АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА

Магистър инженерите по Автомобилна  техника могат да работят като висококвалифицирани изпълнителски или средни управленски кадри във фирмите от сферата на транспорта. Обучението в магистърската програма има за цел да даде технически и управленски знания и умения в областта на различните типове автомобилна техника.

Общоинженерната подготовка осигурява фундаментални знания - съвременно ниво и тенденции в развитието на ДВГ и транспортната техника, екологични стандарти за автомобилната техника, методи за оптимизация и математическа обработка на опитни данни, използване на готови програмни продукти в инженерната дейност, икономически основи на съвременната фирма и специализиран английски език.

Получават се и специални знания относно автомобил­ните конструкции, основите на техническата диагностика, специализираните автотран­спортни средства, автобусите и тролейбусите, пътностроителните машини, електромобилите, мотоциклетите.

Общите и специални умения позволяват извършване на научноизследователска и организационно-управленска дейност при разработката, производството и продаж­бата на автомобилна техника, извършване на технико-икономически и маркетингови проучвания, анализ и оценка на ефективността на транспортно-производствените процеси и използването на транспортните средства, извършване на технически контрол и учебно-преподавателска дейност в областта на автотранспортната техника.

Завършилите програмата могат да работят като високо квалифицирани специалисти и управленски кадри във фирми, учреждения и централни ведомства, свързани с транспортната техника и транспортни технологии и развиващи дейност в следните направления: контролни технически прегледи на АТ и оторизирани проверки, издаване на разрешителни и сертифициране на АТ, производство на АТ и резервни части, изпитване и изследване на АТ, продажби на АТ и резервни части, обучение на водачи на МПС, учителска и научно-преподавателска работа и др.

За магистърската програма могат да кандидатстват притежаващите ОКС „Бакалавър" в професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация. За тях срокът за редовно и дистанционно обучение е два семестъра, включително и разработване и защита на дипломна работа.

Могат да кандидатстват и завършили ОКС „Бакалавър" в други професионални направления на област на ВО 5. Технически науки, но с допълнително изравняващо обучение.

ДИАГНОСТИКА, ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА

Магистър инженерите по Диагностика, обслужване и ремонт на автомобилната техника могат да работят като висококвалифицирани изпълнителски и средни управленски кадри във фирмите от сферата на поддържане на автомобилната техника.

Общоинженерната подготовка в процеса на обучение включва фундаментални знания – съвременно ниво и тенденции в развитието на ДВГ и транспортната техника, екологични стандарти за автомобилната техника, методи за оптимизация и математическа обработка на опитни данни, използване на готови програмни продукти в инженерната дейност,  икономически основи на съвременната фирма и специализиран английски език.

Програмата осигурява специални знания относно изискванията към автомобилните конструкции, диагностиката на системите за управление на ДВГ, диагностиката на системите за управление на автомобила, системите за диагностика и ремонт на автомобилите и използването на електронни автомобилни каталози.

Завършилите програмата придобиват умения за извършване на висококвалифицирана дейност и управленски функции в областта на техническата експлоатация на автомобилната техника. Обучени са също да могат да извършват диагностика, техническо обслужване и ремонт на транспортни средства.

Завършилите програмата могат да работят като висококвалифицирани специалисти и управленски кадри във фирми, сервизи и учреждения, работещи в областта на техническата експлоатация и поддържането на автомобилната техника.

За магистърската програма могат да кандидатстват притежаващите ОКС „Бакалавър" в професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация. За тях срокът за редовно и дистанционно обучение е два семестъра, включително и разработване и защита на дипломна работа.

Могат да кандидатстват и завършили ОКС „Бакалавър" в други професионални направления на област на ВО 5. Технически науки, но с допълнително изравняващо обучение.

ТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА

В програмата се подготвят висококвалифицирани кадри за проучване, планиране и организация на пазара на транспортните услуги; управление на производствената и обслужващите дейности в транспортните предприятия и системи; организация и безопасност на движението. Студентите се обучават в областта на: транспортните системи, технологии и логистика; транспортната политика и мениджмънт; безопасността на движението; интелигентните системи в транспорта; спедицията; поддържането и сервиза на транспортната техника; технологичните процеси в сервизната дейност; стопанското право и данъчното законодателство; стопанското и финансовото управление на фирмата; опазването на околната среда; математическото моделиране и оптимизацията в транспорта и др.

Общите и специални умения на магистър инженера по Технология и управление на транспор­та са следните: да управляват транспортни и спедиторски фирми и комплекси; да организират и управляват транспорта в големи градове, агломерации и териториално-административни структури; да участват в проектиране и да оценяват и управляват проекти за големи транспортни системи в национален и международен мащаб; да управляват процесите на техническо поддържане на транспортната техника; да организират и извършват изследвания в областта на транспорта; да участват в учебно-преподавателска работа в техникуми, колежи, и висши училища.

Завършилите магистърската програма могат да развият успешна кариера: в транспортни и спедиторски фирми за вътрешни и международни превози; в научноизследователски институти, образователни институти и висши училища; да изпълняват ръководни функции в публичната и местна администрация (министерства и ведомства, области, общини и др.); да продължат обучението си в образователна и научна степен "доктор".

Възможности за развитие в кариерата: ръководители, експерти и консултанти към транспортни, спедиторски фирми и транспортни терминали, организации и държавни и местни структури (мини­стерства, областни управи, общини, митници, Пътна полиция, ИА Автомобилна администрация и др.), научни преподавателски кадри във висши училища, учебни центрове, училища и др.

За магистърската програма могат да кандидатстват притежаващите ОКС „Бакалавър" в професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация. За тях срокът за редовно, задочно и дистанционно обучение е два семестъра, включително и разработване и защита на дипломна работа.

