Професионално направление 3.4. Социални дейности

Специалност  СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

в редовна и задочна форма на обучение

Обучението по специалност Социални дейности е съобразено с националните и европейските образователни стандарти в тази област. Системата от интегрирани знания, умения и ценности в основни образователни направления - социология и социална политика, основи и методи на социална работа, психология, медико-биологично развитие на човека, правни науки, икономика, организация и управление на социалните дейности и др. са с акцент върху клиничния компонент с психо-социална и медико-социална насоченост. Това позволява да се подготвят квалифицирани специалисти за професионална дейност в определени работни полета и да участват в мултидисциплинарна помагаща дейност.

Дипломираните студенти имат възможности за професионална реализация като аналитични специалисти по социални дейности и приложни специалисти – социални работници в: структури на Изпълнителна агенция "Социално подпомагане"; заведения за предоставяне на социални услуги в общността и в специализирани институции; лечебни заведения; центрове за психично здраве; центрове за подпомагане на хора с алкохолни и наркотични зависимости; превантивни информационни центрове; заведения за лишаване от свобода; пробационни служби; структури на Държавната агенция за закрила на детето. Могат да продължат обучението си в магистърски програми и специализации в съответното професионално направление и област на висше образование.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: български език, история на България или биология; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по биология.

Професионално направление 7.4. Обществено здраве

Специалност  КИНЕЗИТЕРАПИЯ

в редовна форма на обучение

Завършилите 4-годишен срок на обучение придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър" с професионална квалификация „кинезитерапевт". Курсът на обучение включва общообразователни, медико-биологични, клинични и специални учебни дисциплини и практическа подготовка чрез ежеседмична учебнa практика, летен и преддипломен стаж.

Кинезитерапевтите са аналитични специалисти в областта на здравеопаз­ването, които изследват и оценяват различни проблеми, отнасящи се до функционалното състояние на човека и определяне на рехабилитационния му потенциал. В техните компетенции е разработването и провеждането на кинезитерапев­тични програми за клинично диагностицирани от лекар заболявания, неразположения и травми. Те могат да извършват профилактична, терапевтична и рехабилитационна дейност в държавни и частни клиники, рехабилитационни центрове, санаториуми, профилакториуми, климатични училища, хотели, курортни селища, фитнес центрове, спортни диспансери, клубове за професионален и аматьорски спорт, учебно-спортни бази и центрове.

Придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър" могат да продължат обучението си в магистърска програма.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или кандидатстудентски изпит по биология; 2) оценка от кандидатстудентски изпит по двигателна култура или оценка от дипломата по физическо възпитание и спорт; 3) оценка от дипломата по български език; 4) оценка от дипломата по биология.

Специалност  ЕРГОТЕРАПИЯ

в редовна форма на обучение

Предлаганата бакалавърска програма единствена в страната подготвя специалисти с професионална квалификация „ерготерапевт". През 2014 г. специалността получи положителна акре­дитация от Световната федерация по ерготерапия съгласно международните стандарти, която осигурява световно признати дипломи.

Курсът на обучение включва комплексна подготовка в областта на медико-биологичните, психо-социалните и специални дисциплини и стимулира творческите способности и изяви на студента. Учебният план е разработен чрез съвместен проект с европейската мрежа по ерготерапия във висшето образование (ENOTHE) в съответствие с най-новите световни и европейски стандарти за обучение. Осигурени са възможности за обмен на студенти и преподаватели с водещи европейски висши училища. Владеенето на английски език представлява предимство в процеса на обучение.

Основният принос на ерготерапията се изразява във формиране на достъпна и подкрепяща физическа и социално-икономическа среда, осигуряваща възможности за пълноценна трудова и личностна реализация на всички граждани в съответствие със специфичните им възможности и потребности. Тя има за цел осигуряване на максимална самостоятелност и независимост на лица с физически, умствени и емоционални отклонения чрез развиване, възстановяване, поддържане или промяна в ежедневните им умения за самообслужване и трудова дейност, както и чрез адаптиране на домашната, училищна и работна среда за компенсиране на трайно увредени функции.

Завършилите специалността имат широки възможности за професионална реализация в здравни и социални заведения, специални и масови училища и детски градини, дневни и рехабилитационни центрове, услуги в общността, центрове за професионално обучение, доставчици на технически помощни средства, общински служби, консултантски услуги и др.

Придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър" могат да продължат обучението си в магистърска програма.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или кандидатстудентски изпит по биология; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по биология; 4) оценка от дипломата по чужд език;

Професионално направление 7.5. Здравни грижи

Специалност  АКУШЕРКА

 в редовна форма на обучение

Обучението отговаря на съвременните постижения на акушеро-гинекологичната наука и практика, здравните грижи, както и на европейските стандарти. Учебният план на специалността е разработен в съответствие с новите Единни държавни изисквания. Учебните лаборатории са обзаведени според съвременните изисквания и са снабдени с компютри, осигуряващи непрекъснат достъп до интернет и локалната мрежа на Университета.

Бъдещата акушерка се подготвя да прилага сестринските и акушерските грижи, да владее до съвършенство техническите манипулации, както и уменията за комуникация с пациента и неговото семейство.

Обект на акушерския труд преди всичко е жената - гинекологично болна, бременна или родилка, както и новороденото и семейството му. Завършилите специалността Акушерка получават право да работят в акушеро-гинекологични заведения и звена на лечебно-профилактичната мрежа (АГ отделения и кабинети, отделения за анестезиология, реанимация и интензивно лечение, кабинети за социално-правна помощ на майчинството и детството); генетични консултативни кабинети, АГ отделения и кабинети при други специализирани здравни заведения; центрове за семейно планиране, бално-санаториални и курортни центрове.

Кандидатства се с: 1) оценка от кандидатстудентски изпит по биология; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по биология; 4) оценка от дипломата по химия;

Специалност  MЕДИЦИНСКА СЕСТРА

в редовна форма на обучение

Обучението се провежда по съвременни учебни планове, включващи общомедицински клинични специални и хуманитарни дисциплини, като нивото му отговаря на националните и европейски стандарти. Осъществява се от висококвалифицирани преподаватели.

Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини под формата на лекции, семинари, практически упражнения и самостоятелна работа. Клиничната подготовка се реализира чрез клинична практика и преддипломен стаж.

Дейността на медицинската сестра е насочена към здравна промоция, поддържане, лечение и възстановяване и грижи за здравето на личността. Завършилите специалността получават право да работят в заведенията за болнична помощ, в извънболнични заведения, самостоятелно или в екип. Придобитите теоретични знания и практически умения позволяват на медицинската сестра да работи в различни сектори на системата на здравеопазването: специализирани лечебни заведения, санитарно-курортни заведения, научноизследователски медицински институти, детски заведения, отделения за новородени, профилакториуми, детски заведения за отглеждане и възпитание, училищни кабинети, старчески домове и други социални заведения. Дипломираните намират успешна реализация в страната и чужбина.

Кандидатства се с: 1) оценка от кандидатстудентски изпит по биология; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по биология; 4) оценка от дипломата по химия;