Професионално направление 3.3. Политически науки

Специалност  ЕВРОПЕИСТИКА И ГЛОБАЛИСТИКА (на английски език) - в редовна форма на обучение по държавна поръчка.

Тази мултидисциплинарна програма (политически науки, културология, иконо­мика, право) е единствена по рода си в България. Обучението се провежда на английски език и развива компетентност за сътрудничество при многостепенното управление на местни, национални, вътрешни и външни поли­тики на Европейския съюз и на глобалните проблеми на съвременния свят. Студентите изучават теории и практики на политиката и видовете политики,  политическа комуникация, политическа география, геополитика, право, международно публично право, международни отношения, международни организации, европейска цивилизация, културна антрополотия, европейско и американско странознание, икономика и световна икономика, теории и практики в мениджмънта, междукултурен мениджмънт, съвременен глобализационен процес, европейска интеграция,  политики и институции на Европейския съюз, многостепенно управление в ЕС, външна политика на ЕС и САЩ, глобални проблеми на демокрацията и правата на човека, на сигурността, на околната среда. Уникални за специалността са придобиваните умения – компютърно-базирани изследователски умения, чуждоезикови (избираеми европейски езици, китайски и арабски), комуникативни, междукултурни умения, за работа в екип, за връзки с обществеността, за използване на европейски и глобални фондове и финансиращи програми и за разработване и управление на международни проекти. По програма Еразъм студентите избират семестриално обучение в друг европейски университет, както и следдипломна практика в чужбина. След дипломиране могат да продължат обучението си в международната магистърска програма на БРИЕ (brie.uni-ruse.bg).

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или изпит по английски език; 2) оценка от дипломата по български език или избираем; 3) оценка от дипломата по чужд език.

Професионално направление 3.7. Администрация и управление

​Специалност БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ - в редовна форма на обучение по държавна поръчка и в задочна и дистанционна форма на собствено финансиране.

Завършилите тази специалност придобиват знания и умения за: разработване на стратегии за разви­тие на бизнеса, иновационната политика, прогнози и планове; изграждане и прилагане на ефективни управлен­ски структури и технологии; методи и техники за вземане на бизнес решения; организиране, координиране и мотиви­ране на персонала; контрол, анализ и регулиране на бизнеса; работа с програмни продукти за бизнес дейности. Те придобиват професионалната квалификация “бизнес мениджър” и могат да работят като ръководители на всички равнища или специалисти в отдели по маркетинг, снабдяване, борси, като бизнес референти на фирми, независимо от големината и от предмета на дейността им.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, история на България, информатика и информационни технологии или математика, ; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика. 

Специалност   ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ - в редовна форма на обучение по държавна поръчка и в задочна форма на собствено финансиране.

В специалност Публична администрация се подготвят висококвалифицирани специалисти и ръководители за системата на държавната администрация и местното самоуправление при съобразяване с европейските стандарти. Студентите получават знания по мениджмънт и информационни технологии; управление на регионалното развитие; европейския опит по прилагане на принципите и методите на съвременната организация на държавното управление; разработване на статути, нормативи и правила за усъвършенстване управлението на организациите от публичния сектор; управление на проекти и програми за европейските фондове и др.

Развивайки умения за творческо тълкуване и стриктно прилагане на държавното и европейското законодателство, подготвените специалисти намират професионална реализация в дирекции, отдели, сектори и звена на държавната и местната администрация като ръководители, специалисти, сътрудници, консултанти.

Завършилите бакалавърската степен на специалността могат да продължат обучението си в магистърската програма Мениджмънт на регионалното развитие, стартирала преди няколко години с финансовата подкрепа на Държавния департамент на САЩ.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, история на България, информатика и информационни технологии или математика, ; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика. 

Професионално направление 3.8. Икономика

Специалност   ИКОНОМИКА - в редовна форма на обучение по държавна поръчка. и в задочна форма на собствено финансиране.

Бакалавърската програма по специалността осигурява знания, умения и подготовка по фундаменталните и функционалните икономически дисциплини за нуждите на стопанската практика и публичната администрация.

Специалността е единствена в Северна България. Нейната специфика е в засиленото обучение в областта на обща теория на икономиката (микро-, - макро и световна икономика, икономически теории, стопанска история и икономика на публичния сектор); финанси, парично обръщение, кредит и застраховане; счетоводна отчетност и анализ на стопанската дейност.

Завършилите с квалификация „бакалавър по икономика" могат да работят в бизнес организа­ции, държавни институции, организации с нестопанска цел, т.е. да се реализират успешно във всички отрасли на народното стопанство на всяко равнище - фирмено, регионално, национално, европейско.

Бакалаврите, завършили тази специалност, могат да запишат всяка магистърска степен в областта на икономиката и управлението.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, история на България, информатика и информационни технологии или математика, ; 2) оценка от дипломата по Български език; 3) оценка от дипломата по математика. 

Професионално направление 5.3. Общо инженерство

Специалност  ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ - в редовна форма на обучение по държавна поръчка и в задочна на собствено финансиране.

Обучението осигурява комплексна подготовка, знания и умения по следните основни направления: икономика, право, маркетинг, финанси и счетоводство, бизнес планиране и проектиране, мениджмънт на производството, иновациите и персонала, системи за качество, логистичен мениджмънт, информационни технологии, засилено чуждоезиково обучение, както и избираема верига от инженерни технологии с насоченост към машиностроенето, електротехниката или софтуерното инженерство. Завършилите специалността придобиват професионална квалификация “инженер мениджър”. Те намират успешна реализация като ръководители на малки и средни фирми, организатори на производство, служители в отделите по кредитиране и оценка на активи в банковия и застрахователния сектори, в публичната администрация, в консултантски и инженерингови фирми.​​​​

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, история на България, информатика и информационни технологии или математика, ; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика. 

Професионално направление 9.1. Национална сигурност

Специалност ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА И ГЛОБАЛНА СИГУРНОСТ - в редовна форма на обучение.

Специалността e  единствена по рода си в България и  подготвя ново поколение експерти по национална сигурност, които притежават компетенции за (1) изпълнение на решения с оглед на вътрешни и външни рискове за сигурността в Европейския съюз и държавите-членки; (2) комуникационна и координационна дейност относно установяване и поддържане на отношения с международни партньори при решаване на  проблеми на сигурността. Мултидисциплинарният подход осигурява подготовка за прилагане на техники и технологии при превенция и управление на конфликти, кризи и извънредни ситуации и при преодоляване на последиците от тях.  Студентите изучават променящия се характер на заплахите за сигурността и тероризма; киберсигурността; миграцията и малцинствата в Европа; регулираното пространство за свобода и сигурност на ЕС; европейската гранична сигурност; общата външна политика и политика на сигурност на ЕС; транснационална корпоративна и организирана престъпност; национални и международни концепции и стратегии за сигурност; международни организации за сигурност (НАТО, ОССЕ и др.); международно и европейско полицейско сътрудничество, европейската гражданска защита, управление на европейски проекти за сигурност; засилено изучаване на избираеми чужди езици (арабски, английски и  др.), комуникативни, изследователски и междукултурни умения; умения за комуникация при извънредни ситуации, умения за работа в ектип, умения за боравене с оръжия, за оказване на първа помощ  и др.  

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, история на България, информатика и информационни технологии или математика; 2) оценка от дипломата по български език. ​