Професионално направление 7.4. Обществено здраве

Специалност КИНЕЗИТЕРАПИЯ – в редовна форма на обучение

Завършилите 4-годишен срок на обучение придобиват образователно-квалификационна сте­пен „бакалавър" с професионална квалификация „кинезитерапевт". Учебният план на специалността е разработен в съответствие с новите Единни държавни изисквания. Курсът на обучение включва общообразователни, медико-биологични, клинични и специални учебни дисциплини и практическа подготовка чрез ежеседмична учебнa практика, летен и преддипломен стаж.

Кинезитерапевтите са аналитични специалисти в областта на здравеопазването, които изследват и оценяват различни проблеми, отнасящи се до функционалното състояние на човека и определяне на рехабилитационния му потенциал. В техните компетенции е разработването и провеждането на кинезитерапевтични програми за клинично диагностицирани от лекар заболявания, неразположения и травми. Те могат да извършват профилактична, терапевтична и рехабилитационна дейност в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ – болници за продължително лечение и рехабилитация, центрове за психично здраве, домове за медико-социални грижи и хосписи, както и в хотели, курортни селища, фитнес и спа центрове, спортни диспансери, клубове за професионален и аматьорски спорт, учебно-спортни бази и центрове.

Придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър" могат да продължат обучението си в магистърска програма.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или кандидатстудентски изпит по биология; 2) оценка от кандидатстудентски изпит по двигателна култура или оценка от дипломата по физическо възпитание и спорт; 3) оценка от дипломата по български език; 4) оценка от дипломата по биология.

Специалност ЕРГОТЕРАПИЯ – в редовна форма на обучение

Бакалавърската програма е уникална за страната за подготовка на специалисти с професи­онална квалификация „ерготерапевт". Специалността е акре­дитирана от Световната федерация по ерготерапия съгласно международните стандарти, което осигурява световно признати дипломи.

Курсът на обучение включва комплексна подготовка в областта на медико-биологичните, психо-социалните и специални дисциплини и стимулира творческите способности и изяви на студента. Учебният план е разработен съвместно с Европейската мрежа по ерготерапия във висшето образование (ENOTHE) в съответствие с най-новите световни и европейски стандарти за обучение. Осигурени са възможности за участие в международни модули и студентска мобилност във водещи европейски висши училища.

Ерготерапията е насочена към лица с трайни затруднения в дейностите по самообслужване, продуктивност и свободни занимания, породени от увреждане, неравностойно социално положение или старост. Дейността на ерготерапевта е базирана на изследване на динамичното взаимодействие между индивида, изискванията на дейността и условията на средата и подобряване на това съответствие чрез повишаване уменията на индивида, модифициране на дейността, адаптиране на физическата среда и промяна в нагласите. Основният принос на ерготерапията се изразява в повишаване качеството на живот и пълноценно социално приобщаване въпреки наличието на дефицити от физическо, психическо или социално естество.

Завършилите специалността имат широки възможности за професионална реализация в здравни и социални заведения, услуги в общността, държавни и общински структури, специални и масови училища и детски градини, центрове за професионално обучение, производители и доставчици на технически помощни средства, консултантски услуги и др.

Придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър" могат да продължат обучението си в магистърски програми в същото или в сродни професионални направления.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или кандидатстудентски изпит по биология; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по биология; 4) оценка от дипломата по чужд език.

Професионално направление 7.5. Здравни грижи

Специалност:  АКУШЕРКА – в редовна форма на обучение

Обучението по специалността се провежда в редовна форма по учебни планове и програми, отговарящи на националните и европейски стандарти. Учебният план на специалността е разработен в съответствие с новите Единни държавни изисквания. Обучението отговаря на съвременните постижения на акушеро-гинекологичната наука и практика, здравните грижи, както и на европейските стандарти.

Курсът на обучение включва медико-биологични, хуманитарни, клинични дисциплини, общи и специални сестрински и акушерски грижи. Практическата подготовка се провежда в акредитирани лечебни заведения под формата на клинична практика и преддипломен стаж.

Обект на акушерския труд преди всичко е жената – гинекологично болна, бременна или родилка, както и новороденото и семейството му. Бъдещата акушерка се подготвя да прилага сестринските и акушерските грижи, да владее до съвършенство техническите манипулации, както и уменията за комуникация с пациента и неговото семейство. В хода на обучението си студентите придобиват не само висока професионална квалификация и обща култура, но и необходимите морално-етични качества за практикуване на професията.

