Професионално направление 5.1. Машинно инженерство

Специалност ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ - в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка.

Специалността е предназначена за подготовка на инженерни специалисти по техническото осигуряване на земеделското производство. Основни насоки на специализиране при обучението и основни области за професионална реализация са:

  • проектиране, конструиране и изпитване на земеделски машини и съоръжения;   
  • проектиране и извършване на техническа, технологическа и организационна подготовка на производството на земеделска и животновъдна продукция, ремонт и поддържане на земеделска техника;·     
  • мениджмънт на сервизната дейност, проектиране на технологии и екипировка за ремонт и поддържане на машини и съоръжения, организация и управление на ремонтнообслужващи предприятия;
  • проектиране и прилагане на технологии за производство на земеделска продукция, организиране на производството, първична преработка и съхраняване, окачествяване и реализация на продукцията.

Завършилите специалността получават професионална квалификация „машинен инженер“.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Специалност  МЕНИДЖМЪНТ И СЕРВИЗ НА ТЕХНИКАТА - в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка.

Специалността подготвя кадри в областта на диагностиката и поддържането на надеждностните показатели на машини и съоръжения в различните отрасли на промишлеността (аграрно-индустриална, транспортна, машиностроителна, преработвателна, енергетична и др.). Студентите придобиват знания за разработване и прилагане на технологии за диагностика (локализиране на откази и тяхното отстраняване, поставяне на диагнози и определяне на остатъчния ресурс на машините) и ресурсовъзстановяване. Те получават и знания в областта на мениджмънта на сервизната дейност (планиране, организиране, управление и контрол на бизнеса и на неговите ресурси в ремонтнообслужващи фирми, сервизи и технически дилъри), по технико-икономически и маркетингови проучвания за поддържане и ремонт на техниката и по информационни технологии в бизнеса.

Завършилите специалността получават професионална квалификация „машинен инженер“ и могат да ръководят фирми, сервизи и отдели, свързани с поддържане, диагностика и ремонт на машини и съоръжения, ремонтно-дилърски предприятия, аграрно-индустриални дилъри, контролно-технически центрове и научноизследователски организации.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Специалност   КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХИДРАВЛИКА И ГАЗИФИКАЦИЯ - в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка.

Нова, актуална и конкурентноспособна специалност в сферата на висшето инженерно образование в България. Студентите получават широка общообразователна и общотехническа подготовка, която им позволява да се справят успешно с общотехнически и общоинженерни проблеми. Специализираната подготовка е насочена към овладяване на основни знания и умения за компетентно решаване на приложни задачи в областта на климатизацията, газоснабдяването и машиностроителната хидравлика. Тази подготовка се извършва в съвременни учебни лаборатории, които в по-голямата си част са обзаведени от водещи в отрасъла фирми – ЕRАТО, RIELO и др.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Професионално направление 5.13. Общо инженерство

Специалност  АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО - в редовна форма на обучение по държавна поръчка.

Обучението осигурява придобиването на задълбочени и специализирани знания по растениевъдство, животновъдство и механизация на земеделието. Завършилите придобиват квалификацията „аграрен инженер“ и са подготвени да прилагат съвременни технологии за производство в растениевъдството и животновъдството, както и за обработка и съхранение на земеделска продукция; да управляват различни по мащаби и характер на производството единици в земеделието; да извършват оценка и избор на земеделска техника и технологии, да извършват анализи, прогнози, маркетинг; да изпълняват контролни функции и научно-консултативно обслужване на производството, да дават експертни оценки.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Специалност  ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН - в редовна форма на обучение по държавна поръчка.

Обучението за специалност Промишлен дизайн се води само в редовна форма на обучение. То осигурява задълбочена подготовка на специалисти дизайнери с универсални знания и умения за дизайн индустрията. Развива в тях способности да решават разнообразни иновативни конструкторски, ергономични и дизайнерски задачи от различните области на промишлеността, създаването на среда – жизнена, работна и трудова, на авангардните изследвания и пр.

Студентите се подготвят да работят напълно самостоятелно или в екип (във фирма) като водещи творчески личности от по-високо йерархично ниво, като лидери при проектирането, реализацията, мениджмънта и бизнеса в областта на дизайна и другите креативни индустрии. По време на обучението студентите имат възможност да развиват и усъвършенстват допълнително уменията си от всички направления на дизайна в създадените специализирани дизайн студия към катедрата.

За обслужване на специфичните учебни и организационни потребности катедра Промишлен дизайн разполага със самостоятелна и добре обособена учебна база.

Завършилите специалността получават квалификацията „инженер дизайнер“.

За повече информация: http://www.id-bg.org

Кандидатства се с: 1) оценки от кандидатстудентски изпити по рисуване и моделиране; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Специалност  ЕКОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - в редовна форма на обучение по държавна поръчка.

Обучението осигурява необходимата подготовка за технически, технологични, организационни и управленски дейности в опазване на околната среда. За да се познават природните обекти и явления се изучават екология, биология, химия, физика, математика и информатика. Специализиращи знания и умения се придобиват чрез обучение по дисциплини като Пречистване на отпадъчните води и отпадъчните газове, Управление на отпадъците, Опазване от шум и вибрации, Защита от лъчения, Екологичен мониторинг, Екологичен мениджмънт и експертиза, Теория на риска и безопасността, Екологично опасни производства, Мениджмънт на екологични проекти, Екологична политика, законодателство и норми. Придобитата квалификация може да се развива чрез магистърски и докторантски програми.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, биология, химия, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по биология; 3) оценка от дипломата по български език.

Професионално направление 6.1. Растениевъдство

Специалност  РАСТЕНИЕВЪДСТВО - в редовна форма на обучение по държавна поръчка.

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация „агроном” и се специализират в едно от избраните направления на растениевъдството като зърнено-житни, зърнено-бобови, фуражни, зеленчукови, технически, лечебни, специфични и етерично-маслени култури и трайни насаждения. Иновационен момент е включеното в шести семестър практическо обучение в избраното широкопрофилно направление. Студентите изучават задълбочено избраното по област на интереси направление, участват в лабораторни и практически изследвания и разработват  индивидуален или групов интегриран курсов проект. Обучението се провежда в учебно опитно поле и в лаборатории и експериментални бази. Възможност за продължаване на обучението в магистърски програми по биологично земеделие, обработка и съхранение на растителна продукция и други. Завършилите специалността бързо се интегрират в условията на земеделието в нашата страна, които се характеризират с динамика, разнообразие на форми и мащаби на производство.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, биология, химия, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по биология; 3) оценка от дипломата по български език.