МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Съдържанието на програмата е ориентирано към формиране на знания и умения на експертно ниво, гарантиращи успешна професионална реализация в различни сфери (икономическа, политическа, социална) и в разнообразни организации, които са извели международното сътрудничество като приоритет в своята мисия и ръководни принципи.

Магистърската програма се предлага в 3 варианта за задочна форма на обучение:

 • За завършили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалност от професионално направление Политически науки – продължителност на обучението 2 семестъра;
 • За завършили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалност от същата област на висше образование – продължителност на обучението 3 семестъра. Обучението стартира от летния семестър на 2016/2017 година;
 • За завършили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалност от друга област на висшето образование – продължителност на обучението 4 семестъра;

Двусеместриалната програма предлага тясно профилиране в областта на международното сътрудничество чрез придобиване на знания и умения по дисциплините: Международни организации, Международни преговори, Дипломатическа служба и протокол, Международни измерения на организационната култура и професионалната етика, Комуникационни практики в международното сътрудничество и др. Специализираната подготовка на обучаваните по европейски проекти, като и изучаването на английски език добавя към професионалния им профил прагматично и твърде актуално измерение, което очертава благоприятни перспективи за кариера в европейска среда.

През първия семестър на трисеместриалната програма и през първия и втория семестър на четирисеместриалната програма се изучават дисциплини, които разширяват образователния фундамент в областта на международните отношения и европейската интеграция: История на международните отношения, Международни отношения и външна политика, Европейска интеграция и др. Тук също е застъпено изучаване на английски език. Образователното съдържание през следващите семестри е напълно идентично с това на двусеместриалната магистърска програма.

Обучението по магистърската програма завършва със защита на дипломна работа, а завършилите получават квалификация магистър по Международно сътрудничество и европейски проекти.

Завършилите програмата могат да се реализират в отдели по международно сътрудничество и европейски проекти на организации от частния, публичния и неправителствения сектор; като експерти и консултанти в международни организации; в агенции и консултантски бюра, работещи по международни програми за развитие и др.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ КЪМ БРИЕ
ЕВРОПЕИСТИКА И РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ЕВРОПЕИСТИКА И ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Магистърските програми се организират от Българо-румънски интеруниверситетски Европа център - БРИЕ, създаден по инициатива на Конференцията на германските ректори през 2002 г. от Русенския университет, Стопанската академия Букурещ и германски партниращи университети. Възникнал преди 13 години като трансграничен проект по Пакта за стабилност в Югоизточна Европа, БРИЕ се утвърди като европейска транснационална мрежа, която осигурява:

 • квалификации, подходящи за все по-интернационализиращите се пазари на труда;
 • професионални компетенции, ориентирани към нуждите на управленската практика;
 • изучаване на втори и трети чужд език и придобиване на умения за работа в международна среда;
 • мулти- и интердисциплинарно обучение в малки групи, чието качество е акредитирано от германската агенция Acquin, българската агенция НАОА и румънската агенция Aracis;
 • международни студенти и преподаватели, които работят заедно в мултикултурна академична среда;
 • модулно структурирано учебно съдържание, многоезична библиотека и интернет ресурси;
 • кредитна система, мобилност на студенти и преподаватели;
 • трансгранични семинари, практики и стажове
 • лятно училище с посещение на европейските институции в Брюксел;
 • дипломи от Русенския университет и Стопанската академия Букурещ, сертификати от партниращите германски университети, европейско приложение към дипломите на английски език;

Двете магистърски програми се осъществяват чрез тристранно българо-румънско-германско сътрудничество. През първия семестър студентите се обучават от български преподаватели в общ поток, през втория семестър - от румънски преподаватели в два потока по съответните специалности, през трети семестър - избират дисциплини в германските партниращи университети (Европейски университет Виадрина на германско-полската граница, Технологичен университет Кемниц на германско-чешката граница или Университет Регенсбург в Дунавския регион), през четвъртия семестър получават ориентирана към практиката подготовка в БРИЕ Русе (съответно с оглед на Дунавския и Черноморския регион или решават проблеми на публичната администрация) и разработват магистърски тези. Придобитите компетенции и натрупаният международен опит чрез обучение в европейски гранични територии осигуряват на абсолвентите перспективи за кариера на управленско ниво в Европейския съюз: в структури на европейската, националната и регионалната администрация; в частния сектор; в неправителствени организации; в медии и информационни центрове; в управление на европейски проекти..

