Професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Специалност ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ - в редовна и задочна форма на обучение

Студентите придобиват теоретични знания и практически умения, необходими при про­из­водството, разпределението и потреблението на електрическата енергия, в областта на енергийния мениджмънт, в използването на електронна и компютърна техника за управление на технологичните процеси. Студентите получават и развиват компетенции по енергийна ефективност и рационално използване на електрическата енергия. Обучението се извършва по учебни планове, близки до използваните във водещи западноевропейски университети.

Завършилите тази специалност придобиват образователно-квалификационната степен "бакалавър" с професионална квалификация „електроинженер". Те могат да работят в системата на Министерството на енергетиката, Националната електрическа компания, Електроенергийния системен оператор, електрическите централи – ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ, фотоволтаични и вятърни паркове, електроразпределителните и електропреносните дружества, в проектантски фирми, научноизсле­дователски институти, учебни заведения, в енергийните отдели на всички държавни и частни фирми от промишлеността, транспорта, строителството, селското стопанство и др.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Специалност КОМПЮТЪРНО УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ - в редовна и задочна форма на обучение

В специалността се подготвят висококвалифицирани и широкопрофилни специалисти, притежаващи солидна общотехническа подготовка и задълбочени знания в областта на автоматиката, съвременните информационни и управляващи системи и мехатрониката. Специалността отговаря на потребностите на различни области на стопанството като индустрията, енергетиката, транспорта и други и съответства на динамиката на тяхното развитие.

Студентите от специалността могат да специализират в две основни направления:

- информационни и управляващи системи, базирани на съвременна специализирана компютърна техника и системи с изкуствен интелект;

- мехатронни системи.

Обучението по специалността се провежда от висококвалифицирани преподаватели, активно участващи в различни национални и международни образователни и изследователски програми и проекти. Ползват се съвременно обзаведени учебно-информационни центрове и лаборатории, оборудвани със съдействието на водещи в областта фирми като Moeller, ePLAN, Siemens, Beckhoff, National Instruments и други. Студентите имат възможност да провеждат част от обучението си в различни европейски университети.

Завършилите специалността могат успешно да се реализират в организации и фирми, чиято дейност е свързана с проектиране, експлоатация и поддържане на устройства и системи за автоматичен контрол и управление, информационни системи, мехатронни системи, роботизирани системи и комплекси и други.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Специалност ЕЛЕКТРОНИКА - в редовна и задочна форма на обучение

Учебните планове и програми на специалността са съобразени с най-новите изисквания по европейските стандарти и са разработени в тясно сътрудничество с наши и чуждестранни технически висши училища.

Обучението осигурява фундаментални инженерни познания и основни знания в професионал­ното направление ЕЕА, включващи задълбочено изучаване на: математика, физика, електротехника, електро­ника, общоинженерни дисциплини, чужди езици и други. Специализиращата подготовка включва изучаването на: аналогова, цифрова и микропроцесорна схемотехника, електро­механични и токозахранващи устройства, теория на електронните схеми, микроелектроника, конструиране и технология на електронна апаратура, измервания и автоматизация на проектирането в електрониката, електронни устройства за контрол и управление, оптоелектроника и лазерни устройства в промишлеността и др. Профилиращата подготовка се осигурява чрез свободен избор на група дисциплини в областите на телекомуникационната техника и промишлената електроника, глобалните информационни технологии, компютър­ните измервателни системи, електромеханичните системи, мултимедии и други, които дават основа за успешна реализация у нас и в чужбина.

Придобилите образователно-квалификационната степен "бакалавър по електроника" получават Европейско приложение към дипломата си и могат да продължат обучението си в магистърски програми за придобиване на степента "МАГИСТЪР ИНЖЕНЕР".  Към катедра Електроника магистърските специалности са „Електроника" и „Автомобилна електроника".

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Специалност КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ - в редовна и задочна форма на обучение

Учебният план на специалността е разработен в сътрудничество с водещи университети от цяла Европа и успешно комбинира дългогодишни традиции със световните тенденции в областта на информационните технологии. По време на обучението си студентите придобиват теоретични знания и практически умения по програмиране, проектиране и реализация на системен и приложен софтуер, информационни системи, уеб приложения, мобилни приложения, проектиране на компютърни системи с общо и специализирано предназначение, вградени системи, изграждане и администриране на компютърни мрежи, и др. В края на втората година студентите избират направление (софтуерно или хардуерно), в което да се профилират и продължат по-нататъшното си обучение.

