СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО

Магистърският програма е една от първите в страната съвместна разработка между академична институция (Русенски Университет) и индустриален производител на софтуер (Сирма Груп). Нейна основна цел е да подготви специалисти в областта на софтуерното инженерство, покриващи изискванията за магистър по Софтуерно инженерство на международните професионални организации ACM и IEEE Computing Society. Тази програма е предназначена да подготвя магистри, които могат да започнат работа като бизнес аналитици, софтуерни архитекти, код инженери, тест инженери, мениджъри на софтуерни проекти в големи компании, като самонаемащи се софтуерни инженери или като консултанти в областта на проектирането, разработката и поддръжката на софтуер.

Основен гръбнак на курса са дисциплините Обектно ориентирано програмиране, Проектиране на софтуерни системи и Разработка на софтуерни системи. Специално внимание е обърнато на много важните за качествения живот на софтуерното приложение първи и последен слой на многослойните софтуерни архитектури чрез дисциплините Програмиране на Уеб компоненти и Бази от данни. Умения за проектиране и използване на различни инфраструктурни решения се придобиват в дисциплините Компютърни системи и мрежи и Инструментални среди. Вътрешната и външната организация на софтуерния бизнес, въпросите свързани с маркетинга, както и знания за управление на бизнеса и технологичния процес се придобиват в дисциплината Управление на софтуерни проекти.

Основни принципи в програмата са увеличеният обем практическа работа, работата в екип, конкурентното начало и работата по реални задачи на софтуерната индустрия. Обучението завършва с дипломен проект, който се задава още през втория семестър, разработва се в екип и се защитава колективно.

За магистърската програма могат да кандидатстват завършилите ОКС „бакалавър“ по специалности от професионални направления Информатика и компютърни науки, Комуникационна и компютърна техника, а също и по специалностите Математика и информатика, Математика, Приложна математика и приравнените с тях.

Обучението в редовната форма е с продължителност три, а в задочната форма – четири семестъра.

ИНФОРМАТИКА

Целта на магистърската програма е да специализира бакалаврите в сферата на информатиката и информационните технологии в съответствие със съвременните изисквания на компютърното общество. Магистрите по Информатика ще могат да работят като разработчици на софтуер, както и навсякъде, където се използват компютърни приложения и технологии - фирми, чието производство е базирано на високотехнологична основа, институти, лаборатории, изчислителни центрове, университети, банки и застрахователни дружества.

Обучаващите се ще задълбочат знанията си в областта на базите от данни, информационните системи и технологии, компютърната графика, компютърните мрежи и софтуерните технологии. Ще бъдат в състояние да предлагат съвременни решения за проектиране и използване на софтуер в различни приложни направления. Ще могат да администрират работата в мрежова среда и ефективно да прилагат съвременните интернет технологии.

Характерна черта на обучението по всички дисциплини е органичното включване в учебния процес на компютърно базирани технологии за обучение и самостоятелна подготовка. Особено внимание е обърнато на програмирането в мрежова среда и защитата на информацията, управлението и анализа на компютърни мрежи. Осигурен е и се използва лицензиран и свободно разпространяем съвременен софтуер

За магистърската програма могат да кандидатстват завършилите ОКС „бакалавър“ по специалности от професионално направление Информатика и компютърни науки.

Обучението в редовната форма е с продължителност два семестъра, а в задочната форма – три семестъра и завършва с дипломен проект.


МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ, ЗАСТРАХОВАНЕТО И СОЦИАЛНОТО ДЕЛО

Учебният план по специалността е разработен в два варианта. В първия вариант той има продължителност два семестъра и е предназначен за студенти, завършили ОКС "бакалавър" в професионално направление Математика. При втория вариант той има продължителност три семестъра и е предназначен за студенти, завършили ОКС "бакалавър" в област на висше образование Природни науки, математика и информатика, както и сродни специалности, свързани с финанси, счетоводство, финансов анализ, контрол и одит, застраховане, икономика, стопанско управление, мениджмънт, иконометрия, бизнес-информатика. В този случай е предвиден, като първи, един допълнителен (адаптивен) семестър. В него са включени основни дисциплини от бакалавърската програма по Финансова математика в Русенския университет.

