ПРАВЕН РЕЖИМ НА ЗАЩИТАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Специалността Правен режим на защитата на националната сигурност отговаря на потребностите от специалисти с висше образование в системата за противодействие на конвенционалната, икономическата и организираната престъпност и опазването на обществения ред.

Интерес към специалността е проявен от ръководството на Министерството на вътрешните работи и други държавни институции, ангажирани в сферата на сигурността.

Обучението по специалността включва отраслови правни дисциплини /Административно процесуално право, Конституционно право, Международно публично право, Държавно служба, Защита правата на човека, Международни отношения и др./ и специализирани дисциплини, осигуряващи знания за теоретична подготовка в различните области на опазването на обществения ред. Образованието завършва със защита на дипломна работа.

Успешно завършилите получават квалификация Магистър по Правен режим на защитата на националната сигурност.

Обучението е насочено към развиване на умения, които позволяват: да се познава организацията и задачите на структурите, обезпечаващи отбранителната сигурност, обществения ред, гражданската защита, разузнаването и контраразузнаването и дипломацията; да се познават нормативните и подзаконовите актове, регламентиращи изграждането и защитата на националната сигурност; да се придобият знания за информационните и комуникационните системи за осигуряване на ресурси за националната сигурност; да се придобият специализирани знания и да могат да се прилагат основните процедури при управление на кризи от невоенен характер; да се прилагат политики на въздействие върху подсистемите на националната сигурност и да се изпълняват контролно-регулативни функции; да ръководят състава за изпълнение на задачите, свързани с оперативно-издирвателната дейност по предотвратяването на престъпления.

СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ И ЛИДЕРСТВО В СФЕРАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Специалността Стратегическо управление и лидерство в сферата на националната сигурност отговаря на потребностите от специалисти с висше образование в системата за противодействие на конвенционалната, икономическата и организираната престъпност и опазването на обществения ред.

Интерес към специалността е проявен от ръководството на Министерството на вътрешните работи и други държавни институции, ангажирани в сферата на сигурността.

Обучението по специалността включва подготовка по общотеоретични правни дисциплини /Обща теория на правото, Общо учение за държавата и др./ и отраслови правни дисциплини /Наказателно право, Наказателнопроцесуално право, Административно право, Наказателно изпълнително право, Конституционно право, Международно публично право, Финансово право, Право на Европейския съюз и др./ Включена е и специализирана подготовка, осигуряваща знания за теоретична подготовка в различните области на опазването на обществения ред.

Образованието завършва със защита на дипломна работа.

Успешно завършилите получават квалификация Магистър по Стратегическо управление и лидерство в сферата на националната сигурност.

Обучението е насочено към развиване на умения, които им позволяват: да се познава организацията и задачите на структурите, обезпечаващи отбранителната сигурност, обществения ред, гражданската защита, разузнаването и контраразузнаването и дипломацията; да се познават нормативните и подзаконовите актове, регламентиращи изграждането и защитата на националната сигурност; да се придобият знания за информационните и комуникационните системи за осигуряване на ресурси за националната сигурност; да се придобият специализирани знания и да могат де си прилагат основните процедури при управление на кризи от невоенен характер;  да се прилагат политики на въздействие върху подсистемите на националната сигурност и да се изпълняват контролно-регулативни функции; да ръководят състава за изпълнение на задачите, свързани с оперативно-издирвателната дейност по предотвратяването на престъпления.