ЕВРОПЕИСТИКА И ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА КЪМ БРИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Българо-румънски интеруниверситетски Европа център (БРИЕ) е създаден през 2001 г. по проект на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа от Конференцията на германските ректори, Русенски университет (България), Икономически университет-Букурещ (Румъния) и германски партни­ращи институции. Тази структура на българо-румънската граница работи под мотото „Учим се да прео­доляваме граници" и вече 20 години осигурява за всяко свое поколение от международни студенти:

 • квалификации, подходящи за интернационализирани пазари на труда;
 • професионални компетенции, ориентирани към нуждите на управленската практика;
 • изучаване на втори (немски) и трети чужд език (румънски) и придобиване на комуникативни умения за работа в международна среда;
 • мулти- и интердисциплинарно обучение в малки групи, чието качество е акредитирано от германската агенция Acquin, българската агенция НАОА и румънската агенция Aracis;
 • мултикултурна академична среда; кредитна система, мобилност на студенти и преподаватели;
 • модулно структурирано учебно съдържание, многоезична библиотека и световни научни бази данни on-line;
 • трансгранични семинари на българо-гръцката граница и  на българо-румънската граница, транснационални форуми в Дунавския регион, лятно училище с посещение на европейските институции в Страсбург/Брюксел; практики и стажове;
 • диплома от Русенски университет, сертификат от Икономически университет-Букурещ,  европейско дипломно приложение на английски език.

През първия семестър студентите се обучават от български преподаватели, през втория - от румънските им колеги, а през третия семестър, финансиран от програма Erasmus на Европейския съюз, изучават по избор дисциплини в един от германските партниращи университети (Европейски университет Виадрина на  германо-полската граница, Технологичен университет Кемниц на германо-чешката граница, Университет Регенсбург в Дунавския регион), през четвъртия получават ориентирана към практиката подготовка в БРИЕ-Русе и разработват магистърски тези на английски език, които защитават пред международна комисия.

Придобитите компетенции и международен опит в европейски трансгранични и транснационални региони осигуряват на абсолвентите перспективи за реализация на управленско ниво в публичния сектор на европейско, национално и регионално равнище, в бизнес структури, в неправителствени организации; в екипи за управление на международни проекти; в докторски програми. Възходящите кариери на 200 магистри от 16 страни са най-доброто свидетелство за привлекателността и качеството на  образованието, осигурявано от БРИЕ. 

За обучение в БРИЕ могат да се кандидатират бакалаври или магистри, които си служат свободно с английски език. Оценяването на кандидатурите (a copy of diploma, application form, CV, letter of motivation, letter of recommendation) се извършва от международна комисия. Българското правителство субсидира обучението на класираните български кандидати. Кандидатите подават документи on-line или директно в БРИЕ до 13.10.2023 г. включително. Студенти, положили държавни изпити, но неполучили дипломи, могат да кандидатстват с академични справки. 

За контакти с офиса на БРИЕ: 082 / 825 662, eparvanova@uni-ruse.bg, www.brie.uni-ruse.bg 

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

Магистърската програма е ориентирана към изграждане на професионална компетентност на експертно ниво в областта на бизнес управлението. Тази квалификация отговаря на все по-нарастващата потребност от мениджъри, способни ефективно да управляват стопански организации и фирмени дейности в динамична икономическа среда, детерминирана от увеличаващите се изисквания и възможности в рамките на Европейския съюз, от многовариантност на инвестициите и нарастващ стопански риск, глобализация на пазарите, висока конкуренция, интензивни комуникации и нови информационни технологии.

       Форма и продължителност на обучението:

 • за бакалаври със специалности в професионални направления 3.7. Администрация и управление - дистанционна форма на обучение, 2 семестъра;
 • за бакалаври, завършили други специалности в същата област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки - дистанционна форма на обучение, 3 семестъра;
 • за бакалаври, завършили в друга област на висшето образование - задочна форма на обучение, 4 семестъра

       Образователно съдържание:

 • Икономически и управленски знания - макроикономическа политика, иновационна политика, капиталови пазари и инвестиране, управление на финансови институции, контролинг, организация на управленската дейност, управление на активите в бизнеса, управление на фирмената сигурност и др.
 • Методи и технологии за изследване - анализ и оценка на управленските решения, бизнес симулации и анализи, евристични методи в управлението, управленски тактики и др.

