ФАРМАЦЕВТИЧНИ И ХРАНИТЕЛНИ БИОТЕХНОЛОГИИ

Програмата е предназначена за подготовка на квалифицирани и профилирани специалисти за производството на фармацевтични и хранителни продукти.

Фундаменталните знания се получават от дисциплини, като инженерен експеримент, технология на фармацевтичните производства, производство на ензимни препарати.

Специализираните дисциплини дават знания за биосензори и биоиндикатори, анализ на лекарствени средства и хранителни продукти, НАССР системи и добри производствени практики.

Профилиращата подготовка включва функционални храни, генетично подобряване и поддържане на щам-продуценти.

Магистърът по Фармацевтични и хранителни биотехнологии може да организира и стартира нов бизнес, да разработва продукти и прилага иновации във фармацевтичната и хранителната промишленост, да осъществява контрол и управление на системите за добри практики, безопасността и качеството при производството на фармацевтични и хранителни продукти.

Обучението е в редовна и задочна форма. Студентите участват в научноизследователската работа, което завършва с разработване и защита на дипломна работа.

В програмата могат да се обучават притежаващите бакалавърска степен по специалности от професионално направление Биотехнологии, по сродни специалности от друго професионално направление, както и по специалности от друго професионално  направление.

КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА В ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Програмата е предназначена за подготовка на квалифицирани и профилирани специалисти за контрол и управление на безопасността в хранителната промишленост.

Фундаменталната подготовка включва учебни дисциплини, изграждащи техническата култура на обучаваните магистри: инженерен експеримент, хигиенен дизайн на технологичното оборудване и системи за контрол и управление на процесите в хранителната промишленост.

Специализиращата подготовка се придобива с усвояване на знания за: санитарни методи за обработка, хигиена на труда, НАССР системи и добри производствени практики, лабораторни методи за анализ, сензорен анализ.

Профилиращата подготовка включва управление на качеството, анализ на риска, изследователски проект.

Магистърът по Контрол и управление на безопасността в хранителната промишленост намира реализация като ръководител, осъществяващ контрол на безопасността и качеството в предприятия на хранителната индустрия, в структурата на Българска агенция по безопасност на храните, както и да организира свой бизнес.

Обучението в магистърската програма е в редовна и задочна форма. Студентите участват в научноизследователската работа още в началото на обучението, което завършва с разработване и защита на дипломна работа.

В програмата могат да се обучават притежаващите бакалавърска степен по специалности от професионално направление Хранителни технологии, по сродни специалности от друго професионално направление, както и по специалности от друго професионално  направление.

СИЛИКАТНИ МАТЕРИАЛИ

Програмата е предназначена за подготовка на квалифицирани и профилирани специалисти, които могат да извършват проучвателна, производствена, експлоатационна, фирмена, научноизследователска дейност в областта на Химичните технологии. Те могат да бъдат водещи специалисти или да работят като ръководен състав на фирми от областта на силикатните материали.

Продължителността на обучението за редовна форма е два семестъра, а за задочна – три семестъра, включително и защитата на дипломна работа.

В магистърската програма се изучават Специална керамика, Оборудване в силикатните технологии, Материали за електрониката, Високотемпературен неорганичен синтез, Нови композитни материали, Глазури и емайли, Технически стъкла и др.

Магистърската програма завършва с разработване и защита на дипломна работа. Студентите могат да разработват дипломната си работа в други европейски университети, с които са подписани двустранни споразумения.

Завършилите успешно магистърска програма по Силикатни материали са подготвени да работят като водещи специалисти в строителната керамика, в предприятия за добив на неорганични свързващи вещества, специална керамика за нуждите на електрониката, радиотех­никата, самолето- и ракетостроенето, огнеупорни материали, стъкларска промишленост и др.

В програмата могат да се обучават притежаващите бакалавърска степен по специалности от професионално направление Химични технологии (Неорганични химични технологии), по сродни специалности от друго професионално направление, както и по специалности от друго професионално направление.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ И КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

Магистърската програма е предназначена за подготовка на квалифицирани и профилирани специалисти, които могат да работят самостоятелно в различни области на  маркетинга и производството на лекарства, козметика и медицински изделия – в открити и болнични аптеки, аптечни складове, фармацевтични и козметични лаборатории, контролно-аналитични лаборатории, заводи за производство на лекарствени и козметични продукти, научно-изследователски лаборатории и др.

В магистърската програма се изучават Биохимия, Химия на природните продукти, Лекарствени средства от растителен, животински и микробиален произход, както и техния анализ, Биокозметика, Клинична химия и др.

Сериозно внимание се отделя на методите на синтез и анализ чрез съвременна научна апаратура, работа с нормативни документи, европейска фармакопея, регламенти и препоръки на българското законодателство и световната здравна организация.

Продължителността на обучението за редовната форма е два семестъра, а за задочната – три семестъра, включително и защита на дипломна работа.

Завършилите успешно магистърска програма по Фармацевтични и козметични продукти имат възможности за професионална реализация във фармацевтични и козметични предприятия - като специалисти по осигуряване на качеството, при предклинични изследвания и клинични изпитвания на лекарства и козметични продукти, както и в други области на изследователска дейност. Те могат да участват в планирането и провеждането на тестове на различни лекарства.

В програмата могат да се обучават притежаващите бакалавърска степен по специалности от професионално направление Химични технологии (Органични химични технологии) по сродни спе­циалности от друго професионално направление, както и по специалности от друго професионално направление.