Магистрите по специалността получават задълбочена фундаментална подготовка в областта на финансовата и застрахователна математика, статистиката и иконометрията, специализирания софтуер, финансовия анализ, трудовата и социална статистика, застраховането, актюерните методи, социалното дело, инвестиционните стратегии, анализа и управлението на финансовия риск, финансовия одит, финансовите пазари.

За нуждите на обучението са привлечени висококвалифицирани специалисти от големи между­народни финансови институции. Осигурени са възможности за стаж, професионална реализация и кадрово развитие на важни и отговорни позиции във финансовия сектор и социалното осигуряване.

Магистрите, завършващи специалност Математическо моделиране във финансите, застрахо­ването и социалното дело,  могат успешно да продължат своето образователно и научно развитие в докторантската програма Математическо моделиране и приложение на математиката, както и в докторантски програми в областта на икономиката, финансите, застраховането и социалното дело.
Специфичната подготовка, която получават им дава отлични възможности за реалзиация както у нас, така и в чужбина.
За учебната 2017/2018 г. са предвидени десет места в специалността по държавна поръчка.


МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ В ИНЖЕНЕРСТВОТО

Магистърската програма е предназначена за завършилите бакалавърска степен в специалности от професионални направления Педагогика на обучението по... (едното от които е математика),  Икономика и всички професионални направления от област Технически науки. 

Целта на магистърската програма е да даде на студентите задълбочена и съвременна подготовка по съставяне на математически модели на реални инженерни проблеми, математически анализ на получените модели, разработване на числени методи, алгоритми и компютърни програми за получаване на числени резултати, представяне и интерпретация на аналитичните и числени резултати по моделите на възможни възложители или клиенти. В курса на обучение се задълбочават и разширяват знания по диференциални уравнения, числени методи, оптимизация, математически софтуер, математически модели в реални технически и икономически проблеми. Предвижда се обучение по математически модели и симулации в полупроводникови устройства, в хидромеханиката и теория на риска. Областите на приложения са гъвкави и могат да се променят в зависимост от актуални проблеми и направления.

Продължителността на курса е 4 семестъра и завършва със защита на магистърски тезис (дипломна работа). Дисциплините са задължителни и избираеми с общо 120 ECTS кредита. Съществена част от курса е участието на студентите в учебно-научен семинар. Работата на студента върху магистърския тезис се възлага и ръководи от научен ръководител, не по-късно от края на втория семестър. Стимулира се както самостоятелната изследователска работа, така и работата в екип, използването на математически софтуер и представянето на получените резултати на студентски научни сесии и международни програми. 

Дипломираните магистри получават професионална квалификация магистър по математическо моделиране. Те могат да продължат обучението си като докторанти и имат възможност за широка професионална изява в инженерингови, софтуерни и консултантски фирми, банкови, застрахователни и финансови институции, във висши учебни заведения, научни институти и центрове в съответна област на науката и техниката. 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани учители по информатика и информационни технологии за различните училищни степени. Предлага се в две разновидности:

 • за бакалаври, притежаващи педагогическа квалификация от следните области на висшето образование: Педагогика; Хуманитарни науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически науки - продължителност на обучението три семестъра;
 • за бакалаври без педагогическа квалификация от следните области на висшето образование: Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически науки - продължителност на обучение четири семестъра.

Завършилите получават диплома с професионална квалификация учител по информатика и информационни технологии.

Обучението по всички дисциплини ползва компютърно-базирани технологии и самостоятелна подготовка. То дава знания в областта на: обектно-ориентираното програмиране; базите от данни, информационните системи и технологии; компютърната графика; компютърните мрежи; мултимедийните системи и технологии в обучението и др. Завършилите ще бъдат в състояние да предлагат съвременни решения за проектиране и използване на софтуер в различни приложни направления; да администрират работата в мрежова среда и ефективно да прилагат съвременните интернет технологии. Те ще могат да работят освен като преподаватели и като програмисти, директори на училища, експерти по информатика и информационни технологии към МОН, във висши учебни заведения, научни институти, както и навсякъде, където се използват компютърни приложения и технологии.

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Професионална квалификация: магистър учител по Математика, информатика и информационни технологии.