Катедра Компютърни системи и технологии поддържа активни връзки с университети и фирми от всички европейски страни, с повечето от които има подписани двустранни споразумения за обмен на студенти и преподаватели. Това дава възможност на преподавателите от катедрата непрекъснато да повишават квалификацията си чрез специализации и съвместна работа с колеги от тези университети, а на студентите от едноименната специалност - да се обучават, да провеждат практика или да разработват дипломните си проекти в чужбина.

Завършилите студенти придобиват квалификацията Компютърен инженер. Могат да се реали­зират във водещи български или международни технологични компании като високо платени ИТ екс­перти, консултанти, разработчици на софтуер и хардуер, системни администратори и др. Студенти, завършили специалност КСТ, работят в най-големите софтуерни фирми в България, включително Мусала Софт, Сирма, SAP Labs, Адастра, MentorMate, Информационно обслужване, Xogito, Cayetano Gaming и много други. Местният софтуерен бизнес разчита основно на експерти, обучавали се в софтуерното направление на специалност КСТ. Част от завършилите работят и в банковия и финансов сектор, държавната администрация, научни организации, производствени предприятия или успешно развиват свой собствен бизнес в областта на информационните технологии.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Специалност ИНТЕРНЕТ И МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИИ - в редовна и задочна форма на обучение

Курсът на обучение по специалността дава знания и умения, формира нагласа за самостоятелна работа, гарантира бърза адаптация в съвременните интернет и мобилни комуникации. Акцентира се върху цифровите високоскоростни технологии и мрежи, които са основи на глобалното информационно общество.

При разработката на учебните планове за специалността е ползван опитът на водещи европейски университети, с които се поддържа трайно сътрудничество и обмен на студенти и преподаватели. В курса на следване се дава възможност на всеки студент да се обучава два семестъра в европейски университет със средства от програма Еразъм+. Участието в международни проекти позволи цялостно модернизиране на учебната и лабораторната база на специалността. Оборудването в лабораториите е на световни лидери в информационните и комуникационните технологии, между които CISCO, SIEMENS, VISTEON, LUCENT, NOKIA, TEXAS INSTRUMENTS, NATIONAL INSTRUMENTS и др. Обучението по специалността се провежда от квалифицирани преподаватели, които участват в научни проекти по различни национални и международни програми.

Студентите получават подготовка с широк профил, гарантираща успешна професионална реализация у нас и в чужбина. Завършилите специалността придобиват квалификация "инженер по интернет и мобилни комуникации" и могат да работят във всички области на информационните и телекомуникационните технологии, включително в компютърни мрежи и мрежови технологии за предаване на информация, мобилни клетъчни радиомрежи и системи, системи и технологии за телевизионно и радиоразпръскване, сателитни телекомуникационни системи, мултимедийни технологии, системи за сигурност и други комуникационни системи.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Специалност ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - в редовна и задочна форма на обучение

Курсът на обучение по специалността Информационни и комуникационни технологии има за цел подготовката на квалифицирани инженерни кадри, работещи в области, където се изискват не само познания по софтуерно инженерство и програмиране, но и знания за проектиране, изграждане и поддържане на съвременни телекомуникационни мрежи и системи.

Обучението се провежда в съвременно обзаведени многофункционални интердисциплинарни учебно–изследователски лаборатории, оборудвани със съдействието на водещи фирми като: Cisco, Siemens, Johnson Controls, Texas Instruments и др.

В курса на следване се дава възможност на всеки студент да се обучава два семестъра  в европейски университет със средства от програма Еразъм+.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационната степен „бакалавър" и могат да се реализират успешно у нас и в чужбина в областта на информационните и комуникационни технологии, включително и във водещи научноизследователски, проектантски, консултантските и операторски звена на водещи фирми в сферата на мобилните и комуникационните мрежи, кабелните оператори и фирми за пренос на данни, информационните и телекомуникационните услуги, разработката на софтуер, интернет технологиите и други.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език