​Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки

Специалност  СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО - в редовна форма на обучение по държавна поръчка.

Студентите се обучават съгласно изискванията на авторитетните международни професионални организации Association for Computing Machinery (ACM) и IEEE Computing Society. Изучават се съвременни езици и среди за програмиране, структури от данни, проектиране и анализ на алгоритми, компютърни мрежи, бази от данни, разпределени системи, уеб базирани системи, мобилни приложения, изкуствен интелект, управление на проекти и др. Получават се основни математически знания, свързани със специалността от областта на приложната математика. Задължителните фундаментални дисциплини в учебния план осигуряват необходимата широко профилна подготовка по компютърни науки и софтуерни технологии.

Завършилите специалността имат възможност за широка професионална изява в софтуерни и други фирми като самостоятелни професионалисти и членове на екипи. Те могат да прилагат на практика изучаваните съвременни практики и модерни средства за анализ, проектиране, реализация, тестване и внедряване на съвременни програмни системи. Могат да заемат всяка позиция във фирми, разработващи софтуерни системи, както и в бизнес организации или в публичната администрация като аналитици, проектанти, разработчици, ръководители на проекти, експерти, консултанти и други.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика

Специалност   КОМПЮТЪРНИ НАУКИ - в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка.

Обучението осигурява комплексна подготовка, знания и умения на специалисти в областта на компютърните науки. Учебният план отговаря на съвременните изисквания на софтуерната индустрия. Подготовката на студентите в основните направления на компютърните науки - програмиране, среди и системи за програмиране, бази от данни, базови средства за моделиране и управление на сложни софтуерни системи, операционни системи, компютърни системи и мрежи осигурява изграждането на специа­листи, създаващи и използващи софтуер в различни области. Поставя се акцент върху практическата подготовка на студентите. Предвидени са практикуми по отделни дисциплини, както и интегрирани практикуми, чрез които се цели студентите да се запознаят с особеностите на бъдещата си работа.

Завършилите специалността могат да се реализират като специалисти в софтуерни, инженерни, финансови, консултантски компании, центрове за обучение по информационни системи и софтуерни технологии и други.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика

Специалност   ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА - в задочна форма на обучение по държавна поръчка.

Подготвят се специалисти с висша квалификация по информатика и информационни технологии за нуждите на бизнеса, държавната и местната администрация и други организации. Студентите от специалността придобиват знания за съвременните езици и среди за програмиране, за проектиране и изграждане на информационни системи за нуждите на мениджмънта, за съвременните принципи, методи и средства за изследване, оценяване и усъвършенстване на управленската практика.

Завършилите могат да се реализират като приложни програмисти, администратори на бази от данни, системни администратори, специалисти по създаване на софтуерни технологии в административно-управленската, планово-прогнозната и финансово-счетоводната дейности. Могат да работят като мениджъри на информационни звена, на информационно-обслужващи фирми, консултанти, съветници и сътрудници в областта на информационните технологии и управлението на бизнеса.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Професионално направление 4.5. Математика

Специалност  ФИНАНСОВА МАТЕМАТИКА - в редовна форма на обучение по държавна поръчка.

Специалността е уникална за България и е създадена по Британски модел. Тя подготвя висококвалифицирани специалисти за нуждите на банковия и застрахователен сектор, здравното и пенсионно осигуряване, финансовото одитиране, изготвяне на инвестиционни планове, прогнозиране, анализ и оценка на риска. Налице са възможности за летни стажове в големи финансови институции. Партньори в обучението са Института по Математика и информатика на БАН, Министерство на Финансите и компаниите ALLIANZ, ING, UNICREDIT, FIBANK, PIRAEUS BANK, UBB NPG Group, KBC Group. Студентите от специалността могат да се обучават от 3 до 10 месеца по програма ERASMUS + в Bergische University (Вупертал, Германия), Comenius University (Братислава), Gazi University (Анкара), Lisboa School of Economics & Management (Лисабон), University of Ljubljana (Любляна), където обучението е на английски език. 