       Професионална реализация:

Магистрите по Бизнес администрация могат да работят като мениджъри на различни равнища, като специалисти по управление на фирмената дейност, като одитори, специалисти по организация на труда и управление на човешките ресурси, специалисти с аналитични и контролни функции в администрацията.

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

Магистърската програма си поставя за цел подготовка на висококвалифицирани  управленски кадри, които да подкрепят развитието на административния капацитет на институции и организации в сферата на здравеопазването. Предимство на програмата са заложените надграждащи компоненти с акцент върху конкретни аспекти на теорията и практиката на стратегическото и оперативното управление.

       Форма и продължителност на обучението:

 • за придобили ОКС "бакалавър" в същата специалност в професионално направление „Администрация и управление" област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки- задочна форма на обучение, 2 семестъра;
 • за придобили  ОКС „бакалавър"  в ПН 3.7. Администрация и управление (без спец. Здравен мениджмънт), ПН 3.8. Икономика, 3.4. Социални дейности; за придобили ОКС "МАГИСТЪР" в ПН 3.6. Право- задочна форма на обучение, 3 семестъра;
 • за придобили  ОКС "магистър" област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт и придобили в професионални направления 7.1. „Медицина" и 7.2. „Дентална медицина", за придобили  ОКС „бакалавър" в ПН 7.3. „Фармация", 7.4. „Обществено здраве" и 7.5. „Здравни грижи" - задочна форма на обучение, 4 семестъра.

  Образователно съдържание:
 • Дисциплините, осигуряващи фундаменталната подготовка на обучаваните посредством формиране на управленски знания и практически умения за ръководене на организации са: основи на управлението, организационно поведение, стратегически мениджмънт, въведение с в мениджмънт на здравеопазването и иновационна политика.
 • Дисциплините, осигуряващи специализирани знания засягат съвременните управленски теории, практики и технологии, в т.ч. за управление на извънредни ситуации;методи за планиране, изпълнение, контрол и мониторинг на политики и процеси на/в организации, действащи в сферата на здравеопазването, в т.ч. дигитални такива; модели и методи за вземане на управленски решения; управленски информационнни системи и комуникационни процеси, прилагани в здравеопазването; качество на здравните услуги; маркетинг мениджмънт на здравните услуги; типизиране и  правила на добрата медицинска практика и на медицинските стандарти.

  Професионална реализация:

Магистрите по Здравен мениджмънт могат се реализират като управленски кадри в лечебни заведения, регионални и местни административни структури, регулиращи процесите в здравеопазването – дирекции по хуманитарни дейности на общини, структури на НЗОК, РЗИ, ръководители на клинични лаборатории и лаборатории за клинично изпитване, компании разработващи апликации за управление на процеси в здравеопазването, както и пациентски организации.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ

Обучението е ориентирано към изграждане на професионална компетентност на експертно ниво за стартиране на малък бизнес в икономически, политически и институционално променяща се среда, за иницииране на промени в съществуващо малко и средно предприятие (МСП), за управление на институции в помощ на МСП. Тази квалификация отговаря на съвременната потребност от разгръщане на личната инициатива и предприемаческия дух за откриване на пазарни ниши и предизвикателства, за простор на иновациите и креативните решения в различни сфери на обществено-икономическия живот.

       Форма и продължителност на обучението:

В зависимост от вида на предварително придобитото висше образование учебните планове предвиждат различна продължителност на обучението:

 • за бакалаври със специалности от професионално направление 3.7. Администрация и управление - задочна форма на обучение, 2 семестъра;
 • за бакалаври от друго професионално направление в същата или в друга област на висшето образование - задочна форма на обучение, 4 семестъра.

  Образователно съдържание:
 • Базови дисциплини по икономика и управление (за студентите, завършили друга област на висше образование).
 • Специализирано обучение: Въведение в предприемачеството, Бизнес модели за предприе­мачи, Креативен мениджмънт и интелектуална собственост, Управление на продажбите в МСП, Производствен и операционен мениджмънт в МСП, Финансиране на МСП, Иновационна политика, Бизнес оценяване и др.

Учебният план и учебните програми са разработени съвместно с преподаватели от Холандия, Германия, Словения и отразяват съвременните виждания в областта на предприе­мачеството и иновациите. Пренесен е и образователният опит на университета Харвард (САЩ).

