​Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки

Специалност  СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв.

Студентите се обучават съгласно изискванията на авторитетните международни професионални организации Association for Computing Machinery (ACM) и IEEE Computing Society. Изучават се съвременни езици и среди за програмиране, структури от данни, проектиране и анализ на алгоритми, компютърни мрежи, бази от данни, разпределени системи, уеб базирани системи, мобилни приложения, изкуствен интелект, управление на проекти и др. Получават се основни математически знания, свързани със специалността от областта на приложната математика. Задължителните фундаментални дисциплини в учебния план осигуряват необходимата широко профилна подготовка по компютърни науки и софтуерни технологии.

Завършилите специалността имат възможност за широка професионална изява в софтуерни и други фирми като самостоятелни професионалисти и членове на екипи. Те могат да прилагат на практика изучаваните съвременни практики и модерни средства за анализ, проектиране, реализация, тестване и внедряване на съвременни програмни системи. Могат да заемат всяка позиция във фирми, разработващи софтуерни системи, както и в бизнес организации или в публичната администрация като аналитици, проектанти, разработчици, ръководители на проекти, експерти, консултанти и други.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика


Специалност   КОМПЮТЪРНИ НАУКИ - в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв.

Обучението осигурява комплексна подготовка, знания и умения на специалисти в областта на компютърните науки. Учебният план отговаря на съвременните изисквания на софтуерната индустрия. Подготовката на студентите в основните направления на компютърните науки - програмиране, среди и системи за програмиране, бази от данни, базови средства за моделиране и управление на сложни софтуерни системи, операционни системи, компютърни системи и мрежи осигурява изграждането на специа­листи, създаващи и използващи софтуер в различни области. Поставя се акцент върху практическата подготовка на студентите. Предвидени са практикуми по отделни дисциплини, както и интегрирани практикуми, чрез които се цели студентите да се запознаят с особеностите на бъдещата си работа.

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация “бакалавър по компютърни науки”. Те могат да се реализират като специалисти в софтуерни, инженерни, финансови, консултантски компании, научни институти, центрове за обучение по информационни системи и софтуерни технологии и други.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Специалност   ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА -     в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв.

Подготвят се специалисти с висша квалификация по информатика и информационни технологии за нуждите на бизнеса, държавната и местната администрация и други организации. Студентите от специалността придобиват знания за съвременните езици и среди за програмиране, за проектиране и изграждане на информационни системи за нуждите на мениджмънта, за съвременните принципи, методи и средства за изследване, оценяване и усъвършенстване на управленската практика.

Завършилите могат да се реализират като приложни програмисти, администратори на бази от данни, системни администратори, специалисти по създаване на софтуерни технологии в административно-управленската, планово-прогнозната и финансово-счетоводната дейности. Могат да работят като мениджъри на информационни звена, на информационно-обслужващи фирми, консултанти, съветници и сътрудници в областта на информационните технологии и управлението на бизнеса.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Професионално направление 4.5. Математика

Специалност  ФИНАНСОВА МАТЕМАТИКА - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв.

Специалността е уникална за България и е създадена по Британски модел. Тя подготвя висококвалифицирани специалисти за нуждите на банковия и застрахователен сектор, здравното и пенсионно осигуряване, финансовото одитиране, изготвяне на инвестиционни планове, прогнозиране, анализ и оценка на риска. Налице са възможности за летни стажове в големи финансови институции. Партньори в обучението са Института по Математика и информатика на БАН, Министерство на Финансите и компаниите ALLIANZ, ING, UNICREDIT, FIBANK, PIRAEUS BANK, UBB NPG Group, KBC Group. Студентите от специалността могат да се обучават от 3 до 10 месеца по програма ERASMUS + в Bergische University (Вупертал, Германия), Comenius University (Братислава), Gazi University (Анкара), Lisboa School of Economics & Management (Лисабон), University of Ljubljana (Любляна), където обучението е на английски език. 

Изучават се основни и специални дисциплини в областта на математиката, икономиката, финансите, специализирания софтуер, английски и специализиран английски език. Обучението е по държавна поръчка. Успешно завършилите получават професионална квалификация „математик-финансист" и могат да продължат обучението си по магистърски програми в областта на математическото моделиране, финансите, икономиката, социалното дело, обучението по математика у нас и в чужбина.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, или информатика и информационни технологии; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по чужд език.


Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...

Специалност  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 260 лв. и в редовна на собствено финансиране - 500 лв.

Завършилите придобиват образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионал­на квалификация "учител по български език и литература и учител по история”.

Дипломиралите се могат: да осъществяват учебна, научнометодическа и организационно-управленска дейност в системата на образованието, в методически и културно-просветни структури; да работят в музеи, архиви, краеведски отдели и библиотеки; да изпълняват дейности в различни сфери на обществено-икономическия живот, за които се изисква висше педагогическо образование.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: български език, или история на България; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по история.

Професионално направление 1.2. Педагогика

Специалност   НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК - английски - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 260 лв. и в редовна на собствено финансиране - 500 лв.

Завършилите тази специалност придобиват образователно-квалификационна степен "бакалавър" и професионална квалификация "педагог начален учител, педагог начален учител по английски език". Те са подготвени да работят като преподаватели по чуждоезиково обучение в началния етап на СОУ - нова и много търсена професия, призвана да осигури твърде нужната за съвременния свят езикова подготовка на младото поколение. Завършилите могат да работят и като ръководители на държавни и частни специализирани училища, методици, домашни възпитатели. Те могат да заемат всички длъжности, изискващи висше педагогическо образование.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: български, анг­лийски, френски или немски език; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по чужд език.

Специалност   ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА - в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 260 лв. и в редовна и задочна на собствено финансиране - 500 лв.

По време на обучението за придобиване на образователно-квалификационната степен "бакалавър" и професионална квалификация "педагог начален учител, педагог детски учител" студентите получават задължителния минимум от фундаментални, общопедагогически и специални знания с подчертана приложна насоченост в областта на предучилищното възпитание и учебно-възпитателната работа в началните класове. Дипломиралите се по специалността могат да работят като педагози, детски или начални учители, методици, ръководители на държавни и частни специализирани предучилищни заведения, както и да заемат всички длъжности, изискващи висше педагогическо образование.

Притежаващите образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и Предучилищна педагогика могат да продължат образованието си чрез задочно обучение за придобиване на магистърска степен по обединената специалност Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: български език, или история на България; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по история.

Специалност   СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА - в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 260 лв. и в редовна и задочна на собствено финансиране - 500 лв.

Обучението на бъдещите специалисти създава възможност за придобиване на знания по педагогика, психология, социология, право, медицина, информационни технологии и професионално-практическа подготовка. Те са основа за разгръщане на спе­цифични и широкоспектърни професионално-трудови умения за педагогическа дейност с деца, подрастващи и възрастни.

Дипломираните в специалността могат да работят като социални педагози в интернати, пансиони, социални домове (домове за сираци, за деца и юноши, лишени от родителска грижа, домове за деца с психо-физически нарушения, домове за възрастни), в “Социални грижи” към кметствата, в „Социален патронаж”, бюрата по труда, в детските педагогически стаи (след допълнителна квалификация), в социално-педагогически центрове, като социален педагог в структурата на управленските органи (Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи) и в неправителствени организации.

След успешно завършване те получават  образователно-квалификационна степен “бакалавър” и професионална квалификация “социален педагог”. При определени условия могат да продължат обучението си за придобиване на ОКС “магистър педагог”.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: български език, или история на България; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по история.