Професионално направление 5.1. Машинно инженерство

Специалност ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ - в редовна и задочна форма на обучение

Специалността е предназначена за подготовка на инженерни специалисти по техническото осигуряване на земеделското производство. Основни насоки на специализиране при обучението и основни области за професионална реализация са:

проектиране, конструиране и изпитване на земеделски машини и съоръжения;

проектиране и извършване на техническа, технологическа и организационна подготовка на производството на земеделска и животновъдна продукция, ремонт и поддържане на земеделска техника;

мениджмънт на сервизната дейност, проектиране на технологии и екипировка за ремонт и поддържане на машини и съоръжения, организация и управление на ремонтнообслужващи предприятия;

проектиране и прилагане на технологии за производство на земеделска продукция, организиране на производството, първична преработка и съхраняване, окачествяване и реализация на продукцията.

Завършилите специалността получават професионална квалификация „машинен инженер".

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, ИИТ или ОТП; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.


Специалност МЕНИДЖМЪНТ И СЕРВИЗ НА ТЕХНИКАТА - в редовна и дистанционна форма на обучение


Специалността подготвя кадри в областта на диагностиката и поддържането на надежност­ните показатели на автотранспортна и земеделска техника, машини и съоръжения в различните отрасли на промишлеността (аграрно-индуст­риална, транспортна, преработвателна, енергетична и др.). Студентите придобиват знания за разработване и прилагане на технологии за диагностика (локализиране на откази и тяхното отстраняване, поставяне на диагнози и определяне на остатъчния ресурс на машините) и ресурсовъзстановяване. Те получават и знания в областта на мениджмънта на сервизната дейност (планиране, организиране, управление и контрол на бизнеса и на неговите ресурси в ремонтнообслужващи фирми, сервизи и технически дилъри), по технико-икономически и маркетингови проучвания за поддържане и ремонт на техниката и по информационни технологии в бизнеса.

Завършилите специалността получават професионална квалификация „машинен инженер" и могат да ръководят фирми, сервизи и отдели, свързани с поддържане, диагностика и ремонт на автотранспортна и земеделска техника, машини и съоръжения, ремонтно-дилърски предприятия, аграрно-индустриални дилъри, контролно- технически центрове и научноизследователски организации.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, ИИТ или ОТП; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.


Специалност КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХИДРАВЛИКА И ГАЗИФИКАЦИЯ - в редовна и задочна форма на обучение


Актуална и конкурентноспособна специалност от професионалното направление Машинно инженерство. Студентите получават широкопрофилна инженерна подготовка, която формира съвременен машинен инженер, който може да се справи успешно с множество общотехнически и общоинженерни проблеми. Това е предпоставка завършилите специалността  да намират успешна реализация практически във всички сфери на стопанската дейност: енергетика, транспорт, машиностроене, водоснабдяване, пречистване на води и въздух, минна промишленост, металургия и др. Специализираната подготовка е насочена към овладяване на основни знания и умения за компетентно решаване на приложни задачи в областта на климатизацията, газоснабдяването и машиностроителната хидравлика. Тази подготовка се извършва в съвременни учебни лаборатории, които в по-голямата си част са обзаведени от водещи в отрасъла фирми – ЕRАТО, RIELO и др.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, ИИТ или ОТП; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.


Професионално направление 5.13. Общо инженерство

Специалност АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО - в редовна и задочна форма на обучение


Обучението осигурява придобиването на задълбочени и специализирани знания по растениевъдство, животновъдство и механизация на земеделието. Завършилите придобиват квалификацията „аграрен инженер" и са подготвени да прилагат съвременни технологии за производство в растениевъдството и животновъдството, както и за обработка и съхранение на земеделска продукция; да управляват различни по мащаби и характер на производството единици в земеделието; да извършват оценка и избор на земеделска техника и технологии, да извършват анализи, прогнози, маркетинг; да изпълняват контролни функции и научно-консултативно обслужване на производството, да дават експертни оценки.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, ИИТ или ОТП; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Специалност ДИЗАЙН - в редовна форма на обучение


Обучението осигурява задълбочена подготовка на специалисти дизайнери с широкопрофилни знания и умения за дизайн индустрията и развива в студентите способности да решават разнообразни иновативни дизайнерски задачи (художествени, ергономични, технически).

Изучаваните дисциплини са насочени към основните направления на дизайна -  графичен дизайн, уеб-дизайн, промишлен, интериорен, комуникационен, рекламен дизайн и др. Широко е застъпено и обучението по използване на специализиран софтуер Corel Draw, Photoshop, Solid Works, 3D Studio Max, Adobe Premiere  и др.

Студентите се подготвят да работят напълно самостоятелно или в екип, като лидери при проектирането, реализацията и мениджмънта в областта на дизайна и другите креативни индустрии. За обслужване на специфичните учебни и организационни потребности катедра Промишлен дизайн разполага със самостоятелна и много добре обособена и организирана учебна база. Студентите имат възможност да развиват и усъвършенстват допълнително уменията си във всички направления на дизайна в създадените специализирани студия към катедрата (CAD студио, CAM студио, Фото-видео студио и Студио за графичен дизайн и реклама).

Завършилите специалността получават квалификацията „инженер-дизайнер".

За повече информация на уеб сайта на специалността: http://design.uni-ruse.bg

Кандидатства се с: 1) оценки от кандидатстудентски изпити по рисуване и моделиране или оценки от конкурсна разработка по рисуване и моделиране, или оценки от матура (ДЗИ), които се приравняват на изпити по рисуване и моделиране, за завършилите в специализирани училища специалности с квалификация "Дизайнер" или "Дизайнер по .....", извлечени от "Свидетелство за професионална квалификация". 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.


 Специалност ЕКОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - в редовна и задочна форма на обучение

Обучението осигурява необходимата подготовка за технически, технологични, организационни и управленски дейности в опазване на околната среда. За да се познават природните обекти и явления се изучават екология, биология, химия, физика, математика и информатика. Специализиращи знания и умения се придобиват чрез обучение по дисциплини като Пречистване на отпадъчните води и отпадъчните газове, Управление на отпадъците, Опазване от шум и вибрации, Защита от лъчения, Екологичен мониторинг, Екологичен мениджмънт и експертиза, Теория на риска и безопасността, Екологично опасни производства, Мениджмънт на екологични проекти, Екологична политика, законодателство и норми. Придобитата квалификация може да се развива чрез магистърски и докторантски програми.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, биология, химия, ИИТ или ОТП; 2) оценка от дипломата по биология; 3) оценка от дипломата по български език.

Професионално направление 6.1. Растениевъдство

Специалност РАСТЕНИЕВЪДСТВО - в редовна и задочна форма на обучение

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация „агроном" и се специализират в едно от избраните направления на растениевъдството като зърнено-житни, зърнено-бобови, фуражни, зеленчукови, технически, лечебни, специфични и етерично-маслени култури и трайни насаждения. Иновационен момент е включеното в шести семестър практическо обучение в избраното широкопрофилно направление. Студентите изучават задълбочено избраното по област на интереси направление, участват в лабораторни и практически изследвания и разработват индивидуален или групов интегриран курсов проект. Обучението се провежда в опитните полета, лабораториите и експерименталните бази на научни институти и опитни станции. Възможност за продължаване на обучението в магистърски програми по биологично земеделие, обработка и съхранение на растителна продукция и други. Завършилите специалността бързо се интегрират в условията на земеделието в нашата страна, които се характеризират с динамика, разнообразие на форми и мащаби на производство.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, биология, химия, ИИТ или ОТП; 2) оценка от дипломата по биология; 3) оценка от дипломата по български език