Този правилник е приет на заседанието на Академичния съвет от 27.11.2001 и отменя всички предходни решения, отнасящи се до устройството и дейността на НИС. Правилникът е коригиран на заседанието на АС на 02.03.2004г.; на 17.10.2006 г. и на 11.03.2008 г.

§2. Ръководните органи на НИС, избрани преди приемането на този Правилник продължават да изпълняват функциите си на такъв до изтичане мандата на Общото събрание на Университета.

§3. Договорите, сключени преди утвърждаването на Правилника и Схемата за отчисления на договорите по НИС (Приложение 1), ще се приключват при условията, при които са сключени или по Схемата за отчисления съгласно предпочитанията на ръководителя на договора.

§4. Изпълнението на Правилника се възлага на Директора на НИС.

Ректор:

/доц. д-р инж. Хр. Белоев/