Могат да кандидатстват и завършили ОКС „Бакалавър" в други професионални направления на област на ВО 5. Технически науки и други области на ВО, но с допълнително изравняващо обучение.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ

Чрез програмата се подготвят висококвалифицирани изпълнителски и управленски кадри за нуждите на фирмите за разработване, производство, сервизно обслужване и ремонт на двигатели с вътрешно горене (ДВГ) или на възли от ДВГ, както и на фирмите, опериращи в сферата на транспорта.

Обучаващите се придобиват технически знания и умения, свързани с двигателите с вътрешно горене, използвани в съвременните автомобили и другите транспортни средства; токсичните характеристики на ДВГ и европейските стандарти за производство и регистрация на моторни превозни средства. Учебният план осигурява знанията, необходими на бъдещите магистри, за да извършват проекто-конструкторска, научноизследователска и организационно-управленска дейност при разработката, производството, техническото обслужване и ремонта на двигателите с вътрешно горене и възли от тях.

Завършилите могат да се реализират във фирмите за производство на двигатели с вътрешно горене или на възли от тях, автомобили, трактори, мотокари, земеделски машини, пътно-строителни машини и др.; във фирмите за ремонт на ДВГ и на машини, задвижвани от ДВГ; в звената за развойна и научноизследователска дейност; във фирмите за автомобилен транспорт; във фирмите, търгуващи с транспортна техника и двигатели с вътрешно горене; във ведомствата и министерствата, свързани с транспорта и с екологичните характеристики на превозните средства; във висшите и средни училища и др. По ранг магистрите по Изследване на двигатели с вътрешно горене са водещи специалисти – ръководители на технически отдели и направления (конструкторски, ремонтно-механични, стандартизационни, контрол на качеството и др.), ръководители на развойни бази и звена в държавни и частни фирми на по-високо ниво, отговорни служители в техническите служби, ведомства и министерства, експерти и др. Те могат да работят като научни работници – научни сътрудници, научно-преподавателски кадри във висшите училища и др.

Продължителността на обучението (включително и разработването на дипломен проект), е два семестъра при редовната и задочната форма.

За магистърската програма могат да кандидатстват притежаващите ОКС „Бакалавър" в професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация. За тях срокът за редовно и задочно обучение е два семестъра, включително и разработване и защита на дипломна работа.

Могат да кандидатстват и завършили ОКС „Бакалавър" в професионални направления 5.1 Машинно инженерство и 5.13 Общо инженерство, но с допълнително изравняващо обучение.

ХИБРИДНИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Магистърската програма подготвя магистър инженери с висока професионална квалификация в областта на техническата експлоатация, поддържането, изпитването и производството на хибридни и електрически превозни средства, а също и в използване енергията от възобновяеми енергийни източници.

Общоинженерната подготовка включва фундаментални знания по екологични стандарти за автомобилна техника, използване на възобновяеми енергийни източници за производство на електрическа енергия, основни моменти при разработване и обслужване на хибридни и електрически транспортни средства, използване на готови програмни продукти в инженерната дейност, знания относно икономическите основи на съвременната фирма и специализиран английски език в областта на мобилната техника.

Чрез специалната подготовка магистър инженерите получават знания относно: изискванията към автомобилните конструкции; основите на техническата диагностика и диагностика на електрическите системи; електрическите задвижвания в хибридните автомобили, в електромобилите, в електрическите превозни средства за обществен транспорт; производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.

Завършилите програмата могат да работят като висококвалифицирани специалисти във фирми, учреждения и централни ведомства, свързани с транспортната техника и транспортните технологии: контролни технически прегледи и оторизирани проверки, сертифициране на мобилна техника, производство и продажби на хибридни и електрически превозни средства, резервни части,  учителска и научно-преподавателска работа и др.

За магистърската програма могат да кандидатстват притежаващите ОКС „Бакалавър" в професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация. За тях срокът за редовно и дистанционно обучение е два семестъра, включително и разработване и защита на дипломна работа.

Могат да кандидатстват и завършили ОКС „Бакалавър" в професионални направления 5.1 Машинно инженерство и 5.13 Общо инженерство, но с допълнително изравняващо обучение.

АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНА И МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Обучението в магистърската програма гарантира подготовката на висококвалифицирани специалисти по проектиране и конструиране чрез използване на високотехнологични методи и средства и съвременни програмни продукти.

Осигуряват се знания в следните основни области: съвременни принципи и мето­ди за проектиране и конструиране; съвременни методи за якостни, деформационни, динамични и точностни изчисления на конструкции. Формират се знания и умения за работа със съвременни CAD системи като SolidWorks, AutoCad Mechanical и др. Чрез избираеми комплекси се осигурява профилиране в направления­та: механични предавки, задвижващи системи, подемно-транспортна и манипулационна техника, транспортна техника и др.

Формират се умения за проектиране и модернизиране на възли, машини и съоръжения чрез използване на високотехнологични методи. Създават се навици за ползване на съвременни програмни продукти при конструиране и оптимизиране на машиностроителни изделия и конструкции.

Завършилите програмата могат да работят във фирми, занимаващи се с конструкторска, производствена, развойна, научноизследователска, консултантска, търговска и сертификационна дейност като конструктори, ръководители на отдели, бюра и фирми.

За магистърската програма могат да кандидатстват притежаващите ОКС „Бакалавър" в професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация. Срокът за редовно обучение е два семестъра, а за задочно обучение - три семестъра (включително и разработка и защита на дипломна работа).

Могат да кандидатстват и завършили ОКС „Бакалавър" в професионални направления 5.1 Машинно инженерство и 5.13 Общо инженерство, но с допълнително изравняващо обучение.