Магистърската програма има за цел да подготви високо квалифицирани магистри учители по Математика, информатика и информационни технологии. Той е предназначен за специалисти с висше образование, образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалности Математика и информатика и Педагогика на обучението по математика и информатика.

Срокът на обучение е два семестъра. 

Обучението завършва със защита на дипломна работа.

За магистрите се предлагат специализации в много европейски университети по програмите Еразъм и CEEPUS.

Завършилите магистърския курс могат да прилагат знанията и уменията си, както в преподавателска дейност, така и във всички сфери на използване на информационните и образователни технологии, инспекторати към МОН, директори на училища, научни институти, университети, фирми, банки и др.

Магистърската програма е база за продължаване на обучението чрез докторантура по Методика на обучението по математика, информатика, информационни технологии.

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА

Магистърската програма има за цел подготвянето на високо квалифицирани учители по математика за образователната система в България.
Предлага се в две разновидности:

 • за притежаващите педагогическа правоспособност и завършили ОКС "Бакалавър" по специалности от областите на висшето образование Педагогически науки, Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика и Технически науки – с продължителност 3 семестъра;
 • за непритежаващи педагогическа правоспособност и завършили ОКС "Бакалавър" по специалности от областите на висшето образование Хуманитарни науки, Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика и Технически науки – с продължителност 4 семестъра.

По време на обучението се придобиват задълбочени познания по математика и педагогически дисциплини, както и полезни практически умения за работа с учениците от средния курс. Придобива се професионалната квалификация "учител по математика".

Обучението по програмата се провежда от утвърдени преподаватели в Русенския университет с много добра професионална и практическа квалификация и международен опит.

Като факултативни се предлагат и основополагащи математически дисциплини, измежду които студентите без или с недостатъчно математическо обучение в ОКС "Бакалавър" могат да избират и допълнят индивидуалния си учебен план.

Завършилите магистърската програма могат да продължат обучението си и в други магистърски програми в направления Математика и Педагогика у нас и в чужбина, както и в докторски програми по Методика на обучението по математика.

Реализацията на завършилите предлаганата магистърска програма е възможна в различни сфери:

 • в системата на средното образование в България – държавен и частен сектор;
 • в научно-изследователски институции по образование у нас и в чужбина;

в експертни звена по образование на общинско, областно и национално ниво, свързани с разработване и прилагане национални стратегии по образование.

ИНФОРМАЦИОННИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Професионална квалификация: магистър по Информационни и образователни технологии.

Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти по информационни и образователни технологии. Тя е предназначена за специалисти с висше образование, образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” в професионалните направления Информатика и компютърни науки, Математика, Приложна математика, Физика или в педагогическо направление, свързано с изброените по-горе професионални направления.

Срокът на обучение е три семестъра.

Обучението завършва със защита на дипломна работа.

Магистърската програма предлага специализации в много европейски университети по програмите Еразъм и CEEPUS.

Завършилите магистърската програма могат да прилагат знанията и уменията си както в преподавателска дейност, така и във всички сфери на използване на информационните и образователни технологии, инспекторати към МОН, директори на училища, научни институти, университети, фирми, банки и др.

Магистърската програма е база за продължаване на обучението чрез докторантура.

СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Специалната подготовка на бъдещите детски и начални учители в образователна и квалификационна степен “магистър” се осъществява с цел изграждане на педагогически подход и възможност за организиране и провеждане на научноизследователска и методична дейност в областта на предучилищното възпитание и началното образование.

Обучението се извършва в две направления – по задължителни и избираеми дисциплини. Подготовката включва: съвременни технологии в началното училище и предучилищното образование и възпитание, методология на педагогическото изследване, възрастова и диференциална психодиагностика, философия на образованието и др. Придобилите ОКС “магистър” могат да се реализират като преподаватели в областта на предучилищното и началното образование, като висококвалифицирани специалисти – ръководители на държавни и частни учебни заведения, преподаватели във висши училища или сътрудници в научни институти.

Магистърската програма се предлага в задочна форма на обучение в две разновидности:

 • за бакалаври, завършили специалности ПНУП и НУПЧЕ - продължителност на обучението три семестъра;
 • за бакалаври от други области на висшето образование с професионална квалификация учител - продължителност на обучението четири семестъра.

Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа или държавен изпит (по избор на студента).

