КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти, способни компетентно да извършват специализирана кинезитерапевтична дейност, свързана с повишена отговорност, професионален мениджмънт, научно изследване, творческо мислене и интердисциплинарни познания. За магистърската програма могат да кандидатстват само завършили ОКС „бакалавър" по специалност Кинезитерапия.

В курса на обучение са включени 2 групи дисциплини:

Фундаментални – осигуряват задълбочена и разширена теоретична подготовка по основополагащи дисциплини: анатомофизиологична обосновка на кинезитерапията при различни заболявания, клинична лаборатория, методология на научните изследвания, медицинска статистика, здравен мениджмънт.

Специални – разширяват специализираните знания чрез изучаване на съвременни методи за изследване при различните заболявания, специални методи за функционално изследване в различни клинични области, специализирани методики на кинезитерапия в различните клинични области и специализирани методи за лечение при различните заболявания.

Специалистите с професионална квалификация „магистър-кинезитерапевт" могат да работят във всички лечебни и здравни заведения като изпълняват управленски функции, изискващи висока квалификация и професионална отговорност. Те могат да участват в научноизследователски колективи, да провеждат консултантска и обучителна  дейност. Завършилите магистърската програма могат да продължат обучението си в докторска степен.


ЕРГОТЕРАПИЯ В ОБЩНОСТТА

Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти със задълбочено разбиране и познаване на отражението на дейностите върху здравето и благополучието на човека и компетентност да прилагат научнодоказани и иновативни методи за пълноценно социално включване на хората с увреждания и в неравностойно положение. В съответствие с Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот магистърската програма допринася за задълбочаване на познанията и критическо разбиране на стратегиите за развитие на общностите, развиване на умения за самоусъвършенстване и учене през целия живот, както и професионална отговорност за спецификата на ерготерапевтичната работа с деца и лица с психосоциални проблеми в общността.

Учебният план е разработен на две нива:

  • за притежаващи ОКС "бакалавър" по специалност Ерготерапия – с продължителност 1 година (2 семестъра) в задочна форма;
  • за притежаващи ОКС "бакалавър" от други специалности в област на висшето образование Здравеопазване и спорт и от професионални направления Педагогика, Психология и Социални дейности – с продължителност 2 години (4 семестъра) в задочна форма.

Специалистите с професионална квалификация магистър ерготерапевт имат възможност за професионална реализация във всички специализирани институции и услуги в общността, както и като експерти в общински и национални социални служби и неправителствени организации. Те могат да заемат управленски длъжности, да координират проекти, да предоставят консултантски услуги. Магистърската степен дава възможност за заемане на академична длъжност и продължаване на обучението в докторска степен.


КЛИНИЧНА СОЦИАЛНА РАБОТА

Магистърската програма има за цел да осигури профилирана и задълбочена подготовка по социална работа с клинична ориентация. Тя е съобразена с приоритетите в стратегическото планиране за развитие на социалните услуги и с нарастващата потребност от висококвалифицирани специалисти по социални дейности с клинична подготовка.

Обучението се реализира по два учебни плана:

- за дипломирани в специалността с образователно-квалификационна степен "бакалавър" по професионално направление Социални дейности - задочна форма на обучение, 2 семестъра;

-за дипломирани в специалности с образователно-квалификационна степен "бакалавър" по професионални направления Психология, Обществено здраве, Здравни грижи и по специалност Социална педагогика от професионално направление Педагогика - задочна форма на обучение, 3 семестъра. За тях е включен изравнителен семестър с шест задължителни учебни дисциплини с основополагащо значение в областта на социалните дейности.

Задължителните дисциплини осигуряват базова подготовка по: социална и здравна политика на Европейския съюз; клинична психология; диагностика в клиничната социална работа; методология на изследователската дейност; експертиза в клиничната социална работа; медикосоциална работа при хора с психични и соматични заболявания и терминални състояния; управление на проекти.

Избираемите дисциплини осигуряват профилиращи знания и умения по: стратегии за управляване на случай в клиничната социална работа; медико-социална рехабилитация на хора с увреждания; психосоциални интервенции при нарушения в социалната адаптация, зависимости и насилие; супервизия в клиничната социална работа; антидискриминационни и антипотискащи перспективи в клиничната социалната работа; етични основи на клиничната социална работа; интеркултурни комуникации; съвременни информационни технологии в социалната и здравната сфера. Факултативните дисциплини разширяват подготовката на студентите по: социален маркетинг; потребителско поведение; кинезитерапия; ерготерапия. Практическата подготовка е организирана в практикум в институции за социални дейности и в здравни заведения.

Професионална реализация на дипломираните магистри: аналитичен специалист по социални дейности и приложен специалист социален работник в: областната и общинска администрация към Изпълнителна агенция "Социално подпомагане"; в заведения за социални услуги в общността и специализирани институции; домове за медико-социални грижи за деца; многопрофилни болници за активно лечение; психиатрични болници; центрове за психично здраве; центрове за подпомагане на хора с алкохолни и наркоманни проблеми; заведения за лишаване от свобода; пробационни служби; структури на Държавната агенция за закрила на детето; неправителствени организации, осъществя­ващи социални дейности; преподавател по социални дейности в образователни институции. Магистърската степен дава възможност за продължаване на обучението в докторска степен.