Професионално направление 3.3. Политически науки

Специалност  ЕВРОПЕИСТИКА И ГЛОБАЛИСТИКА (на английски език) в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 390 лв.

Мултидисциплинарната бакалавърска специалност (политически науки, културология, иконо­мика, право) развива компетенции за европейско сътрудничество относно актуалната външна поли­тика на Европейския съюз и глобалните проблеми на съвременния свят. Студентите изучават политически науки и история на политическите идеи, международни отношения и международни организации; геополитика; европейска интеграция; институции и политики на Европейския съюз, съвременен глобализационен процес и ролята на Европа в света; глобални проблеми на демокрацията и правата на човека; глобални проблеми на сигурността; глобални проблеми на околната среда; икономика и световна икономика, управленски теории и практики; междукултурна комуникация и междукултурен мениджмънт; международен PR и лобиране; разработване на проекти, управление на международни проекти и др. Специфика на програмата е възможността да се изучава  китайски език и култура. По програма Еразъм студентите могат да изберат едносеместриално обучение в друг европейски университет.

Кандидатства се с: 1) изпит по английски език; 2) оценка от дипломата по български език или избираем; 3) оценка от дипломата по чужд език.

Професионално направление 3.7. Администрация и управление

​Специалност БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със се­мест­риална такса 230 лв. и в редовна и задочна/дистанционна на собствено финансиране - 500лв

Завършилите тази специалност придобиват знания и умения за: разработване на стратегии за разви­тие на бизнеса, иновационната политика, прогнози и планове; изграждане и прилагане на ефективни управлен­ски структури и технологии; методи и техники за вземане на бизнес решения; организиране, координиране и мотиви­ране на персонала; контрол, анализ и регулиране на бизнеса; работа с програмни продукти за бизнес дейности. Те придобиват професионалната квалификация “бизнес мениджър” и могат да работят като ръководители на всички равнища или специалисти в отдели по маркетинг, снабдяване, борси, като бизнес референти на фирми, независимо от големината и от предмета на дейността им.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, история на България, информатика и информационни технологии или математика, ; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика. 

Специалност   ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със се­местриална такса 230 лв. и в редовна на собствено финансиране - 500лв

В специалност Публична администрация се подготвят висококвалифицирани специалисти и ръководители за системата на държавната администрация и местното самоуправление при съобразяване с европейските стандарти. Студентите получават знания по мениджмънт и информационни технологии; управление на регионалното развитие; европейския опит по прилагане на принципите и методите на съвременната организация на държавното управление; разработване на статути, нормативи и правила за усъвършенстване управлението на организациите от публичния сектор; управление на проекти и програми за европейските фондове и др.

Развивайки умения за творческо тълкуване и стриктно прилагане на държавното и европейското законодателство, подготвените специалисти намират професионална реализация в дирекции, отдели, сектори и звена на държавната и местната администрация като ръководители, специалисти, сътрудници, консултанти.

Завършилите бакалавърската степен на специалността могат да продължат обучението си в магистърската програма Мениджмънт на регионалното развитие, стартирала преди няколко години с финансовата подкрепа на Държавния департамент на САЩ.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, история на България, информатика и информационни технологии или математика, ; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика. 

Професионално направление 3.8. Икономика

Специалност   МАРКЕТИНГ - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 230 лв. и в редовна и задочна на собствено финансиране - 500лв.

Студентите получават солидна икономическа подготовка, знания и умения за: ме­то­дологията, методиката и видовете маркетинг; организираните пазари; разработ­ва­нето на маркетингови стратегии и планове за развитие; адаптирането на най-ефектив­на­­та за конкретния индустриален бизнес маркетингова концепция; изпол­зването на съв­ре­­мен­ни методи и техники за маркетингови проучвания и анализи; развитието и форми­ра­нето на нови потребности чрез рекламата, методите за стимулиране на продажбите и др. Завършилите тази специалност придобиват професионална квалификация „ико­­­но­­мист” и могат да работят във фирми от частния и държавен сектор като съветници, експерти и консултанти.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, история на България, информатика и информационни технологии или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика​.

