Професионално направление 5.1. Машинно инженерство

Специалност МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО - в редовна и задочна форма на обучение

универсална и утвърдена специалност в професионалната област „Технически науки". Осигурява широка, задълбочена и сериозна инженерна подготовка в областите на проектирането, производството и поддържането на металорежещи, металообработващи, дървообработващи, селскостопански, пътно-строителни, текстилни, енергийни и транспортни машини, както и машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост, опаковащата и битова техника и др. Учебният процес е изграден и се провежда по методология на водещи европейски университети.

Допълнителната подготовка в областта на мениджмънта дава възможност за реализация на завършилите специалността и като ръководни кадри и организатори на промишлени производства, способни да вземат решения и съставят бизнес планове, както и да формират управленски стратегии.

Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалификация „машинен инженер". Придобитата квалификация може да се допълва и развива в няколко магистърски и докторантски програми.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Професионално направление 5.6. Материали и материалознание

Специалност МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ - в редовна форма на обучение

Класическа и същевременно модерна специалност в професионално направление „Материали и материалознание", даваща фундаментална и специализирана подготовка в областта на материалите и технологиите за тяхното получаване и обработване. Учебният процес се провежда в учебно-изследователски лабора­тории със съвременна материална база, в някои отношения уникална не само за страната, но и в европейски мащаб. Специалността позволява многоцелева реализация и адаптиране към изискванията на пазара на инженерите като експерти по производство, анализ, подбор, оценка и обработване на материалите във фирми, лаборатории и държавни организации. Осигурени са възможности и за засилено езиково и компютърно обучение, както и за свободен избор на специализиращи дисциплини.

Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалифи­кация "инженер-технолог". Придобитата квалификация може да се развива чрез магистърски и докторантски програми.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия

Специалност Строително инженерство - в редовна форма на обучение

Специалността Строително инженерство е сравнително нова за Русенски университет „Ангел Кънчев". Тя дава знания и умения на инженера бакалавър помагащи му да изпълнява следните дейности:

- изграждане и ремонт на сгради и съоръжения;

- изграждане и ремонт на пътища, пътни съоръжения и пътна инфраструктура;

- изграждане и ремонт на хидротехнически съоръжения и извършване на земно-изкопни работи;

- внедряване и експлоатация на строителни машини, специализирано технологично оборудване и средства за изпълнение на строителни дейности;

- участие в проектиране и изчисление на строителни конструкции и съоръжения;

- осигуряване качество на изпълнение на строителни обекти чрез измерване и контрол на параметрите на строителната дейност и технологии.

Строителните инженери бакалаври придобиват компетентности: да разчитат строителна техническа документация, да познават и използват техническите средства и машини за извършване на строителни работи, да познават строителните технологии и строителните материали, да организират и ръководят строителни дейности, строителни фирми, проекти за изграждане и инсталиране на оборудване в сгради, инженерни съоръжения и транспортна инфраструктура.

Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалифи­кация "строителен инженер". Придобитата квалификация може да се развива и допълва чрез магистърски и докторантски програми.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Професионално направление 5.13. Общо инженерство

Специалност МЕНИДЖМЪНТ НА КАЧЕСТВОТО И МЕТРОЛОГИЯ - в редовна форма на обучение

Специалността е създадена по Европейски проект EuroQLIO съвместно с Университета „Анри Поанкаре" гр.Нанси, Франция и с Политехника Букурещ, Румъния.

Специалността отговаря на съвременните световни тенденции в областта на производството и предлагането на стоки и услуги и включва модерни форми и технологии на обучение. Осигурява възможност за придобиване на знания и умения по мениджмънт и контрол на качеството, метрология и метрологично осигуряване, индустриална логистика, информационни технологии в метрологията и качеството, обща инженерна подготовка, английски език, мениджмънт на персонала и др.

Съществена част от обучението по специалността е практическото обучение, включващо практики и стажове във фирми и разработване на индивидуален професионален проект. След първи курс студентите имат възможност да участват в обмен по програма Еразъм в университетите партньори и да провеждат стаж във френски и румънски фирми.

Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалификация „инженер метролог". Придобитата квалификация може да се развива и допълва в магистърски и докторантски програми.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език.

Специалност Индустриално инженерство - в редовна и задочна форма на обучение

Специалността е създадена по Европейски проект в сътрудни­чество с Нотингам Трент Юнивърсити - Англия. Това е една широкопрофилна технологична специалност с възможности за реализация в много области на съвременната индустрия. Студентите получават фундаментална, общотехническа и специализирана подготовка с практическа насоченост в областта на индустриалните технологии и машини, проектирането и управлението на основните технологични процеси, производствената техника и екипировка. Обучението включва и съвременни компютърни методи, управление на фирмата, мениджмънт на качеството, метрология, маркетинг, методи и средства за обработване на информационни потоци.

Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионалната квалифи­кация "индустриален инженер". Придобитата квалификация може да се развива чрез магистърски и докторантски програми.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по български език