Придобития обем от теоретична и практическа подготовка на акушерка ѝ  дава право да работи в акушеро-гинекологичните заведения и звена на лечебно-профилактичната мрежа – женска консултация, родилно отделение с родилна зала, отделение по неонатология, рискова бременност, гинекология, всички кабинети в акушеро-гинекологичните отделения в доболничната помощ, кабинет по стерилитет, социално-правен, колпоскопски, детско-юношески, кабинет за профилактични прегледи, кабинет за медико-генетични консултации, кабинет за семейно планиране, профилактични отделения за масов скрининг, онкологични болници, отделения и кабинети, специализирани санитарно-курортни заведения, АГ отделения и кабинети при други специализирани лечебни заведения, научно изследователски медицински институти, отделения по анестезиология, реанимация и интензивно лечение.

Хармонизирането на подготовката на Акушерките с Директива 2005/36/ЕО и Директива 2013/55/ЕС относно признаването на професионалните квалификации е предпоставка за конвертабилност на дипломите.

Завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър" имат възможност за продължаващо обучение в магистърска програма, както и за придобиване на специалност.

Кандидатства се с: 1) оценка от кандидатстудентски изпит по биология; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по биология.

Специалност: MЕДИЦИНСКА СЕСТРА – в редовна форма на обучение

Обучението по специалността се провежда в редовна форма по учебни планове и програми, отговарящи на националните и европейски стандарти. Учебният план на специалността е разработен в съответствие с новите Единни държавни изисквания.

 Курсът на обучение включва медико-биологични, хуманитарни, клинични дисциплини, общи и специални сестрински грижи. Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини под формата на лекции, семинари, практически упражнения и самостоятелна работа. Практическата подготовка се провежда в акредитирани лечебни заведения чрез клинична практика и преддипломен стаж.

Нивото на професионалната квалификация отговаря на съвременните постижения на медицинската наука и практика. Сестринството е насочено към подпомагането на човека, семейството или общността в достигането или поддържането на оптимално здраве и живот. Фокус на сестринството е холистичната грижа за човека, включваща здравна промоция, поддържане, лечение и възстановяване, подкрепа и терминални грижи за отделни личности от различни възрастови групи.

Завършилите специалността имат широки възможности за професионална реализация в  специализирани или многопрофилни лечебни заведения за болнична помощ – болници за активно лечение, болници за продължително лечение, болници за продължително лечение и рехабилитация, центрове за спешна медицинска помощ, центрове за психично здраве, центрове за кожно-венерически заболявания, комплексни онкологични центрове, както и в лечебни заведения за извънболнична помощ – медицински, медико-дентални и диагностично-консултативни центрове, домове за медико-социални грижи и хосписи, училищно здравеопазване, служби по трудова дисциплина и др.

Хармонизирането на подготовката на медицинските сестри с Директива 2005/36/ЕО и Директива 2013/55/ЕС относно признаването на професионалните квалификации е предпоставка за конвертабилност на дипломите.

Завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър" имат възможност за продължаващо обучение в магистърска програма, както и за придобиване на специалност.

Кандидатства се с: 1) оценка от кандидатстудентски изпит по биология; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по биология.

Специалност:  ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ  – в редовна форма на обучение

Обучението по специалността се провежда в редовна форма по учебни планове и програми, отговарящи на националните и европейски стандарти. Учебният план на специалността е разработен в съответствие с новите Единни държавни изисквания. Учебните дисциплините дават възможност за постепенно формиране на професионалните компетентности на студентите в хода на теоретичното и клинико-практическото обучение.

Обучението по специалност Лекарски асистент осигурява задълбочено овладяване на научни знания в областта на биологията, медицината, здравните грижи, социалните и педагогически науки, съвременните диагностични методи на изследване. Теоретическата подготовка е с продължителност 6 семестъра и включва задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини. Практическата подготовка се провежда в лечебни заведения, получили положителна акредитационна оценка за обучение на студенти. Обучението по специалността Лекарски асистент завършва с полагане на три държавни изпита. Теоретичната и практическата подготовка позволяват лекарският асистент да работи в различни сектори и институции в системата на здравеопазването, образованието и в сферата на социалните услуги и дейности.

Нивото на професионалната квалификация отговаря на съвременните постижения на медицинската наука и практика, както и на актуалните потребности на здравеопазните системи в страната и Европа. Лекарските асистенти могат да извършват самостоятелно или в екип под ръководството на лекар квалифицирана и компетентна медицинска помощ при диагностиката, лечението, рехабилитацията и профилактиката на различните заболявания. Притежават компетентност за провеждане на превантивна дейност, свързана със социално значимите заболявания, както и за промоция на здравето.

Хармонизирането на подготовката на Лекарските асистенти с Директива 2005/36/ЕО и Директива 2013/55/ЕС относно признаването на професионалните квалификации е предпоставка за конвертабилност на дипломите.

Завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър" имат възможност за продължаващо обучение в магистърска програма, както и за придобиване на специалност.

Кандидатства се с: 1) оценка от кандидатстудентски изпит по биология; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по биология.