Магистърски програми:

СЪВРЕМЕННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Специалната подготовка на бъдещите детски и начални учители в образователна и квалификационна степен “магистър” се осъществява с цел изграждане на педагогически подход и възможност за организиране и провеждане на научноизследователска и методична дейност в областта на предучилищното възпитание и началното образование.

Обучението се извършва в две направления – по задължителни и избираеми дисциплини. Подготовката включва: съвременни технологии в началното училище и предучилищното образование и възпитание, методология на педагогическото изследване, възрастова и диференциална психодиагностика, философия на образованието и др. Придобилите ОКС “магистър” могат да се реализират като преподаватели в областта на предучилищното и началното образование, като висококвалифицирани специалисти – ръководители на държавни и частни учебни заведения, преподаватели във висши училища или сътрудници в научни институти.

Магистърската програма се предлага в задочна форма на обучение в две разновидности:

  • за бакалаври, завършили специалности ПНУП и НУПЧЕ - продължителност на обучението три семестъра;
  • за бакалаври от други области на висшето образование с професионална квалификация учител - продължителност на обучението четири семестъра.

Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа или държавен изпит (по избор на студента).

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ПРОБАЦИОННИ ПРАКТИКИ

Състоянието на противообществените прояви и престъпността изисква промяна в подхода за противодействие на детското асоциално поведение и поведението на възрастните. Учебният план по специалността е основан на идеите и принципите, залегнали в наказателно-правната и превантивно-педагогическа политика на държавата и на Националната стратегия за противодействие срещу асоциалното поведение на престъпността. Насочен е към засилване социалната роля на правото и правосъдието, чрез внедряване на социални и социално-педагогически технологии в актуалните практики на правоохранителните и ресоциализиращите институции.

Обучението има за цел:

  • да осигури задълбочена и актуална теоретическа и практическа подготовка в областта на методиката, управлението и контрола на социално-превантивните, корекционно-ресоциализиращите и пробационните дейности;
  • да съдейства за овладяване на знания за управлението и организационните стратегии при осъществяване на превантивно-възпитателната дейност и за прогнозиране на социалните рискове;
  • да обяснява функционалното предназначение и развитие на институциите в държавата в съответствие с международните стандарти и упражняването на граждански контрол;
  • да формира умения за използването на публичната комуникация и публичните организации за превенция на социалните рискове при деца и възрастни.

Завършилите могат да намерят професионална реализация в пробационни служби и пробационни съвети, поправителни домове, затвори и затворнически общежития, Национална служба „Полиция”, детски педагогически стаи, домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, общински и училищни комисии за борба с противообществените прояви, възпитателни училища-интернати и социално-педагогически интернати, приюти за безработни и безпризорни и неправителствени организации, ангажирани в ресоциализационната дейност.

Формата на обучение е задочна, продължава три семестъра и завършва с разработване и защита на дипломна работа. Завършилите програмата придобиват професионална квалификация социален педагог.

За програмата могат да кандидатстват притежаващите висше образование по всички специалности от област на висшето образование Педагогика, както и по специалност Психология. С предимство се приемат завършилите специалност Социална педагогика.