Изучават се основни и специални дисциплини в областта на математиката, икономиката, финансите, специализирания софтуер, английски и специализиран английски език. Обучението е по държавна поръчка. Успешно завършилите получават професионална квалификация „математик-финансист" и могат да продължат обучението си по магистърски програми в областта на математическото моделиране, финансите, икономиката, социалното дело, обучението по математика у нас и в чужбина.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, или информатика и информационни технологии; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика; 3) оценка от дипломата по чужд език.

Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...

Специалност  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ – в редовна форма на обучение по държавна поръчка.

Завършилите придобиват образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионал­на квалификация "учител по български език и литература и учител по история”.

Дипломиралите се могат: да осъществяват учебна, научнометодическа и организационно-управленска дейност в системата на образованието, в методически и културно-просветни структури; да работят в музеи, архиви, краеведски отдели и библиотеки; да изпълняват дейности в различни сфери на обществено-икономическия живот, за които се изисква висше педагогическо образование.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: български език, или история на България; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по история.

Специалност  ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – в редовна форма на обучение по държавна поръчка.

Професионалната квалификация на специалността е "учител по математика, информатика и информационни технологии". Учебният процес се провежда от високо квалифицирани преподаватели в съвременни компютърни лаборатории и осигурява задълбочени познания по математика, информатика, информационни технологии и педагогически дисциплини.

Съществуващият в настоящия момент и очертаващият се в следващите години сериозен недостиг на педагогически кадри е причина Правителството на Република България да превърне в свой приоритет и да поеме ангажимент да осигурява и подпомага подготовката на бъдещи педагози.

За студентите са осигурени специализации в много европейски университети.

Завършилите специалността могат да работят като учители и директори в средните училища, както и навсякъде, където се прилагат математическите и компютърните науки: фирми, банки, застрахователни дружества, научни организации и др.

Дипломираните студенти могат да продължат обучението си по магистърски програми в направления Математика, Информатика и компютърни науки, Педагогика.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: математика, български език, информатика и информационни технологии или общотехническа подготовка; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика

Професионално направление 1.2. Педагогика

Специалност   НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК (английски) - в редовна форма на обучение по държавна поръчка.

Основната цел на обучението по специалността "Начална училищна педагогика и чужд език" е да подготви квалифицирани специалисти, които да умеят да планират, осъществяват и творчески да ръководят учебно-възпитателния процес в началното училище, да организират индивидуалното обучение на деца от 7 до 11 години. Завършилите специалността придобиват висока професионална подготовка, богата езикова култура и познания в областта на психолого-педагогическите дисциплини, разкриващи особеностите на когнитивното, емоционалното и физическото развитие на учениците в начална училищна възраст; основите на технологията на обучението по различните частно-научни дисциплини; лингвистичните особености при усвояване на чужд език в детска възраст и съответната методика на обучение; съвременните информационни и комуникационни технологии в обучението; особеностите и изискванията на европейските измерения на образованието.

Завършилите тази специалност придобиват образователно-квалификационна степен "бакалавър" и професионална квалификация "педагог - начален учител, педагог- начален учител по английски език". Могат да работят като педагози; начални учители , преподаващи чужд език; възпитатели, методици, ръководители на държавни и частни специализирани училищни заведения, както и да заемат всички длъжности, изискващи висше педагогическо образование. Завършилите бакалаври могат да продължат образованието си в ОКС „магистър"; да получат второ висше образование; да участват в различни форми на продължаващо обучение през целия живот.

Те са подготвени да работят като преподаватели по чуждоезиково обучение в началния етап на училищното образование - нова и много търсена професия, призвана да осигури твърде нужната за съвременния свят езикова подготовка на младото поколение. Завършилите могат да работят и като ръководители на държавни и частни специализирани училища, методици, домашни възпитатели. Те могат да заемат всички длъжности, изискващи висше педагогическо образование.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: български, анг­лийски или немски език; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по чужд език

Специалност   ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА - в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка.

Основната цел на обучението по специалността „Предучилищна и начална училищна педагогика" е да подготви квалифицирани специалисти, които компетентно и творчески да ръководят възпитателно-образователния процес с деца от 3 до 7 годишна възраст и от 7 до 11 годишна възраст. Завършилите бакалаври придобиват висока професионална подготовка,  богата езикова култура и познания в областта на психолого-педагогическите дисциплини, разкриващи особеностите на когнитивното, емоционалното и физическото развитие на децата в предучилищна възраст и на учениците в начална училищна възраст; овладяват основите на технологията на обучението по различните частно-научни дисциплини, както и особеностите и изискванията на европейските измерения на образованието.

Дипломиралите се по специалността придобиват образователно-квалификационна степен "бакалавър" и професионална квалификация „педагог-начален учител, педагог-детски учител". Те могат да работят като педагози, детски или начални учители, възпитатели, методици, ръководители на държавни и частни специализирани предучилищни заведения, както и да заемат всички длъжности, изискващи висше педагогическо образование. Завършилите бакалаври могат и да продължат образованието си в ОКС „магистър"; да получат второ висше образование; да участват в различни форми на продължаващо обучение през целия живот.

По време на обучението за придобиване на образователно-квалификационната степен "бакалавър" и професионална квалификация "педагог начален учител, педагог детски учител" студентите получават задължителния минимум от фундаментални, общопедагогически и специални знания с подчертана приложна насоченост в областта на предучилищното възпитание и учебно-възпитателната работа в началните класове.

Притежаващите образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и Предучилищна педагогика могат да продължат образованието си чрез задочно обучение за придобиване на магистърска степен по обединената специалност Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: български език, или история на България; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по история

Специалност   СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА - в редовна и задочна форма на обучение по държавна поръчка.

Основната цел на обучението по специалността „Социална педагогика" е да подготви квалифицирани специалисти, които могат да усъвършенстват и развиват системата от социално-педагогически услуги в контекста на многообразните и задълбочаващите се възпитателни проблеми в днешното общество. Обучението в бакалавърската програма по Социална педагогика е основано на образователно-квалификационни параметри, които дават възможност за пълноценна реализация на бъдещите социални педагози във възпитателна, интегрираща, социално-подкрепяща, (ре)социализираща, изследователска и организационна среда със специфични социално-педагогически проблеми, както и  за работа в системата на подпомагането и социалната дейност в държавния и неправителствения сектор.

Професионалното предназначение на бакалавъра по "Социална педагогика" е да оказва педагогическа, експертна, консултантска и организационна помощ на деца, възрастни и стари хора със социално-педагогически проблеми и да извършва възпитателна и организационна дейност в училищна и извънучилищна среда.

Бакалавърът по социална педагогика има следните възможности за професионална реализация: като възпитател и социален педагог в училища, социално-педагогически интернати, Център за подкрепа личностното развитие на деца, Център за специална образователна подкрепа, възпитателни училища-интернати (ВУИ), Детска педагогическа стая; педагогически съветник в училища; консултант или експерт към отделите „Образование", „Закрила на детето", "Социална закрила", "Социално подпомагане", социален  патронаж, бюрата по труда, Агенцията по заетостта и териториалните й подразделения; НОИ, МЗ, областната администрация, домове за възрастни; центрове за лица в неравностойно социално положение; центрове за психично здраве и др.

Дипломиралите се по специалността придобиват образователно-квалификационна степен "бакалавър" и професионална квалификация „социален педагог". Завършилите могат да продължат образованието си в ОКС „магистър"; да получат второ висше образование; да участват в различни форми на продължаващо обучение през целия  живот.

Могат да се реализират като социални педагози в интернати, пансиони, социални домове (домове за сираци, за деца и юноши, лишени от родителска грижа, домове за деца с психо-физически нарушения, домове за възрастни), в "Социални грижи" към кметствата, в „Социален патронаж", бюрата по труда, в детските педагогически стаи (след допълнителна квалификация), в социално-педагогически центрове, като социален педагог в структурата на управленските органи (Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи) и в неправителствени организации.

След успешно завършване те получават образователно-квалификационна степен "бакалавър" и професионална квалификация "социален педагог". При определени условия могат да продължат обучението си за придобиване на ОКС "магистър педагог".

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: български език, или история на България; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по история.