За двете програми могат да се кандидатират бакалаври, които си служат свободно с английски език. Ползването на немски език е предимство. Класирането се извършва от международна комисия. Българското правителство субсидира обучението на 15-те най-добри български кандидати за всяка от двете програми. Кандидатите подават документи до 16.10.2015 г., включително по електронен път или директно в БРИЕ (корпус 2Г зала 511). Студенти, положили държавни изпити, но неполучили дипломи, могат да кандидатстват с академични справки.

За още информация:

E: brie@uni-ruse.bg, Т/F: 082/82 56 62, www.brie.uni-ruse.bg

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ

Магистърската програма е ориентирана към изграждане на професионална компетентност на експертно ниво в областта на бизнес управлението. Тази квалификация отговаря на все по-нарастващата потребност от мениджъри, способни ефективно да управляват стопански организации и фирмени дейности в динамична икономическа среда, детерминирана от увеличаващите се изисквания и възможности в рамките на Европейския съюз, от многовариантност на инвестициите и нарастващ стопански риск, глобализация на пазарите, висока конкуренция, интензивни комуникации и нови информационни технологии.

Форма и продължителност на обучението:

 • за бакалаври по Стопанско управление - редовна и задочна форма на обучение, 2 семестъра;
 • за бакалаври, завършили други специалности в същата област на висшето образование Социални, стопански и правни науки - задочна форма на обучение, 3 семестъра. Обучението стартира от летния семестър на 2015/2016 година;
 • за бакалаври, завършили в друга област на висшето образование - задочна форма на обучение, 4 семестъра
 • за професионални бакалаври, завършили специалност Стопанско управление; Администрация и управление – задочна форма на обучение – 5 семестъра.  

Образователно съдържание:

 • Икономически и управленски знания - макроикономическа политика, иновационна политика, капиталови пазари и инвестиране, управление на финансови институции, контролинг, организация на управленската дейност, управление на активите в бизнеса, управление на фирмената сигурност и др.
 • Методи и технологии за изследване - анализ и оценка на управленските решения, бизнес симулации и анализи, евристични методи в управлението, управленски тактики и др.

Професионална реализация:

Магистрите по Бизнес администрация могат да работят като мениджъри на различни равнища, като специалисти по управление на фирмената дейност, като одитори, специалисти по организация на труда и управление на човешките ресурси, специалисти с аналитични и контролни функции в администрацията.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ

Обучението е ориентирано към изграждане на професионална компетентност на експертно ниво за стартиране на малък бизнес в икономически, политически и институционално променяща се среда, за иницииране на промени в съществуващо малко и средно предприятие (МСП), за управление на институции в помощ на МСП. Тази квалификация отговаря на съвременната потребност от разгръщане на личната инициатива и предприемаческия дух за откриване на пазарни ниши и предизвикателства, за простор на иновациите и креативните решения в различни сфери на обществено-икономическия живот.

Форма и продължителност на обучението:

В зависимост от вида на предварително придобитото висше образование учебните планове предвиждат различна продължителност на обучението:

 • за бакалаври, завършили Стопанско управление и Публична администрация от професионално направление Администрация и управление, област на висшето образование Социални, стопански и правни науки - задочна форма на обучение, 2 семестъра;
 • за бакалаври от друго професионално направление в същата или в друга област на висшето образование - задочна форма на обучение, 4 семестъра.

Образователно съдържание:

 • Базови дисциплини по икономика и управление (за студентите, завършили друга област на висше образование).
 • Специализирано обучение: Въведение в предприемачеството, Бизнес модели за предприемачи, Креативен мениджмънт и интелектуална собственост, Управление на продажбите в МСП, Производствен и операционен мениджмънт в МСП, Финансиране на МСП, Иновационна политика, Бизнес оценяване и др.

Учебният план и учебните програми са разработени съвместно с преподаватели от Холандия, Германия, Словения и отразяват съвременните виждания в областта на предприемачеството и иновациите. Пренесен е и образователният опит на университета Харвард (САЩ).