       Професионална реализация:

Магистрите по предприемачество и иновации могат да работят като: предприемачи със собствен бизнес; служители, които предприемат бизнес начинания в съществуващи малки или средни предприятия (МСП); служители в организации и институции, подпомагащи предприемачеството и иновациите в МСП на регионално и общинско нива на териториалната администрация; в структурите на държавната администрация; в регионални, национални и публични организации; в неправителствени и граждански институции; в консултантски бюра и фирми за обществени и частни услуги.

Професионалната насоченост на програмата Предприемачество и иновации е към: стартирането на малкия бизнес в икономически, политически и институционално променяща се среда; инициирането на промени в съществуващо малко и средно предприятие (МСП); управлението на институции в помощ на МСП. 

МЕНИДЖМЪНТ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Магистърската програма има за цел изграждането на професионална компетентност на експертно ниво за управление на проекти за регионално развитие и за развитие на бизнеса в индустрията и земеделието. Тя е предназначена да посрещне потребностите на регионалните и местни власти, подразделенията на бизнеса и други структури към специалисти с висше образование и практически умения по иницииране, планиране, изпълнение и мониторинг на проекти за развитие на регионите и на бизнеса в ЕС и България.

       Форма и продължителност на обучението:

В зависимост от вида на предварително придобитото висше образование учебните планове предвиждат различна продължителност на обучението:

 • за бакалаври със специалност от професионално направление 3.7. Администрация и управление или 3.8. Икономика, продължителността на обучение е 2 семестъра, задочна форма;
 • за завършилите Право или специалности в други области на висшето образование (инженерни специалности), продължителността на обучение е 4 семестъра, задочна форма;

  Образователно съдържание:
 • Програмни фактори и фондове за проекти - евроинтеграция; регионална политика и структурни фондове; устойчиво развитие на индустрията и селските райони; планиране на регионите и др.
 • Идентифициране на идеи и формулиране на проекти - теория на инвестиционните бизнес проекти; управление на ресурсното осигуряване на производството; практическо разработване на проекти.
 • Управление и мониторинг на проекти - планиране и управление на  процедури за обществени поръчки; бюджетиране и финансово управление на проекти; управление на изпълнението на проекти; дипломантски семинар и др.


        Професионална реализация:

Магистрите по мениджмънт на европейски проекти могат да работят като: мениджъри и специалисти по управление на проекти в консултантски фирми за разработване и управление на проекти, финансирани от структурните и земеделските фондове на ЕС и други донори; специалисти и ръководители на проекти в стопански, общински и регионални държавни и неправителствени структури като отдели за регионално развитие, за устойчиво икономическо развитие и др.; служители в управляващи органи, междинни звена и други отдели за управление и мониторинг на проекти по оперативни програми, финансирани от структурните и от земеделските фондове на ЕС.

ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Магистърската програма осигурява профилиране и задълбочаване на подготовката на студентите в съответствие с придобитата специалност от професионално направление Икономика или от област на висшето образование Социални, стопански и правни науки на ОКС „бакалавър". Съдържателната страна на обучението е хармонизирана с българското и с международното търговско законодателство, основано на Директивите на Европейския съюз и Международните счетоводни стандарти.

Образователно съдържание:

Изучаваните дисциплини осигуряват: задълбочена теоретична подготовка с фундаментален характер; специфична подготовка по финанси, счетоводство и контрол; необходими умения за практическа реализация.

Форма и продължителност на обучението:

 • за бакалаври, завършили професионално направление 3.8. Икономика - задочна форма на обучение, 3 семестъра. Обучението стартира от втория семестър на учебната година;
 •  за бакалаври, завършили област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки - задочна форма на обучение, 4 семестъра. Обучението стартира от първия семестър на учебната година;


Професионална реализация:

Дипломираните специалисти по магистърска програма Финанси, счетоводство и одит в пуб­личния сектор получават възможност: за заемане на длъжности като ръководители на финансово-счетоводната дейност и вътрешния финансов контрол (главен счетоводител, финансов директор и мениджър и др.) в централните и общински структури, в  звената на НАП, на Сметната палата, Агенция Митници, специалисти в бюджетни организации, експерти в бюджетни предприятия и др.

ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ В БИЗНЕСА

Магистърската програма осигурява профилиране и задълбочаване на подготовката на студентите в съответствие с придобитата специалност от професионално направление Икономика или от област на висшето образование Социални, стопански и правни науки на ОКС „бакалавър". Съдържателната страна на обучението е хармонизирана с българското и с международното търговско законодателство, основано на Директивите на Европейския съюз и Международните счетоводни стандарти.

Образователно съдържание:

Изучаваните дисциплини осигуряват: фундаментални, общопрофесионални и специални знания; усвояване основите на научноизследователската и научно-приложната дейност; условия за образователна мобилност, в т.ч. международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения; развитие на способности за адаптация в условията на социални, икономически и технологични промени.

Форма и продължителност на обучението:

 •  за бакалаври, завършили професионално направление 3.8. Икономика - задочна форма на обучение, 3 семестъра. Обучението стартира от втория семестър на учебната година;
 •  за бакалаври, завършили област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки - задочна форма на обучение, 4 семестъра. Обучението стартира от първия семестър на учебната година;

Професионална реализация:

Дипломираните специалисти по магистърска програма Финанси, счетоводство и одит в бизнеса получават възможност за заемане на длъжности във фирми, банки, застрахователни компании, инвестиционни посредници, пенсионни фондове като: финансист, счетоводител, консултант, специалист, експерт, ръководител на финансово-счетоводната дейност, ръководител на вътрешния финансов контрол, съставител на финансов отчет (при 2 години професионален стаж) и други в бизнеса. 

ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

Магистърската програма е ориентирана към специалисти, завършили различни специалности от област на висшето образование Технически науки. Образователно-квалификационната степен магистър по Индустриален мениджмънт отговаря на съвременните потребности от мениджъри, способни да работят в условия на глобализираща се икономика, значителен стопански риск, нарастване на цените на ресурсите, развита конкуренция, широко приложение на информационните технологии.

      Форма и продължителност на обучението:

Обучението е в задочна форма с продължителност 3 семестъра, за притежаващи бакалавърска степен по специалности от професионални направления в област на висшето образование 5.Технически науки.

       Образователно съдържание:

 • Правни и икономически знания: Търговско и трудово право, Икономика на фирмата, Финанси и инвестиции, Управленско счетоводство и контрол, Маркетинг;
 • Мениджмънт: Основи на мениджмънта, Производствен и иновационен мениджмънт, Мениджмънт на човешките ресурси и качеството, Логистика, Управление на проекти;
 • Информационни технологии: Бизнес информационни технологии.

  Професионална реализация:

  Магистрите по Индустриален мениджмънт могат да работят в стопанския сектор и в публичната администрация като мениджъри на малки и средни фирми или специалисти в отделите за мениджмънт на производството, логистика, продажби, маркетинг, следпродажбен сервиз и качество, мениджмънт на човешките ресурси, в консултантски фирми, в кредитните отдели на банки, в застрахователни дружества и др., както и да организират и ръководят собствен бизнес. 

ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ

Магистърската програма е ориентирана към изграждане на професионална компетентност на експертно ниво за управление на фирми в сферата на индустрията и услугите. Образователно-квалификационната степен магистър по Индустриален мениджмънт и маркетинг отговаря на все по-нарастващата потребност от адекватен мениджмънт в условията на глобализираща се икономика, нарастваща конкуренция и динамично променяща се пазарна среда, както и на необходимостта от преструктуриране и повишаване ефективността на индустриалния сектор и интеграцията му в европейското икономическо пространство.

Форма и продължителност на обучението:

Обучението е в редовна форма с продължителност 2 семестъра, за притежаващи бакалавърска или магистърска степен в специалности от професионално направление 5.13. Общо инженерство.

Образователно съдържание:

 • Икономика - Стратегически маркетинг, Проучване на пазарите, Контролинг и корпоративен анализ, Продуктова политика, Бизнесикономика;
 • Мениджмънт - Съвременни концепции в мениджмънта, Мениджмънт на доставните вериги, Мениджмънт на кризисните ситуации в бизнеса;
 • Системи за управление на качеството и дипломантски семинар за разработване на магистърска теза.

