ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ

Магистърската програма е съобразена със съвременните изисквания на производството, преноса и използването на електрическата енергия. Тя създава много добри перспективи за реализация във всички отрасли на икономиката.

Завършилите обучението могат да работят в системата на енергетиката, Национал­ната електрическа компания, електроразпределителните дружества и енергийните отдели на всички предприятия от промишлеността, селското стопанство, транспорта, строителството и обществения сектор, в проектантски бюра и научноизследователски институти, като преподаватели в средни и висши училища и др.

Учебният план, по който се извършва обучението, е съобразен с учебните планове на други сродни университети у нас и в чужбина и включва една избираема и девет задължителни дисциплини в областта на: информацион­ните технологии, изследването и оптимизацията в електроенергетиката, енергийния мениджмънт и енергийния одит, технологията на проектирането, специализираното електрообзавеждане, електронните преобразуватели, алтернативните източници на енергия, надежд­ността и качеството на електроснабдяването, електробезопасността и др. Заключителната процедура на обучението е разработване и защита на дипломна работа с научноизследователски характер.

Учебните занятия се провеждат в специализирани лаборатории с модерно обзавеждане, из­градени съвместно с фирмите "Шнайдер Електрик", "Сименс", "Данфос" и др. Използват се съвре­мен­ни информационни технологии в компютърна зала, изпълнена по проект към Световната банка. В компютърната зала за всеки студент има индивидуално работно място и свободен достъп до интернет.

За включване в програмата могат да кандидатстват лица, притежаващи висше об­разование с ОКС "бакалавър" по специалностите Електроенергетика и електрообзавеж­дане и Електротехника. За тях продължителността на обучението в редовната форма е два семестъра. В задочната форма продължителността на обучението е три семестъра.

Могат да кандидатстват и лица, завършили ОКС „бакалавър" или „магистър" по друга сродна инженерна специалност. Ако специалността е в професионално направление Електротехника, електроника и автоматика, в процеса на обучение същите изучават две допълнителни дисциплини по индивидуален учебен план за формиране на необходимата им обща подготовка. Ако специалността е в друго професионално направление, продължителността на обучение е три семестъра в редовна форма и четири семестъра в задочна форма. В допълнителния семестър тези студенти изучават пет дисциплини за формиране на общата подготовка по специалността.

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ТЕХНОЛОГИИ

През последните години за първи път възникна на качествено ново равнище въпросът за производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. България, заедно с останалите европейски страни, участва в дейностите за постигане на общата цел – намаляване на емисиите от парникови газове с 20% и увеличаване дела на възобновяемите енергийни източници в крайното електропотребление с 20% до 2020 г. Тази цел може да се постигне само с подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници и технологии.

Магистърската програма е съобразена с предлаганите програми от водещи европейски университети. Тя осигурява на обучаемите широк спектър от задължителни и избираеми дисциплини като Слънчеви енергийни уредби и паркове, Вятърни енергийни уредби и паркове, Компютърни технологии и системи за управление на уредби във възобновяемата енергетика, Проектиране и експлоатация на уредби и паркове с възобновяеми енергийни източници и др. Учебният план е разработен на базата на договор между РУ "Ангел Кънчев" и Държавния политехнически университет в Санкт Петербург, Русия. Завършилите тази програма могат да продължат обучението си в Санкт Петербург и да получат диплома за магистър от същия университет. Подписаните договори по програмите CEEPUS, LEONARDO и др. позволяват на студентите да провеждат практики в университети във Франция, Германия, Словакия и Турция.

Магистърската програма се подкрепя от водещи национални и международни компании в областта на възобновяемите енергийни източници. Осигурената материална база, специализиран софтуер и опитни преподаватели са предпоставка за успешна реализация на студентите у нас и в чужбина в най-динамично развиващия се отрасъл на енергетиката.

Магистърската програма е с продължителност три семестъра за задочно обучение за кандидати с ОКС „бакалавър" от професионално направление Електротехника, електроника и автоматика. За студентите, завършили друго професионално направление (Комуникационна и компютърна техника, Енергетика, Общо инженерство, Машинно инженерство), продължителността на обучението е четири семестъра за задочната форма на обучение.

АВТОМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ

Обучението в магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани широкопрофилни специалисти със солидна фундаментална и общотехническа под­готовка и задълбочени знания по съвременни системи за управление и информа­ционна техника и технологии и системи за автоматизация. Магистърската програма отговаря на потребностите в различни области на стопанството като индустрията, леката промишленост, селското стопанство, комуникациите, транспорта, както и в образованието, здравеопазването, екологията, държавната администрация и др. и съответства на динамиката на тяхното развитие.

Завършилите придобиват умения да извършват инженерингова, научноизследователска, учебна, организационна и управленска дейности, свързани със специалността.

Широкопрофилната подготовка и задълбочените знания в областта на автоматиката, инфор­мационните и управляващите системи и компютърните системи за автоматизация дават възможност на завършилите успешно да се реализират като участници и ръководители на инженерингови, изследователски и научни звена, експерти, преподаватели, управители на фирми и др.

Магистърската програма е с продължителност два семестъра за редовна и три семестъра за задочна форма на обучение (включително със защитата на дипломната работа) за притежаващите ОКС „бакалавър" по специалностите Автоматика, информационна и управляваща техника и Компютърно управление и автоматизация. Студентите, завършили други специалности от същото професионално направление Електротехника, електроника и автоматика се обучават два семестъра редовно или три задочно. За студентите, завършили друго сродно професионално направление, продължителността на обучението е три семестъра за редовна форма и четири за задочна. . За завършилите в друга област на висшето образование обучението е с продължителност четири семестъра за редовна форма и пет за задочна.

АВТОМАТИКА И МЕХАТРОНИКА

Обучението в магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани широкопрофилни специалисти със солидна фундаментална и общотехническа под­готовка и задълбочени знания по автоматика, съвременни системи за управление, както и за специфичните за мехатронните системи елементи и системи за управление. Магистърската програма отговаря на потребностите в различни области на индустрията, транспорта, леката промишленост, както и в образованието, здравеопазването, държавната администрация и др. и съответства на динамиката на тяхното развитие.

Магистърът по Автоматика и мехатроника придобива умения да извършва инженерингова, научноизследователска, учебна, организационна и управленска дейности, свързани със специалността.

Широкопрофилната подготовка и задълбочените знания в областта на автоматиката, информа­ционните и управляващите системи, мехатрониката и управ­ле­нието на мехатронни системи дават възможност на завършилите успешно да се реа­лизират като участници и ръководители на инжене­рингови, изследователски и научни звена, експерти, преподаватели, управители на фирми и др.

Магистърската програма е с продължителност два семестъра за редовна и три семестъра за задочна форма на обучение (включително със защитата на дипломната работа) за притежаващите ОКС „бакалавър" по специалностите Автоматика, информационна и управляваща техника и Компютърно управление и автоматизация. Студентите, които са завършили други специалности от същото професионално направление Електротехника, електроника и автоматика се обучават два семестъра редовно или три задочно.. За студентите, завършили друго сродно професионално направление, продължителността на обучението е три семестъра за редовна форма и четири за задочна. За завършилите в друга област на висшето образование обучението е с продължителност четири семестъра за редовна форма и пет за задочна.

ЕЛЕКТРОНИКА

Обучението в магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти с широкопрофилнa квалификация и задълбочени знания по съвременни електронни системи, използвани в различни области на съвременната индустрия и наука. Магистърската програма съответства на динамиката на развитието на електрониката. Тя отговаря на разнообразните потребности на икономиката и създава много добри перспективи за реализация във всички нейни отрасли.

Продължителността на обучението е два семестъра за редовната и три семестъра за задочната форми за бакалаври от същата специалност. Учебният план на широкопрофилната магистърска програма включва редица дисциплини, които отразяват специфичните особености и изисквания към електронните системи в различните области на приложение. Такива специализирани учебни дисциплина са: Автомобилна електроника, Медицинска електроника, Ядрена електроника, Приложна електроника в селското стопанство, Електронни системи за управление на възобновяеми енергийни източници, Електронни системи за екологичен контрол. Предвидени са и атрактивни дисциплини като Телекомуникационна техника и Приложение на електронните технологии в производството, които дават допълнителни знания за използването на електрониката в телекомуникационната техника и умения за използване в практиката на съвременните информационни технологии. Освен изброените дисциплини се изучават още други полезни дисциплини като например: Маркетинг, даваща полезни знания за съвременната пазарна икономика и Автоматизирани електрозадвижвания, осигуряваща знания за електрозадвижванията, използвани в множество съвременни технически устройства. В учебния план на магистърската програма са включени допълнително избираеми дисциплини, които предоставят на бъдещите магистри две възможности за избор: подготовка за научноизследователска работа или езикова подготовка по специализиран английски език.