Професионална реализация:

Магистрите по предприемачество и иновации могат да работят като: предприемачи със собствен бизнес; служители, които предприемат бизнес начинания в съществуващи малки или средни предприятия (МСП); служители в организации и институции, подпомагащи предприемачеството и иновациите в МСП на регионално и общинско нива на териториалната администрация; в структурите на държавната администрация; в регионални, национални и публични организации; в неправителствени и граждански институции; в консултантски бюра и фирми за обществени и частни услуги.

Професионалната насоченост на програмата Предприемачество и иновации е към:

 • стартирането на малкия бизнес в икономически, политически и институционално променяща се среда;
 • инициирането на промени в съществуващо малко и средно предприятие (МСП);
 • управлението на институции в помощ на МСП.

МЕНИДЖМЪНТ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Магистърската програма има за цел изграждането на професионална компетентност на експертно ниво за управление на проекти за регионално развитие и за развитие на бизнеса в индустрията и земеделието. Тя е предназначена да посрещне потребностите на регионалните и местни власти, подразделенията на бизнеса и други структури към специалисти с висше образование и практически умения по иницииране, планиране, изпълнение и мониторинг на проекти за развитие на регионите и на бизнеса в ЕС и България.

Форма и продължителност на обучението:

В зависимост от вида на предварително придобитото висше образование учебните планове предвиждат различна продължителност на обучението:

 • за бакалаври по Стопанско управление и Публична администрация и други специалности в професионални направления Администрация и управление и Икономика, продължителността на обучение е 2 семестъра, задочна форма;
 • за завършилите Право или специалности в други области на висшето образование (инженерни специалности), продължителността на обучение е 4 семестъра, задочна форма;

Образователно съдържание:

 • Програмни фактори и фондове за проекти - евроинтеграция; регионална политика и структурни фондове; устойчиво развитие на индустрията и селските райони; планиране на регионите и др.
 • Идентифициране на идеи и формулиране на проекти - теория на инвестиционните бизнес проекти; управление на ресурсното осигуряване на производството; практическо разработване на проекти.
 • Управление и мониторинг на проекти - планиране и управление на процедури за обществени поръчки; бюджетиране и финансово управление на проекти; управление на изпълнението на проекти; дипломантски семинар и др.

Професионална реализация:

 • Мениджъри и специалисти по управление на проекти в консултантски фирми за разработване и управление на проекти, финансирани от структурните и земеделските фондове на ЕС и други донори;
 • Специалисти и ръководители на проекти в стопански, общински и регионални държавни и неправителствени структури като отдели за регионално развитие, за устойчиво икономическо развитие и др.
 • Служители в управляващи органи, междинни звена и други отдели за управление и мониторинг на проекти по оперативни програми, финансирани от структурните и от земеделските фондове на ЕС.

КОРПОРАТИВЕН МАРКЕТИНГ

Магистърската програма е ориентирана към изграждане на професионална компетентност за прилагане инструментариума на маркетинга на експертно ниво. Студентите получават знания в следните области:

 • Прилагане на маркетинговата концепция и съвременните маркетингови методи и техники за управление на продуктовия портфейл (брандмениджмънт), управление на продажбите и мърчандайзинг, управление на взаимоотношенията с клиентите, провеждане на интегрирани маркетингови комуникации, осъществяване на маркетингов контролинг;
 • Същност на стратегическия маркетингов подход, управленска, консултантска и експертна доктрина на маркетинга в различни структури на бизнес сектора;
 • Използване на икономико-математически и статистически методи за провеждане на аналитични и прогностични маркетингови проучвания;
 • Прилагане на софтуерни продукти за обработване на информация при проучване на пазарите, управление на продуктите, продажбите, цените, промоциите и други;
 • Управление на бизнеса чрез маркетингови планове за производството и продажбите, изграждане на системи за взаимоотношения и стимулиране; разработване на маркетингови програми планове.

Форма и продължителност на обучението:

 • за бакалаври по Маркетинг - редовна и задочна форма на обучение, 2 семестъра;
 • за бакалаври, завършили други специалности от същата област на висшето образование Социални, стопански и правни науки - редовна и задочна форма на обучение, 3 семестъра. Обучението стартира от летния семестър на 2016/2017 година.​

Професионална реализация:

Завършилите магистърската програма се реализират като: специалисти и мениджъри по маркетинг, изследователи и аналитични специалисти по маркетингови изследвания, диагностика и продажби на корпорации, ръководители на рекламни и изследователски агенции, експерти по корпоративни маркетингови проблеми, решения и проекти. Значителна част от тях с успех осъществяват частен бизнес.

ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ

Съдържанието на програмата е насочено към формиране на знания и умения на експертно ниво, позволяващи успешна професионална реализация в икономическата, политическата и социална сфери и в разнообразни организации на национално, регионално и международно ниво.

Образователно съдържание:

Тази програма предлага тясно профилиране в областта на макроикономическата регулативна политика и включва учебни дисциплини в областите: икономически растеж, монетарна и фискална политика, комбинирана национална и външноикономическа политика, институционална икономическа теория, социална и екологична политика. Отделено е и място за местната икономическа политика, както и познания за социокултурната среда.

Обучението по магистърската програма завършва със защита на дипломна работа, а успешно дипломиралите се получават квалификация Магистър по икономическо регулиране.

Форма и продължителност на обучението:

Магистърската програма се предлага във вариант на задочна форма на обучение за завършили ОКС "бакалавър" в област на висше образование Социални, стопански и правни науки

 • за бакалаври, завършили професионално направление 3.8 Икономика - задочна форма на обучение, 2 семестъра;
 • за бакалаври, завършили област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки - задочна форма на обучение, 3 семестъра. Обучението стартира от летния семестър на 2016/2017 година;

Професионална реализация:

Завършилите курса могат да се реализират на всички равнища на публичната администрация (централна, местна, европейска) и по-точно в нейните икономически сектори и отдели; в бизнес администрацията в областта на банковото дело, застрахователните и инвестиционните компании, пенсионните фондове; в научноизследователски институти; в агенции за икономически анализи и прогнози; в консултантски фирми и организации. Специалността е подходяща основа за развитие в докторантури в областта на икономическата теория, обществените финанси и публичната администрация.

ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Магистърската програма осигурява профилиране и задълбочаване на подготовката на студентите в съответствие с придобитата специалност от професионално направление Икономика или от област на висшето образование Социални, стопански и правни науки на ОКС „бакалавър”. Съдържателната страна на обучението е хармонизирана с българското и с международното търговско законодателство, основано на Директивите на Европейския съюз и Международните счетоводни стандарти.

Образователно съдържание:

Изучаваните дисциплини осигуряват: задълбочена теоретична подготовка с фундаментален характер; специфична подготовка по финанси, счетоводство и контрол; необходими умения за практическа реализация.

Форма и продължителност на обучението:

 • за бакалаври, завършили професионално направление Икономика - задочна форма на обучение, 3 семестъра. Обучението стартира от летния семестър на 2016/2017 година;
 • за бакалаври, завършили област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки - задочна форма на обучение, 4 семестъра.

Професионална реализация:

Дипломираните специалисти по магистърска програма Финанси, счетоводство и одит в публичния сектор получават възможност за заемане на длъжности като: ръководители на финансово-счетоводната дейност и вътрешния финансов контрол (главен счетоводител, финансов мениджър и др.), в структурните звена на Сметната палата, агенция Митници, специалисти в бюджетни организации, експерти в бюджетни предприятия и др.

МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ

Магистърската програма е интердисциплинарна по характер. Тя предлага знания, умения и компетенции в две предметни области – на международния бизнес и на интеркултурната комуникация. Изучаваните дисциплини от сферата на международния бизнес са основополагащи за придобивания икономически профил на завършилите специалността. По-важните от тях са: Световна икономика, Международни финанси, Международни инвестиционни проекти, Международен маркетинг, Международно фирмено сътрудничество и др. Образователното съдържание по интеркултурна комуникация допринася за придобиване на интеркултурна компетентност и умения за работа в мултикултурни екипи, които са от ключово значение за занимаващите се с международен бизнес. Обучението по английски и румънски език е допълнително предимство на програмата.

Магистърската програма се предлага в 3 варианта за задочна форма на обучение:

 • За завършили ОКС „бакалавър“ по специалност Международни икономически отношения – продължителност на обучението 2 семестъра;
 • За завършили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалност от същата област на висше образование – продължителност на обучението 3 семестъра. Обучението стартира от летния семестър на 2016/2017 година;
 • За завършили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалност от друга област на висшето образование – продължителност на обучението 4 семестъра.