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ПРОБАЦИОННИ ПРАКТИКИ

Състоянието на противообществените прояви и престъпността изисква промяна в подхода за противодействие на детското асоциално поведение и поведението на възрастните. Учебният план по специалността е основан на идеите и принципите, залегнали в наказателно-правната и превантивно-педагогическа политика на държавата и на Националната стратегия за противодействие срещу асоциалното поведение на престъпността. Насочен е към засилване социалната роля на правото и правосъдието, чрез внедряване на социални и социално-педагогически технологии в актуалните практики на правоохранителните и ресоциализиращите институции.

Обучението има за цел:

 • да осигури задълбочена и актуална теоретическа и практическа подготовка в областта на методиката, управлението и контрола на социално-превантивните, корекционно-ресоциализиращите и пробационните дейности;
 • да съдейства за овладяване на знания за управлението и организационните стратегии при осъществяване на превантивно-възпитателната дейност и за прогнозиране на социалните рискове;
 • да обяснява функционалното предназначение и развитие на институциите в държавата в съответствие с международните стандарти и упражняването на граждански контрол;
 • да формира умения за използването на публичната комуникация и публичните организации за превенция на социалните рискове при деца и възрастни.

Завършилите могат да намерят професионална реализация в пробационни служби и пробационни съвети, поправителни домове, затвори и затворнически общежития, Национална служба „Полиция”, детски педагогически стаи, домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, общински и училищни комисии за борба с противообществените прояви, възпитателни училища-интернати и социално-педагогически интернати, приюти за безработни и безпризорни и неправителствени организации, ангажирани в ресоциализационната дейност.

Формата на обучение е задочна, продължава три семестъра и завършва с разработване и защита на дипломна работа. Завършилите програмата придобиват професионална квалификация социален педагог.

За програмата могат да кандидатстват притежаващите висше образование по всички специалности от област на висшето образование Педагогика, както и по специалност Психология. С предимство се приемат завършилите специалност Социална педагогика.

СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

В магистърската програма студентите придобиват знания и умения за подпомагане и консултиране на деца и семейства в различните форми и аспекти на социално-педагогическата работа.

Обучението се базира на:

 • Фундаментална педагогическа и психологическа подготовка, включваща изучаване на философските проблеми на образованието, на семейството като социален феномен, на семейните взаимоотношения и родителски стратегии, на психопатологията в детска възраст, на възпитателната работа с деца със специални образователни потребности.
 • Специализираща подготовка в методиката на работа с деца и семейства, нуждаещи се от социално-педагогическа помощ; в областта на диагностиката, превенцията и интервенцията; в преодоляването на конфликти и стратегии; в справяне с проблемни ситуации в сферата на социално-педагогическата дейност.
   Основната цел на обучението е в развиване на следните умения:
 • да осъществява комплексна възпитателно-превантивна, корекционна и пробационна дейност чрез използването на методи за диагностика на поведенческите асоциални прояви в обществото и социалните групи;
 • да прилагат творчески подход в оказване на социална подкрепа и защита на нуждаещите се деца и семейства;
 • да използват диагностични методи и средства с цел овладяването на техники и похвати за работа с проблемни деца и семейства;
 • да осъществяват диференциран подход към различните възрастови групи, съобразно техните специфични потребности;
 • да въвеждат корекционни и ресоциализиращи въздействия за утвърждаване на социалния статус на клиентите (деца и семейства) в обществото;
 • да съставят и управляват програми и проекти за превенция (интервенция) според потребностите на нуждаещите се целеви групи.
  След завършване на магистърската програма студентите могат да се реализират като специалисти за работа с деца и семейства в училищната мрежа, в отдели за закрила на детето, в детски педагогически стаи, възпитатели в центрове за деца и семейства, общинска и областна администрация, в неправителствени организации, предлагащи услуги за деца и семейства, координатори на социо-културна работа с различни възрастови и етнокултурни общности и др.
  Обучението е задочно с продължителност три семестъра.
  За магистърската програма могат да кандидатстват завършилите бакалавърска степен по всички специалности от област на висше образование Педагогика.

СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

Обучението в магистърската програма осигурява:

 • Придобиване на знания и умения за социална работа с нуждаещи се деца, ученици и възрастни, независимо от тяхната етническа принадлежност, социално-икономически статус, както и от различията във физическия и интелектуалния им потенциал.
 • Формиране на умения за сътрудничество и взаимодействие между институциите, осъществяващи социална работа.
 • Придобиване на знания и умения за използване на съвременните информационни и комуникационни технологии в социалната сфера.
 • Формиране на умения за научноизследователска и диагностична дейност в сферата на социално-педагогическата работа.

Завършилите магистърската програма могат да се реализират като социални педагози в интернати, пансиони, социални домове (домове за сираци, за деца и юноши, лишени от родителска грижа, домове за деца с психофизически нарушения, домове за възрастни), в Социални грижи към кметствата, Социален патронаж, бюрата по труда, в детските педагогически стаи (след допълнителна квалификация), в Социално педагогически центрове, като социален педагог в структурата на управленските органи (Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи) и в неправителствени организации. Получава се професионална квалификация – социален педагог.

Магистърската програма се предлага за задочно обучение в два варианта:

 • Първи вариант - за кандидати, завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър” от област на висше образование Педагогика.
  Продължителност - 3 семестъра.
 • Втори вариант - за кандидати, завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър” или „магистър” по специалност Психология и по специалности от други професионални направления, притежаващи педагогическа правоспособност>
  Продължителност - 4 семестъра.

ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

Основната цел на обучението в магистърската програма е да подготви специалисти с образователно-квалификационни параметри, които им дават възможност за пълноценна реализация във възпитателна и образователна дейност в детската градина и началното училище.

Педагого-психологическата и методическата подготовка на бъдещите детски и начални учители е насочена към овладяването на:

 • Психолого-педагогическите дисциплини, разкриващи особеностите на когнитивното, емоционалното и физическото развитие на децата в предучилищна възраст и на учениците в начална училищна възраст;
 • Основите на съвременните образователни технологии за работа в детската градина и в началния етап на образование;
 • Особеностите и изискванията на европейските програми и модели за предучилищно и начално образование.

В структурно отношение магистърската програма включва задължителни и избираеми дисциплини.

Задължителните учебни дисциплини гарантират придобиването на фундаментална общотеоретична и специализираща подготовка. Това се постига чрез овладяването на знания от различни научни области и на знания с интегративен и интердисциплинарен характер.

Избираемите учебни дисциплини се въвеждат от ІІ семестър и осигуряват разширяване и надграждане на общотеоретичната и специализиращата подготовка по специалността. Чрез тях се допълват и конкретизират знанията и компетентностите, придобити по задължителните учебни предмети.

Формата на обучение е задочна, продължава пет семестъра и завършва с разработване и защита на дипломна работа. Завършилите програмата придобиват професионална квалификация педагог-детски и начален учител.

За програмата могат да кандидатстват притежаващите висше образование по всички специалности от различните области на висшето образование.

ЛИНГВОДИДАКТИКА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на ранното чуждоезиково обучение, които:

 • да притежават задълбочени знания по лингвистика, културознание и методика на ранното чуждоезиково обучение;
 • имат отлични познания по английски език;
 • да умеят да използват съвременните интерактивни и мултимедийни технологии в обучението по английски език в начална училищна степен;
 • да умеят да анализират и предлагат оптимални решения за конкретните проблеми при усвояването на английски език от деца в началното училище;
 • да притежават умения и стратегии за учене през целия живот и за научноизследователска работа;
 • да могат да мултиплицират усвоените знания и умения в областта на чуждоезиковото обучение на работното си място.

Обучаващите се ще получат знания за: съвременните езиковедски теории; фонетиката и лексикологията, морфологията и синтаксиса на английския език; приложението на културознанието в обучението по английски език на деца от I-ви до IV-ти клас. Ще бъдат в състояние да интегрират интерактивните и мултимедийните технологии при преподаване на чужд език в начална училищна степен, както и да анализират учебния процес в класната си стая и да предлагат оптимални решения за преподаването и усвояването на английски език на деца от началното училище. Завършилите придобиват умения за самостоятелно учене през целия живот, които ще им помагат при професионалното им развитие.

За обучението могат да кандидатстват притежаващите бакалавърска степен по професионалните направления: Педагогика и Педагогика на обучението по ….

Формата на обучение е редовна, с продължителност три семестъра.