Завършилите магистри по Електроника придобиват знания и умения да извършват инжене­рингова, научноизследователска, организационна и управленска дейности, свързани със специал­ността Електроника. Задълбочените знания и широкопрофилната подготовка в областта на електро­никата дават възможност на завършилите успешно да се реализират като изпълнители и ръководи­тели на инженерингови, изследователски и научни звена, експерти, управители на фирми и др.

              За студентите, които са завършили специалност от сродното професионално направление Комуникационна и компютърна техника, продължителността на обучение е три семестъра за редовна и четири семестъра за задочна форма на обучение.

АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРОНИКА

Обучението в магистърската програма има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти с широкопрофилнa квалификация и задълбочени знания по съвременни електронни системи, използвани в автомобилната индустрия. Магистърската програма отговаря на разнообразните потребности на икономиката и създава много добри перспективи за реализация във всички нейни отрасли, особено в тези, които са свързани с експлоатацията на автомобилната и автомобилната индустрия.

Програмата е предназначена за завършили бакалаври и магистри от професионално направление Електротехника, електроника и автоматика. Продължителността на обучението е два семестъра за редовната и три семестъра за задочната форми на обучение.

Учебният план на магистърската програма включва редица дисциплини, които отразяват специфичните особености и изисквания към електронните системи, използвани автомобилостроенето. Изучават се дисциплини, разглеждащи спецификата на електронните системи за автомобила. Такива са: Сензори и изпълнителни механизми в автомобилите, Комуникационна техника и специализирани мрежи в автомобилите, Електронни системи за автомобила, Електронни системи за управление на задвижванията в превозните средства, Електронни системи за сигурност и защита на автомобила. Освен това в програмата са включени дисциплини, запознаващи студентите с функциите, които изпълняват електронните модули в автомобила. Такива са: Системи за управление на ДВГ, Системи за управление на автомобила, Автомобилна диагностика и др.

Освен изброените дисциплини се изучават допълнително и полезни дисциплини като Маркетинг, даваща полезни знания за съвременната пазарна икономика,  Безопасност и организация на автомобилното движение, осигуряваща знания за безопасността и организацията на пътното движение, Автомобилни стандарти, запознаваща студентите с основните стандарти, регламентиращи определени изисквания към автомобилите.

В учебния план са включени и избираеми дисциплини, които предоставят на бъдещите магис­три две възможности за избор: Приложна електроника в селскостопанските машини или Електрон­ни системи за управление на захранването на автомобили с възобновяеми енергийни източници.

Завършилите магистри по специалност Автомобилна електроника придобиват знания и умения да извършват инженерингова, научноизследователска, проектантска, организационна и управленска дейности, свързани със специалността и се реализират успешно като изпълнители и ръководители на инженерингови, изследователски и научни звена, експерти, управители на фирми, сервизи и др.

ИНТЕРНЕТ И МУЛТИМЕДИЙНИ КОМУНИКАЦИИ

Магистърската програма има за цел да даде знания, умения и квалификация в областта на съвременните интернет и мултимедийни комуникации. Магистърската програма е ориентирана към силно мотивирани млади хора със завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър" в професионалните направления: Комуникационна и компютърна техника, Електротехника, електроника и автоматика, Информатика и компютърни науки и с амбиция за високоплатена професионална реализация в цял свят.

Магистърската програма е с продължителност два семестъра за редовна и три семестъра за задочна форма на обучение (включително със защитата на дипломната работа) за притежаващите ОКС „бакалавър" по специалност Телекомуникационни системи. Ако студентът е от същото професионално направление Комуникационна и компютърна техника, но е завършил друга специалност, ще има до четири изравняващи изпита. За студентите, завършили сродни специалности от други професионални направления, продължителността на обучението е три семестъра за редовна форма и четири за задочна.

