Професионално направление 3.3. Политически науки

Специалност ЕВРОПЕЙСКО И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО - в редовна форма на обучение

Специалността „Европейско и международно сътрудничество" е интердисциплинарна бакалавърска програма, чрез която студентите придобиват професионална квалификация Експерт по Европейски програми и международна дейност и възможности за професионална реализация към институции/организации от публичния, неправителствения и частния сектор.

Обучението е структурирано в четири модула. В Модул „Европейско и международно сътрудничество в публичния и неправителствения сектор" се обсъждат форми, цели, институции, политики, програми, фондове и проекти на европейското и международното сътрудничество. Студентите усвояват теории и практики на доброто демократично управление като инструментариум за решаване на глобални, европейски, национални и локални проблеми чрез сътрудничество между публичните институции и гражданското общество на различни териториални нива. Модул „Международно бизнес сътрудничество" студентите да се подготвят както за адаптиране на организацията към международна среда на зелена и кръгова икономики, така и за нейната интернационализация – привличане на чуждестранни партньори за съвместен бизнес, експортна политика и продажби на чуждестранни пазари, планиране, разработване и управление на бизнес проекти, финансирани по европейски програми. Чрез Модул „Английски език за международно сътрудничество" се осигурява подготовка по английски език, така че студентите да издържат успешно Ниво C1 от Европейската езикова рамка. В Модул „Извънаудиторна практическа подготовка" студентите имат възможност да се включат в европейката интеграция (Брюксел/Страсбург); мобилности, финансирани от Фондовете на ЕС. Следдипломият стаж подпомага реализацията на Експертите по Европейски програми и международна дейност.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език (английски), история на България, ОТП, ИИТ или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Професионално направление 3.4. Социални дейности

Специалност СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ - в редовна и задочна форма на обучение

Обучението по специалност Социални дейности е съобразено с националните и евро­пей­ските образователни стандарти в тази област. Системата от интегрирани знания, умения и ценности в основни образователни направления – социология и социална политика, основи и методи на социална работа, психология, медико-биологично развитие на човека, правни науки, икономика, организация и управление на социалните дейности и др., са с акцент върху клиничния компонент с психо-социална и медико-социална насоченост. Това позволява да се подготвят квалифицирани специалисти за професионална дейност в определени работни полета и да участват в мултидисциплинарна помагаща дейност.

Дипломираните студенти имат възможности за професионална реализация като аналитични специалисти по социални дейности и приложни специалисти – социални работници в структури на Изпълнителна агенция Социално подпомагане, общински звена и структури за социални дейности, заведения за предоставяне на социални услуги в общността и в специализирани институции, лечебни заведения, центрове за психично здраве, цент­рове за подпомагане на хора с алкохолни и наркотични зависимости, превантивни информационни центрове, заведения за лишаване от свобода, пробацион­ни служби, структури на Държавната агенция за закрила на детето. Могат да продължат обучението си в магистърски програми и специализации в съответното професионално направление и област на висше образование.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: български език, история на България или биология; 2) оценка от дипломата по български език.

Професионално направление 3.7. Администрация и управление

Специалност БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ - в редовна и дистанционна форма на обучение

Завършилите тази специалност придобиват знания и умения за: разработване на стратегии за развитие на бизнеса, иновационната политика, прогнози и планове; изграждане и прилагане на ефективни управленски структури и технологии; методи и техники за вземане на бизнес решения; организиране, координиране и мотивиране на персонала; контрол, анализ и регулиране на бизнеса; работа с програмни продукти за бизнес дейности. Те придобиват професионалната квалификация „бизнес мениджър" и могат да работят като управленски органи от всички организационни равнища във фирмата; като специалисти, които могат да изработват стратегически решения, да извършват маркетингови проучвания, да участват в иновационни процеси при създаването на нови продукти и тяхното внедряване в стопанската дейност, да управляват човешки ресурси; като мениджъри на малки, средни и големи бизнес и публични организации. Знанията им позволяват също и да основат и управляват самостоятелно свои собствени бизнес и нестопански организации.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език (английски), история на България, ОТП, ИИТ или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Специалност ДИГИТАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ и ИНОВАЦИИ - в дистанционна форма на обучение.

