Срокът на обучение е четири години. Подготвят се специалисти за химическата, силикатната (керамична и стъкларска индустрия), парфюмерийно-козметичната, фармацевтичната, хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост. Завършилите придобиват образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация „инженер".

Професионално направление 5.10. Химични технологии

Специалност   ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ - в редовна форма на обучение по държавна поръчка.

В тази специалност студентите изучават теоретичните основи и спецификата на неорганичните и органичните химични технологии – производство на силикатни материали, неорганични свързващи вещества, пигменти, фармацевтични препарати, нискомолекулни биологичноактивни вещества, парфюмерийно-козметични и ароматични продукти, полимерни материали, препарати за растителна защита, органични добавки и други.

Завършилите получават професионална квалификация „инженер-химик" и могат да работят в производствено-технологични, проекто-конструктурски и изследователски звена на химическата промишленост и други сектори, чийто предмет на дейност е свързан с химичния контрол и анализ. Те са подготвени да заемат ръководни длъжности на различни нива в предприятия, фирми и институции, имащи за предмет на дейност посочените химични производства.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: химия, биология, математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по химия; 3) оценка от дипломата по български език.

Професионално направление 5.11. Биотехнологии

Специалност   БИОТЕХНОЛОГИИ - в редовна форма на обучение по държавна поръчка.

По време на обучението си студентите получават знания по: микробиология; биохимия; основите на биотехнологичните производства; механизма, кинетиката и приложението на свободните и имобилизирани ензими; методите за изолиране и съхраняване на чисти култури от микроорганизми и за култивирането им; технологичното оборудване и обзавеждане на предприятията на биотехнологичната промишленост; автоматичното управление на технологичните процеси в биотехнологиите; съвременните методи за изолиране, пречистване, разделяне и анализ на състава и качеството на биопродукти; съвременните световни тенденции за развитието на биотехнологиите и други.

Завършилите получават професионална квалификация „инженер-биотехнолог" и могат да се реализират като технолози, специалисти и ръководители на производствени сектори, лаборатории, изследователски сектори в производствени фирми и институции, чийто предмет на дейност е свързан с някое от направленията на съвременните биотехнологии.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: химия, биология, математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по химия; 3) оценка от дипломата по български език.

Професионално направление 5.12. Хранителни технологии

Специалност   ТЕХНОЛОГИЯ НА ХРАНИТЕ - в редовна форма на обучение по държавна поръчка.

Специалността дава възможност на студентите да получат задълбочена подготовка по: теоретичните основи и специфика на хранителните технологии (технология на месото и местните продукти, на млякото и млечните продукти, на растителните липиди, на зърнопреработването и хлебопроизводството); консервирането и хладилната обработка на храните; технологичното оборудване и обзавеждане на предприятията на хранително-вкусовата промишленост;  съвременните методи за анализ на състава и качеството на хранителните продукти; основите на технологичния контрол и автоматичното управление на процесите; световните тенденции в развитието на технологиите на храните и оборудването за тях и други.

Завършилите получават професионална квалификация „инженер-технолог и могат да се реализират във всички сфери на хранително-вкусовата промишленост, както и да заемат ръководни длъжности на различни нива в съответните предприятия, институции и контролни органи. Те са особено подходящи за малки предприятия и фирми, използващи съвременни технологии в производството на храни.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: химия, биология, математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по химия; 3) оценка от дипломата по български език.