Завършилите получават професионална квалификация начален учител по английски език. Дипломиралите се могат да се реализират в началния етап на основното образование като учители по чужд език, учители възпитатели и педагози. Те могат да работят като учители по английски език на деца от първи до четвърти клас в държавни и частни училища, в частни езикови школи и във всички видове институции, които предлагат ранно чуждоезиково обучение.

ЛИНГВОДИДАКТИКА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

(за завършили друга област на висше образование)

Магистърската програма Лингводидактика в началното училище (английски език) (за завършили друга област на висше образование) е в професионално направление 1.2. Педагогика.

За обучение в магистърската програма Лингводидактика в началното училище (английски език) (за завършили друга област на висше образование) се приемат кандидати, притежаващи диплома за ОКС „бакалавър" в специалности от различни области на висшето образование с изключение на 1.2 Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението по … .

Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на ранното чуждоезиково обучение, които:

 • да притежават задълбочени знания по лингвистика, културознание и методика на ранното чуждоезиково обучение;
 • да имат отлични знания по английски език;
 • да умеят да използват съвременните интерактивни и мултимедийни технологии в обучението по английски език в начална училищна степен;
 • да умеят да анализират и предлагат оптимални решения за конкретните проблеми при усвояването на английски език от деца в началното училище;
 • да притежават умения и стратегии за учене през целия живот и за научноизследователска работа;
 • да могат да мултиплицират усвоените знания и умения в областта на чуждоезиковото обучение на работното си място.

Обучаващите се ще получат знания за: съвременните езиковедски теории; фонетиката и лексикологията, морфологията и синтаксиса на английския език; приложението на културознанието в обучението по английски език на деца от I-ви до IV-ти клас.

В първите два семестъра на обучението си студентите ще получат основна професионално-педагогическа подготовка в областта на езиковедските, литературоведските, психолого-педагогическите дисциплини, приобщаващото образование и приложението на информационните и комуникационните технологии в обучението в началния етап на основната образователна степен.

Дипломираните магистри ще бъдат в състояние да интегрират интерактивните и мултимедийните технологии при преподаване на чужд език в начална училищна степен, както и да анализират учебния процес в класната си стая и да предлагат оптимални решения за преподаването и усвояването на английски език на деца от началното училище. Те ще придобият умения за самостоятелно учене през целия живот, които ще им помагат при професионалното им развитие.

Завършилите получават професионална квалификация начален учител по английски език.

Дипломиралите се могат да се реализират в началния етап на основното образование като учители по чужд език, учители възпитатели и педагози. Те могат да работят като учители по английски език на деца от първи до четвърти клас в държавни и частни училища, в частни езикови школи и във всички видове институции, които предлагат ранно чуждоезиково обучение.

ЛИНГВОДИДАКТИКА В ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на чуждоезиковото обучение, които:

 • притежават задълбочени познания в лингвистика, културознание и методиката на ранното чуждоезиково обучение;
 • имат отлични познания по английски език;
 • да умеят да използват съвременните интерактивни и мултимедийни технологии в обучението по английски език в прогимназиален етап;
 • да умеят да анализират и предлагат оптимални решения за конкретните проблеми при усвояването на английски език от ученици от V до VIII клас;
 • да притежават умения и стратегии за учене през целия живот и за научноизследователска работа;
 • да могат да мултиплицират усвоените знания и умения в областта на чуждоезиковото обучение на работното си място.

Обучаващите се ще получат знания за: съвременните езиковедски теории; фонетиката и лексикологията, морфологията и синтаксиса на английския език; приложението на културознанието в обучението по английски език на деца от V-ти до VIII-ми клас. Ще бъдат в състояние да интегрират интерактивните и мултимедийните технологии при преподаване на чужд език в прогимназиален етап, както и да анализират учебния процес в класната си стая и да предлагат оптимални решения за преподаването и усвояването на английски език на ученици от пети до осми клас. Завършилите придобиват умения за самостоятелно учене през целия живот, които ще им помагат при професионалното им развитие.

За обучението могат да кандидатстват притежаващите бакалавърска степен по професионалните направления: Педагогика и Педагогика на обучението по ….

Формата на обучение е редовна, с продължителност три семестъра.