  Професионална реализация:

  Магистрите по индустриален мениджмънт и маркетинг могат да работят като управители или изпълнителни мениджъри на микро-, малки и средни фирми; мениджъри на функционални звена по производство, логистика, маркетинг, дистрибуция и продажби; в инженерингови, консултантски и търговски фирми и организации; в кредитните отдели на банкови институции; в сферата на публичната администрация или да организират и ръководят собствен бизнес.

   

КЛИНИЧНА СОЦИАЛНА РАБОТА

Магистърската програма има за цел да осигури профилирана и задълбочена подготовка по социална работа с клинична ориентация. Тя е съобразена с приоритетите в стратегическото планиране за развитие на социалните услуги и с нарастващата потребност от висококвалифицирани специалисти по социални дейности с клинична подготовка.

       Форма и продължителност на обучението:

- за дипломирани в специалността с образователно-квалификационна степен "бакалавър" по професионално направление Социални дейности - задочна форма на обучение, 2 семестъра;

-за дипломирани в специалности с образователно-квалификационна степен "бакалавър" по професионални направления Психология, Обществено здраве, Здравни грижи и по специалност Социална педагогика от професионално направление Педагогика - задочна форма на обучение, 3 семестъра.

       Образователно съдържание:

 • Дисциплините, осигуряващи фундаменталната подготовка предоставят знания и практически умения по: социална и здравна политика на Европейския съюз; клинична психология; диагностика в клиничната социална работа; методология на изследователската дейност; експертиза в клиничната социална работа; медикосоциална работа при хора с психични и соматични заболявания и терминални състояния; управление на проекти.
 • Дисциплините, осигуряващи специализирани знания включват: стратегии за управляване на случай в клиничната социална работа; медико-социална рехабилитация на хора с увреждания; психосоциални интервенции при нарушения в социалната адаптация, зависимости и насилие; супервизия в клиничната социална работа; антидискриминационни и антипотискащи перспективи в клиничната социалната работа; етични основи на клиничната социална работа; интеркултурни комуникации; съвременни информационни технологии в социалната и здравната сфера.

  Професионална реализация:

  Магистрите по „Клинична социална работа" могат да се реализират като: аналитичен специалист по социални дейности и приложен специалист социален работник в: областната и общинска администрация към Изпълнителна агенция "Социално подпомагане"; в заведения за социални услуги в общността и специализирани институции; домове за медико-социални грижи за деца; многопрофилни болници за активно лечение; психиатрични болници; центрове за психично здраве; центрове за подпомагане на хора с алкохолни и наркоманни проблеми; заведения за лишаване от свобода; пробационни служби; структури на Държавната агенция за закрила на детето; неправителствени организации, осъществя­ващи социални дейности; преподавател по социални дейности в образователни институции.

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

Подготовката на студентите по тази магистърска програма има за цел да подпомогне социалните предприемачи в усилията им да създават заетост за хора в неравностойно положение чрез: социални предприятия, фирми със социална отговорност, семейни бизнеси, нестопански организации (сдружения и фондации) и кооперации.

        Форма и продължителност на обучението:

- учебен план за дипломирани в специалността с образователно-квалификационна степен "бакалавър" по професионално направление 3.4 Социални дейности - задочна форма на обучение, 2 семестъра;

- учебен план за дипломирани в други специалности в област „3.Социални, стопански и правни науки" - задочна форма на обучение, 3 семестъра. За тях е включен изравнителен семестър с шест задължителни учебни дисциплини с основополагащо значение в областта на социалните дейности.

       Образователно съдържание:

 • Базови дисциплини по социални дейности (за студентите, които не са завършили специалност Социални дейности)
 • Специализирано обучение: Политики в областта на социалната и солидарната икономика в ЕС, Правна регулация на социалното предприемачество, Финансиране на социалното предприемачество, Бизнес модели за социални предприемачи, Социално въздействие и социална промяна, Организация и управление на системите на социалните дейности, Управление на социалния маркетинг и др.

  Професионална реализация:

  Магистрите по социално предприемачество могат да работят като: ръководители на юридически лица (със или без стопанска цел) със социална значимост; служители, които предприемат социални начинания в съществуващи юридически лица със стопанска или нестопанска цел; служители в организации и институции, подпомагащи социалното предприемачество на регионално и общинско нива на териториалната администрация; в структурите на държавната администрация; в регионални, национални и публични организации; в неправителствени и граждански институции; в консултантски бюра и фирми за обществени и частни услуги.