Учебното съдържание, материалната база, методиката на обучение и квалификацията на преподавателския състав се актуализират ежегодно и отговарят изцяло на съвременните изисквания за преподаване в областта на интернет и мултимедийните комуникации.

В магистърската програма се изучават: Глобални мрежи и интернет комуникации, Комуникационни системи и процеси, Маршрутизиране в телекомуникационните мрежи, Сигурност в комуникационните мрежи, Комутационни процеси в локалните мрежи, Технологии за виртуализация и мрежи за съхранение на данни, Мултимедийни комуникационни системи, Администриране и управление на мрежи, Системи за безжични комуникации, Проектиране и архитектура на видеосистемите и др.

Завършилите успешно магистърската програма могат да се реализират професионално във всички фирми, развиващи изследователска, производствена или друга инженерингова дейност в областта на съвременните IP базирани мрежи, интернет и мултимедийни комуникации..

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Инженерът магистър по Компютърни системи и технологии може да извършва проучвателна, проектантска, конструкторска, производствена, експлоатационна, технологична, фирмена, изследова­телска, научна и учебно-преподавателска дейност в областта на компютърните и информационни технологии, намиращи приложение в държавния и частния сектор, промишлеността, банковото дело, здравеопазването, екологията, образованието, науката, селското стопанство, транспорта и др.

Инженерът магистър по Компютърни системи и технологии трябва да има висока професионална подготовка и богата езикова култура. Това ще бъде постигнато чрез:

-комплексна фундаментална подготовка, включваща получаването на знания в области като моделиране и симулация и др.;

-специализираща подготовка, включваща получаването на знания в области като разпределени системи, системи с изкуствен интелект, размити системи, системи за бизнес моделиране, разпределени бази от данни, интелигентни среди за обучение, програмиране с използване на шаблони, мобилни технологии и др.;

-допълнителна подготовка, включваща разширяването на чуждоезиковите знания и придобиването на знания в областта на защитата на интелектуалната собственост;

-разработване на конкретни научноизследователски тезиси и дипломно проектиране, в съответствие със собствените интереси, възможности и перспективи за развитието му.

Инженерът магистър трябва да притежава следните най-общи умения:

-да формулира проблеми и самостоятелно да решава задачи в областта на компютърните и информационни технологии;

-да прилага творчески в своята практика придобитите знания при решаване на дефинирани и ненапълно дефинирани задачи;

-на базата на критичен анализ да може да се ориентира правилно при избора на средства и техники за изпълнението на дадена задача.

Инженерът магистър трябва да притежава и следните по-конкретни умения:

-да разработва и адаптира съвременно базово и приложно програмно осигуряване в универсални и специализирани компютърни системи;

-да разширява функционалните възможности на съвременните компютърни технологии;

-да извършва идентификация на проблема, анализ, проектиране и реализация на програмно приложение и съпровождащата го документация;

-да разработва, адаптира и внедрява съвременни компютърни технологии в сфери като промишлеността, банковото дело, образованието, науката, селското стопанство, търговията и др.

Обучението се осъществява в учебните зали на катедра Компютърни системи и технологии, които са оборудвани с модерни компютри, снабдени със съвременен специализиран хардуер и софтуер.

На най-добрите студенти се предлага възможност за обучение във водещи университети или практика в известни фирми в рамките на един семестър по програмата SOCRATES в страна от Европейския съюз – Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Испания, Италия, Португалия, Финландия, Чехия, Швеция и др. Обучаващата катедра поддържа контакти и обменя информация и опит с над 60 сродни катедри и фирми от всички европейски страни.

За студентите, завършили ОКС „бакалавър" по същата специалност, продължителността на магистърската програма е два семестъра за редовна и три семестъра за задочна форма на обучение. Ако студентите са завършили друга специалност от същото професионално направление Комуникационна и компютърна техника, трябва да положат допълнително до четири изравняващи изпита. За завършилите други сродни професионални направления - Електротехника, електроника и автоматика или Информатика и компютърни науки, продължителността на обучението е три семестъра за редовна и четири семестъра за задочна форма на обучение.