КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИННОТО ИНЖЕНЕРСТВО

Програмата е изградена като продължение на обучението на инженери, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър" в професионалните направления Машинно инженерство, Общо инженерство и Материали и материалознание, както и по специалност Транспортна техника и технологии. Тя е с продължителност на обучението 3 семестъра. Кандидатите, завършили други специалности от област 5.Технически науки на ВО, се обучават 4 семестъра, като се предвижда първият (летен) семестър да е допълващ и изравняващ знанията от предходната образователна степен, след който студентите се включват в основния модул на магистърската програма.

Наред с разширяване и задълбочаване на инженерните знания чрез общотехническа подготовка по инженерен експеримент, производствен мениджмънт и управление на качеството студентите получават и специализирани знания в областта на приложението на съвременни методи и компютърни системи в инженерната практика за реализиране на технологиите на дигиталното прототипиране. Обучението се основава на програмни пакети за: пресмятания в изчислителната механика, компютърно моделиране на процеси в металообработването, компютърен анализ на флуидни потоци, симулационно моделиране на производствени системи, компютърен синтез на технологични процеси за механично обработване, бързо прототипиране в машиностроенето, компютърно проектиране на машиностроителни фирми, компютърно управление на инженерни проекти и на жизнения цикъл на изделията.

Завършилите програмата придобиват професионална квалификация магистър – машинен инженер и могат да се развиват като конструктори, проектанти, координатори на програмни колективи, ръководители на технически отдели, развойни звена и фирми, занимаващи се с конструкторска, проектантска научноизследователска и развойна дейност. Освен това имат възможност да продължат обучението си в докторантура и да се развиват като научно-преподавателски кадри.

ТЕХНОЛОГИИ ЗА МАШИНИ С ЦПУ

Програмата е изградена като продължение на обучението за образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалности Машинно инженерство, Механотехника и мехатроника,  Индустриално инженерство, Мениджмънт на качеството и метрология, Материалознание и технологии от област 5.Технически науки на ВО. Тя е с продължителност на обучението 3 семестъра. Кандидатите, завършили други специалности от област 5.Технически науки на ВО, се обучават 4 семестъра. При четири-семестриалното обучение се предвижда един изравняващ знанията семестър, след който студентите се включват в основния модул на магистърската програма.

Знанията и уменията по проектиране и производство на машини и системи с електронно управление, измервателни устройства и др. се разширяват и задълбочават чрез общотехническа и специална подготовка по инженерен експеримент, информационни технологии, производствен мениджмънт, CAD системи и мениджмънт на качеството. Особено внимание е обърнато на обучението в областта на програмирането и експлоатацията на машини с ЦПУ.

Завършилите програмата придобиват професионална квалификация магистър инженер и могат да се реализират като ръководители на технически отдели и развойни звена, експерти, координатори на програмни колективи или да продължат обучението си в докторантура и да работят като научно-преподавателски кадри.

Учебният план включва 11 задължителни и 2 избираеми дисциплини. Задължителни са: Статистически методи в машиностроенето, Метод на крайните елементи, Приложни CAD-системи, Цифрово управление на технологично оборудване, Автоматизирано програмиране, Производствен мениджмънт, CAМ-системи, Настройване, диагностика и контрол на машини с ЦПУ, Технологични модули и комплекси, Технологии за цифрови машини, Системи за управление на качеството. Последният семестър е предвиден главно за дипломно проектиране. В него студентите избират две специализиращи дисциплини - по една в областите на компютърните и машиностроителните технологии.

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

От 2014 год. магистърската програма по Управление на качеството е достъпна за широк кръг от студенти, придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или „професионален бакалавър". Основният модул е с продължителност 2 семестъра и е предназначен за бакалаври от специалности в професионално направление „Общо инженерство". Студентите получават професионална подготовка, знания и умения в областите: системи за управление на качеството, метрологично осигуряване на качеството, индустриална метрология, системи за управление на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд, одит на системи за управление, одиторска практика и др. Свободата на профилирането според конкретните нужди на студентите се осигурява чрез избираеми дисциплини като: тотално управление на качеството (TQM) и метод "Шест Сигма", професионален английски език, специални методи и средства за измерване, специфични системи за управление и др.

За бакалаври от професионално направление „Машинно инженерство" магистърският курс е с продължителност 3 семестъра. Сред допълнително изучаваните дисциплини са: Осигуряване на качеството при проектиране, Законова метрология, Стандартизация и сертификация, Ценообразуване, Качество на услугите и сервиз (EFQM, SERVQUAL) и др.

За завършили ОКС "бакалавър" по специалности от други професионални направления магистърският курс е с продължителност 4 семестъра. Тематиката, заложена в учебния план за първия от четирите семестъра, цели да обогати познанията на студентите по: приложни CAD-системи, измервателни инструменти и преобразуватели, контрол и изпитване на материалите, ремонт, надеждност и поддържане.