Двусеместриалната програма предлага тясно профилиране в областта на глобалните проблеми на икономиката, културата и комуникацията чрез придобиване на знания и умения по дисциплините: Социокултурна среда и икономическо развитие, Транснационални корпорации, глобализация и международно развитие, Култура и цивилизация в глобализирания свят, Интеркултурна компетентност и интеркултурно обучение, Интеркултурен тренинг, Културна дипломация и др.

През първия и втория семестър на четирисеместриалната програма и през първия семестър на трисеместриалната програма се изучават дисциплини, които създават или разширяват образователния фундамент в областта на икономиката и международните икономически отношения: Обща теория на икономиката, Финанси, Счетоводство, Основи на управлението и др. Образователното съдържание през следващите семестри е напълно идентично с това на двусеместриалната магистърска програма.

Обучението по магистърската програма завършва със защита на дипломна работа, а завършилите получават квалификация магистър по Международен бизнес и интеркултурна комуникация от професионално направление Икономика.

Професионална реализация:

Завършилите програмата могат да се реализират в мултинационални и транснационални компании, в организации, опериращи на международни пазари, в стокови и финансови борси и др.

ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

Магистърската програма е ориентирана към специалисти, завършили различни специалности от област на висшето образование Технически науки. Образователно-квалификационната степен магистър по Индустриален мениджмънт отговаря на съвременните потребности от мениджъри, способни да работят в условия на глобализираща се икономика, значителен стопански риск, нарастване на цените на ресурсите, развита конкуренция, широко приложение на информационните технологии.

Форма и продължителност на обучението:

Обучението е в задочна форма с продължителност 3 семестъра, за притежаващи бакалавърска степен по специалности от професионални направления Машинно инженерство; Електротехника, електроника и автоматика; Комуникационна и компютърна техника; Транспорт, корабоплаване и авиация; Материали и материалознание; Химични технологии; Биотехнологии; Хранителни технологии и Общо инженерство.

Образователно съдържание:

 • Правни и икономически знания: Търговско и трудово право, Икономика на фирмата, Финанси и инвестиции, Управленско счетоводство и контрол, Маркетинг;
 • Мениджмънт: Основи на мениджмънта, Производствен и иновационен мениджмънт, Мениджмънт на човешките ресурси и качеството, Логистика, Управление на проекти;
 • Информационни технологии: Бизнес информационни технологии.

Професионална реализация:

Магистрите по Индустриален мениджмънт могат да работят в стопанския сектор и в публичната администрация като мениджъри на малки и средни фирми или специалисти в отделите за мениджмънт на производството, логистика, продажби, маркетинг, следпродажбен сервиз и качество, мениджмънт на човешките ресурси, в консултантски фирми, в кредитните отдели на банки, в застрахователни дружества и др., както и да организират и ръководят собствен бизнес.

ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ

Магистърската програма е ориентирана към изграждане на професионална компетентност на експертно ниво за управление на фирми в сферата на индустрията и услугите. Образователно-квалификационната степен Иагистър по индустриален мениджмънт и маркетинг отговаря на все по-нарастващата потребност от адекватен мениджмънт в условията на глобализираща се икономика, нарастваща конкуренция и динамично променяща се пазарна среда, както и на необходимостта от преструктуриране и повишаване ефективността на индустриалния сектор и интеграцията му в европейското икономическо пространство.

Форма и продължителност на обучението:

Обучението е в редовна форма с продължителност 2 семестъра, за притежаващи бакалавърска или магистърска степен по специалностите Индустриален мениджмънт, Мениджмънт на индустрията, Икономика на промишлеността (индустрията) или други, приравнени на тях.

Образователно съдържание:

 • Икономика - стратегически маркетинг, проучване на пазарите, контролинг и корпоративен анализ, продуктова политика, бизнесикономика.
 • Мениджмънт - съвременни концепции в мениджмънта, мениджмънт на доставните вериги, мениджмънт на кризисните ситуации в бизнеса.
 • Системи за управление на качеството и дипломантски семинар за разработване на магистърска теза.

Професионална реализация:

Магистрите по индустриален мениджмънт и маркетинг могат да работят като управители или изпълнителни мениджъри на микро-, малки и средни фирми; мениджъри на функционални звена по производство, логистика, маркетинг, дистрибуция и продажби; в инженерингови, консултантски и търговски фирми и организации; в кредитните отдели на банкови институции; в сферата на публичната администрация или да организират и ръководят собствен бизнес.