Завършилите тази специалност придобиват знания и умения за: управление на дигитално-иновационните процеси в организациите, работа в условията на ескалиращи дигитални иновации, динамично променяща се и глобализираща се среда, стопански риск, диверсификация на производството и реалностите на Индустрия 4.0, развита конкуренция, интензивни комуникации и информационни потоци, приложение на информационни технологии в бизнеса и неговото управление и др. Те придобиват професионалната квалификация „бакалавър по дигитален мениджмънт и иновации" и могат да работят като ръководители, специалисти, анализатори, консултанти, експерти в публичната администрация, координатори на екипи за развитие и иновации в администрацията и управлението на икономиката, държавните и местните органи на управление, съдействайки за управление на дигиталните и иновационните процеси.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език (английски), история на България, ОТП, ИИТ или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Специалност ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ - в задочна форма на обучение

Завършилите тази специалност притежават широка гама от знания и  умения в областта на публичната администрация и управлението, успешно приложими в организации от публичния и стопанския сектор. В своята професионална практика, завършилите специалността могат: да разработват стратегии, политики, програми, проекти за постигане на устойчиво развитие в сферата на публичната администрация; да провеждат специализирана консултантска дейност; да предоставят  високо качествено административно обслужване на различни групи заинтересовани страни. Те придобиват професионалната квалификация „бакалавър по публична администрация" и могат да работят като: ръководители и специалисти в различни звена и отдели на държавна и местна администрация, като: администрация на министерства; администрация на държавни или изпълнителни агенции; администрация на държавни комисии; областна администрация; администрация на общини и кметства; специалисти по международно сътрудничество, взаимодействие с администрацията на Европейския съюз, разработване и изпълнение на европейски проекти; ръководители и специалисти в асоциации, фондации и частни фирми.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език (английски), история на България, ОТП, ИИТ или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Професионално направление 3.8. ИКОНОМИКА

Специалност ИКОНОМИКА - в редовна и дистанционна форма на обучение

Бакалавърската програма по специалността осигурява знания, умения и подготовка по фундаменталните и функционалните икономически дисциплини за нуждите на стопанската практика и публичната администрация.

Специалността е единствена в Северна България. Нейната специфика е в засиленото обучение в областта на обща теория на икономиката (микроикономика, макроикономика и световна икономика, икономически теории, стопанска история и икономика на публичния сектор); финанси, парично обръщение, кредит и застраховане; счетоводна отчетност и анализ на стопанската дейност.

Завършилите с квалификация „бакалавър по икономика" могат да работят в бизнес организа­ции, държавни институции, организации с нестопанска цел, т.е. да се реализират успешно във всички икономически сектори на всяко равнище - фирмено, регионално, национално, европейско.

Бакалаврите, завършили тази специалност, могат да запишат всяка магистърска степен в областта на икономиката и управлението.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език, история на България, ОТП, ИИТ или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Професионално направление 5.13. Общо инженерство

Специалност   ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ - в редовна и задочна форма на обучение

Обучението осигурява комплексна подготовка, знания и умения по следните основни напра­вления: икономика, право, маркетинг, финанси и счетоводство, бизнес планиране и проектиране, мениджмънт на производството, иновациите и персонала, системи за качество, логистичен мениджмънт, информационни технологии, засилено чуждоезиково обучение, както и избираема верига от инженерни технологии с насоченост към машиностроенето, електротехниката или софтуерното инженерство. Завършилите специалността придобиват професионална квалификация „инженер мениджър". Те намират успешна реализация като ръководители на малки и средни фирми, организатори на производство, служители в отделите по кредитиране и оценка на активи в банковия и застрахователния сектори, в публичната администрация, в консултантски и инженерингови фирми.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език (английски), история на България, ОТП, ИИТ или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.