За студенти, завършили ОКС "професионален бакалавър по …", курсът на обучение е с продължителност 5 семестъра. Надграждането над придобитата до момента квалификация на студентите се извършва в следните направления: бързо прототипиране, технологии за машини с ЦПУ, автоматизация и роботизация на производството, визуално програмиране в MS Office и др.

Всички студенти от този магистърски курс имат възможност да участват в дейностите на „Младежкия клуб по качество" и да използват наличната литература и мултимедийната колекция на Информационния център по качество „Корийков".

Завършилите магистърската програма по Управление на качеството придобиват професионална квалификация „магистър - инженер по качество" и могат да работят като мениджъри по качество, представители на ръководството по качество, метролози,  вътрешни одитори на системи за управление на качество, консултанти по качество и др. Освен това магистрите могат да продължат обучението си в докторантура, която им дава възможност за  кариерно развитие в сферата на научните изследвания, иновациите и работа по проекти.

ТЕХНОЛОГИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

Програмата е изградена като продължение на обучението за образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалностите Машинно инженерство, Индустриално инженерство, Технология на материалите и материалознание и други специалности.

Знанията и уменията по проектиране и управление на технологични процеси се разширяват и задълбочават както чрез теоретична и общотехническа подготовка по приложението на информационни технологии и CAD системи, по управление на производството и качеството и по инженерен експеримент, така и чрез допълнителна специална подготовка по съвременни ефективни производствени технологии.

Завършилите обучението си придобиват професионална квалификация „магистър инженер". Те получават съвременни знания и умения за организиране, управление и технологично обслужване на малки и средни фирми, които се занимават с изработване, експлоатация и поддържане на машини, съоръжения, транспортни средства, битова техника и др., както и с производство и възстановяване на резервни части за тях. При желание могат да продължат обучението си в докторантура и да работят като научно-преподавателски кадри.

Учебният план включва няколко задължителни дисциплини, по-важните от които са: Теория на експеримента, Метод на крайните елементи, Информационни технологии, Специални методи на леене, Цифрово управле­ние на технологично оборудване, Производствен мениджмънт, Приложни САD системи, Вакуумно термично и химикотермично обра­ботване, Специализирани технологии за пластично деформи­ра­не, Специализирани технологии за заваряване, Технологии за възстановяване на детайли, Спе­циални материали в инструменталното производство, Системи за управление на качеството.

Програмата е с продължителност три (четири) семестъра, като последният е предвиден главно за дипломно проектиране.

За участие в обучението могат да кандидатстват инженери, които притежават ОКС „бакалавър" по специалностите от професионални направления Машинно инженерство, Индустриално инженерство, Технология на материалите и материалознание. Предвидено е по специалността да се обучават и студенти от други области на висшето образование, извън област Технически науки. Обучението на тези студенти е с продължителност четири семестъра, при което се предвижда един изравняващ знанията семестър, след който студентите се включват в основния модул на магистърската програма.

ЗАВАРЯВАНЕ И НОРМАТИВНА БАЗА

Програмата е съобразена с европейските норми, изискващи всички предприятия, извършващи заваръчни работи, да разполагат с надзорни инженери със специално образование по заваряване.

Изучаваният материал задълбочава теоретичната и общотехническа подготовка на обучаваните и им дава разностранна специална подготовка по заваряване в областта на създаването на заварени конструкции – проектиране, изработване, осигуряване на качеството и точността им, получаване на високи технически и икономически показатели. Получава се подготовка и в съпътстващата заваряването технология – термично рязане.

Завършилите програмата придобиват професионална квалификация магистър инженер по заваряване и могат да работят като ръководители на производствени фирми и звена от тях, надзорни инженери по заваряване, водещи специалисти във фирми за търговия, производство или ремонт на заваръчно оборудване и технологично обзавеждане. Освен това могат да продължат обучението си в докторантура и да се развиват като научно-преподавателски или научноизсле­дователски кадри.

Обучението е с продължителност три (четири) семестъра. Осигурено е време и за индивидуална изследователска работа. Последният семестър е предвиден главно за дипломно проектиране.

Учебният план включва няколко задължителни дисциплини, по-важните от които са: Основи на заваряването, Апаратури за заваряване и термично рязане, Информационни технологии в машиностроенето, Метод на крайните елементи, Теория на експеримента, Заварени конструкции, заваряемост и термообработка, Съоръжения за механизация и автома­тизация на заваряването, Качество и точност на заварените конструкции, Приложни САD системи, Производствен мениджмънт, Специализирани технологии за заваряване, Термично рязане, Системи за управление на качеството.

За участие в обучението могат да кандидатстват инженери, които притежават ОКС „бакалавър" по специалностите от професионални направления Машинно инженерство, Индустриално инженерство и Технология на материалите и материалознание. Предвидено е по специалността да се обучават и студенти от други области на висшето образование, извън област Технически науки. Обучението на тези студенти е с продължителност четири семестъра, при което се предвижда един изравняващ знанията семестър, след който студентите се включват в основния модул на магистърската програма.