Специалност   ИКОНОМИКА - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със се­мест­риална такса 230 лв. и в редовна на собствено финансиране - 500лв.

Бакалавърската програма по специалността осигурява знания, умения и подготовка по фундаменталните и функционални икономически дисциплини за нуждите на стопанската практика, публичната администрация и третия сектор.

До пети семестър включително учебните дисциплини са същите като при специалностите Маркетинг и МИО, различията са в засилване на фундаменталните и функционалните дисциплини, като обща теория, финанси, кредит, застраховане, счетоводство, екология, икономическа политика.

Завършилите с квалификация „бакалавър по икономика” могат да работят в бизнес организации, държавни институции, организации с нестопанска цел, т.е. да се реализират успешно във всички отрасли на народното стопанство на всяко равнище - фирмено, регионално, национално, европейско.

Бакалаврите, завършили тази специалност, могат да завършат всяка магистърска степен в областта на икономиката и управлението.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, история на България, информатика и информационни технологии или математика, ; 2) оценка от дипломата по Български език; 3) оценка от дипломата по математика. 

Професионално направление 5.3. Общо инженерство

Специалност  ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ - в редовна форма на обучение по държавна поръчка със семестриална такса 310 лв. и в редовна и задочна на собствено финансиране - 620 лв.

Обучението осигурява комплексна подготовка, знания и умения по следните основни направления: икономика, право, маркетинг, финанси и счетоводство, бизнес планиране и проектиране, мениджмънт на производството, иновациите и персонала, системи за качество, логистичен мениджмънт, информационни технологии, засилено чуждоезиково обучение, както и избираема верига от инженерни технологии с насоченост към машиностроенето, електротехниката или софтуерното инженерство. Завършилите специалността придобиват професионална квалификация “инженер мениджър”. Те намират успешна реализация като ръководители на малки и средни фирми, организатори на производство, служители в отделите по кредитиране и оценка на активи в банковия и застрахователния сектори, в публичната администрация, в консултантски и инженерингови фирми.​​​​

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, история на България, информатика и информационни технологии или математика, ; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика. 

Професионално направление 9.1. Национална сигурност

Специалност ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА И ГЛОБАЛНА СИГУРНОСТ - в редовна форма на обучение по дър­жав­на поръчка със семестриална такса 310 лв. и в редовна на собствено финанси­ране - 620 лв.

Специалността развива компетенции, приложими за (1) аналитична дейност и вземане на решения с оглед на външни рискове за евро-атлантическата сигурност; (2) комуникационна и координационна дейност относно установяване и поддържане на отношения с международни партньори по проблеми на сигурността. Студентите осмислят сложната взаимозависимост между свобода и сигурност; дилемата за сигурността и проблемът за секюритизацията. Изучават Международни отношения; Европейска интеграция и глобализация; Пространство за свобода и сигурност на ЕС; Обща външна политика и политика на сигурност на ЕС; Европейска гранична сигурност; Криминология; Транснационална корпоративна и организирана престъпност; Концепции и стратегии за сигурност в евроатлантическото пространство; Международни организации за сигурност; Ислямът в Европа; Миграция и малцинства в Европа; Тероризъм и глобална сигурност; Технологии за сигурност, вкл. киберсигурност; Геополитика и сигурност; Методи за анализ на риска; Управление на европейски проекти за сигурност; Комуникативни, изследователски и междукултурни умения; засилено изучаване на избираем чужд език (арабски език и култура, английски или немски) и др. Придобитата квалификация разкрива възможност за кариера в сектор сигурност към структури на МВР, МВнР, ДАНС, НРС, както и в международни организации.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, история на България, информатика и информационни технологии или математика; 2) оценка от дипломата по български език. ​