Завършилите получават професионална квалификация учител по английски език (V–VIII клас). Могат да се реализират в прогимназиалния етап на основното образование като учители по чужд език, учители възпитатели и педагози. Те могат да работят като учители по английски език от пети до осми клас в държавни и частни училища, в частни езикови школи и във всички видове институции, които предлагат чуждоезиково обучение на ученици във възрастовата група 11-15 години.


ЛИНГВОДИДАКТИКА В ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)

(за завършили друга област на висше образование)

Магистърската програма Лингводидактика в прогимназиалния етап (английски език) (за завършили друга област на висше образование) е в професионално направление 1.2. Педагогика.

Продължителността на обучението е 5 семестъра.

За обучение в магистърската програма Лингводидактика в прогимназиалния етап (английски език) (за завършили друга област на висше образование) се приемат кандидати, притежаващи диплома за ОКС „бакалавър" в специалности от различни области на висшето образование с изключение на 1.2 Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението по … .

Магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на чуждоезиковото обучение, които:

 • да притежават задълбочени знания по лингвистика, културознание и методика на чуждоезиково обучение;
 • да имат отлични знания по английски език;
 • да умеят да използват съвременните интерактивни и мултимедийни технологии в обучението по английски език в прогимназиален етап;
 • да умеят да анализират и предлагат оптимални решения за конкретните проблеми при усвояването на английски език от ученици от V до VII клас;
 • да притежават умения и стратегии за учене през целия живот и за научноизследователска работа;
 • да могат да мултиплицират усвоените знания и умения в областта на чуждоезиковото обучение на работното си място.

Обучаващите се ще получат знания за: съвременните езиковедски теории; фонетиката и лексикологията, морфологията и синтаксиса на английския език; приложението на културознанието в обучението по английски език на деца от V-ти до VII-ми клас. Кандидатите, които не са завършили педагогическа специалност, получават допълнителна подготовка в областта на езиковедските, литературоведските и психолого-педагогическите дисциплини през първите два семестъра от обучението си. Дипломираните магистри ще бъдат в състояние да интегрират интерактивните и мултимедийните технологии при преподаване на чужд език в прогимназиален етап, както и да анализират учебния процес в класната си стая и да предлагат оптимални решения за преподаването и усвояването на английски език на ученици от пети до седми клас. Те ще придобият умения за самостоятелно учене през целия живот, които ще им помагат при професио­налното им развитие.

Завършилите получават професионална квалификация учител по английски език (V–VII клас). Могат да се реализират в прогимназиалния етап на основното образование като учители по чужд език, учители възпитатели и педагози в държавни и частни училища, в частни езикови школи и във всички видове институции, които предлагат чуждоезиково обучение на ученици в прогимназиален етап. 


СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИСТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Целта на обучението в магистърската програма Съвременна българистика и образование за придобиване на ОКС „магистър" е да се разширят и задълбочат теоретичните и теоретико-приложните филологически знания на студентите магистри върху широка културологична и антропологична основа, както и да се развият техните професионални умения за работа в сферата на образованието по български език и литература, на културата и масовите комуникации.

Задължителните учебни дисциплини, включени в учебния план, обогатяват филологическите знания на студентите и задълбочават тяхната хуманитарна мисъл, което подпомага формирането на нов тип специалисти с повишена гражданска активност и с разширени възможности за професионална реализация в епохата на медии, компютри и интернет, когато се променят интензивно личностните характеристиките на съвременния българин, неговата менталност и социален праксис, ценностната му система.

Включените избираеми учебни дисциплини съдействат за увеличаване компетентностите на обучаваните студенти съобразно техните индивидуални предпочитания.

За обучение в магистърската програма се приемат кандидати, притежаващи бакалавърска степен в професионално направление Педагогика на обучението по…   (Български език и история; Български език и чужд език; Български език и…).

Срокът на обучение по магистърската програма е два семестъра в задочна форма. Завършилите успешно получават диплома за ОКС „магистър" с професионална квалификация Магистър по българистика.

Получената подготовка позволява на завършилите магистри да се реализират като преподаватели в средните и във висшите училища, като редактори в средствата за масова информация, издателства и електронни издания, като сътрудници в библиотеки, архиви, музеи и обществени институции, както и да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор".