Професионално направление 3.3. Политически науки

Специалност ЕВРОПЕИСТИКА И ГЛОБАЛИСТИКА (на английски език) - в редовна форма на обучение

В тази единствена по рода си в България бакалавърска програма студентите придобиват: (1)познания за значими проблеми на съвременното общество и подходи за тяхното разрешаване; (2)квалификация за реализация на пазара на труда чрез аналитични компетенции и умения за заетост в международна среда; (3)правоспособност по Закона за управление на средствата от евро­пейските структурни и инвестиционни фондове, прилаган с международни партньори и в условия на многостепенно управление, т.е. координирано с ЕС www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136715858,чл.2.(1).

Предмет на изучаване са политики, управлявани на глобално, европейско и национално/местно ниво, както и програми/проекти за тяхното реализиране. Академичен състав на ФБМ с международна експертиза мотивира студентите и прилага интерактивни методи за анализ и синтез по основополагащи теми от националната и международна политика, география и история, микро-, макро- и световна икономика, теории и практики на управлението, право, международно право, международни организации; въпроси на съвременния глобализационен процес като устойчиво развитие, околна среда и климатична промяна; демокрацията, на правата на човека и на сигурността; европейска проблематика, свързана с европейската цивилизация и антропология, европейска интеграция, институции на ЕС, общи политики на ЕС; многостепенно управление в ЕС. Ценени от работодателите са и развиваните умения: изследователски, чуждоезикови (избираеми немски / френски / китайски / арабски), междукултурни; за лидерство и работа в екип, за комуникация, PR и лобиране, вкл. с други култури, за разработване и изпълнение на проекти, вкл. обществени поръчки и финансово-счетоводен софтуер. Студентите придобиват опит с експерти от практиката, участват в трансгранични семинари и в екскурзия до Брюксел / Страсбург със сесии в институции на ЕС. Възползват се от финансиране на ЕС, за да учат или работят до два семестъра в чужбина. Част от абсолвентите надграждат наученото в магистърски степени на ФБМ, ВRIE и др., в чужбина (където имат предимство с придобита бакалавърска степен на английски и с Европейското дипломно приложение на същия език). Друга част от тях започват кариера в национални/транснационални организации от публичния, частния и неправителствения сектор. Онези, които предпочитат държавното управление, се насочват към конкретна длъжност- сътрудник по управление на европейски проекти и програми (Вж. Единен класификатор на длъжностите в администрацията www.lex.bg/laws/ldoc/2135482519.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или изпит по английски език, или сертификат за ниво на владеене на езика от B1 нагоре; 2) оценка от дипломата по български език или избираем; 3) оценка от дипломата по чужд език.

Професионално направление 3.7. Администрация и управление

Специалност БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ - в редовна и дистанционна форма на обучение

Завършилите тази специалност придобиват знания и умения за: разработване на стратегии за развитие на бизнеса, иновационната политика, прогнози и планове; изграждане и прилагане на ефективни управленски структури и технологии; методи и техники за вземане на бизнес решения; организиране, координиране и мотивиране на персонала; контрол, анализ и регулиране на бизнеса; работа с програмни продукти за бизнес дейности. Те придобиват професионалната квалификация „бизнес мениджър" и могат да работят като ръководители на всички равнища или специалисти в отдели по маркетинг, снабдяване, борси, като бизнес референти на фирми, независимо от големината и от предмета на дейността им.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език (английски), история на България, информатика и информационни технологии или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Специалност ДИГИТАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ и ИНОВАЦИИ - в дистанционна форма на обучение.

Завършилите тази специалност придобиват знания и умения за: управление на дигитално-иновационните процеси в организациите, работа в условията на ескалиращи дигитални иновации, динамично променяща се и глобализираща се среда, стопански риск, диверсификация на производството и реалностите на Индустрия 4.0, развита конкуренция, интензивни комуникации и информационни потоци, приложение на информационни технологии в бизнеса и неговото управление и др. Те придобиват професионалната квалификация „бакалавър по дигитален мениджмънт и иновации" и могат да работят като ръководители, специалисти, анализатори, консултанти, експерти в публичната администрация, координатори на екипи за развитие и иновации в администрацията и управлението на икономиката, държавните и местните органи на управление, съдействайки за управление на дигиталните и иновационните процеси.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език (английски), история на България, информатика и информационни технологии или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Професионално направление 3.8. ИКОНОМИКА

Специалност ИКОНОМИКА - в редовна и дистанционна форма на обучение

Бакалавърската програма по специалността осигурява знания, умения и подготовка по фундаменталните и функционалните икономически дисциплини за нуждите на стопанската практика и публичната администрация.

Специалността е единствена в Северна България. Нейната специфика е в засиленото обучение в областта на обща теория на икономиката (микроикономика, макроикономика и световна икономика, икономически теории, стопанска история и икономика на публичния сектор); финанси, парично обръщение, кредит и застраховане; счетоводна отчетност и анализ на стопанската дейност.

Завършилите с квалификация „бакалавър по икономика" могат да работят в бизнес организа­ции, държавни институции, организации с нестопанска цел, т.е. да се реализират успешно във всички икономически сектори на всяко равнище - фирмено, регионално, национално, европейско.

Бакалаврите, завършили тази специалност, могат да запишат всяка магистърска степен в областта на икономиката и управлението.

 Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език, история на България, информатика и информационни технологии или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Професионално направление 5.3. Общо инженерство

Специалност   ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ - в редовна и задочна форма на обучение

Обучението осигурява комплексна подготовка, знания и умения по следните основни напра­вления: икономика, право, маркетинг, финанси и счетоводство, бизнес планиране и проектиране, мениджмънт на производството, иновациите и персонала, системи за качество, логистичен мениджмънт, информационни технологии, засилено чуждоезиково обучение, както и избираема верига от инженерни технологии с насоченост към машиностроенето, електротехниката или софтуерното инженерство. Завършилите специалността придобиват професионална квалификация „инженер мениджър". Те намират успешна реализация като ръководители на малки и средни фирми, организатори на производство, служители в отделите по кредитиране и оценка на активи в банковия и застрахователния сектори, в публичната администрация, в консултантски и инженерингови фирми.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език (английски), история на България, информатика и информационни технологии или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Професионално направление 9.1. Национална сигурност

Специалност   ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА И ГЛОБАЛНА СИГУРНОСТ- в редовна и задочна форма на обучение

Специалността e единствена по рода си в България и подготвя ново поколение експерти по национална сигурност с квалификация за: (1) изпълнение на решения с оглед на вътрешни и външни рискове за сигурността в/на Европейския съюз и държавите-членки; (2) координационна и комуникационна дейност относно установяване и поддържане на отношения с международни партньори при решаване на проблеми на сигурността, (3) прилагане на авангардни технологии за превантивна дейност, при противодействие на престъпността, при управление на конфликти, кризи и извънредни ситуации и за преодоляване на последиците от тях.

Студентите изучават глобални заплахи и проблеми на сигурността, транснационална корпоративна и организирана престъпност, тероризъм и контра-тероризъм; кибератаки; нелегална миграция; рискови малцинства, екологични катастрофи, природни бедствия, бежански кризи и предоставяне на убежище, хибридни и асиметрични заплахи и др. Друга група дисциплини са насочени към управленски практики  в полза на сигурността на гражданите на държавите-членки: пространството за свобода, сигурност и правосъдие на ЕС; политики за сигурност на европейските външни и вътрешни граници; национални и международни концепции и стратегии за сигурност и за отбрана; международни организации за сигурност и отбрана (НАТО, ОССЕ и др.); международно и европейско полицейско сътрудничество (вкл. Интерпол и Eвропол), национална и европейска гражданска защита. Трети образователен модул развива специфични умения: засилено изучаване на чужди езици (арабски, английски и др.), умения за комуникация, вкл. в конфликтна среда, за връзки с обществеността, за координация с чуждестранни експерти, за събиране на данни и разследване, за общуване с граждани при извънредни ситуации, за работа в екип при съвместни операции, за използване на авангардни технологии, за боравене с оръжие, за оказване на доболнична помощ, за физическа и психическа издръжливост.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или оценка от положен кандидатстудентски изпит по един избран от кандидата предмет: икономическа география на България, български език, чужд език, история на България, информатика и информационни технологии или математика; 2) оценка от дипломата по български език