Професионално направление 3.3. Политически науки

Специалност ЕВРОПЕИСТИКА И ГЛОБАЛИСТИКА - в редовна форма на обучение

Тази мултидисциплинарна програма (политически науки, културология, икономика, право) е единствена по рода си в България. Обучението се провежда на английски език и развива компетентност за сътрудничество при многостепенното управление на местни, национални, вътрешни и външни поли­тики на Европейския съюз и на глобалните проблеми на съвременния свят. Студентите изучават теории и практики на политиката и видовете политики,  политическа комуникация, политическа география, геополитика, право, международно публично право, международни отношения, международни организации, европейска цивилизация, културна антрополотия, европейско и американско странознание, икономика и световна икономика, теории и практики в мениджмънта, междукултурен мениджмънт, съвременен глобализационен процес, европейска интеграция,  политики и институции на Европейския съюз, многостепенно управление в ЕС, външна политика на ЕС и САЩ, глобални проблеми на демокрацията и правата на човека, на сигурността, на околната среда. Уникални за специалността са придобиваните умения – компютърно-базирани изследователски умения, чуждоезикови (избираеми европейски езици, китайски и арабски), комуникативни, междукултурни умения, за работа в екип, за връзки с обществеността, за използване на европейски и глобални фондове и финансиращи програми и за разработване и управление на международни проекти. По програма Еразъм студентите избират семестриално обучение в друг европейски университет, както и следдипломна практика в чужбина. След дипломиране могат да продължат обучението си в международната магистърска програма на БРИЕ (brie.uni-ruse.bg).

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или изпит по английски език, или сертификат за ниво от B1 нагоре; 2) оценка от дипломата по български език или избираем; 3) оценка от дипломата по чужд език.

Професионално направление 3.4. Социални дейности

Специалност СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ - в редовна форма на обучение

Обучението по специалност Социални дейности е съобразено с националните и евро­пей­ските образователни стандарти в тази област. Системата от интегрирани знания, умения и ценности в основни образователни направления – социология и социална политика, основи и методи на социална работа, психология, медико-биологично развитие на човека, правни науки, икономика, организация и управление на социалните дейности и др., са с акцент върху клиничния компонент с психо-социална и медико-социална насоченост. Това позволява да се подготвят квалифицирани специалисти за професионална дейност в определени работни полета и да участват в мултидисциплинарна помагаща дейност.

Дипломираните студенти имат възможности за професионална реализация като аналитични специалисти по социални дейности и приложни специалисти – социални работници в структури на Изпълнителна агенция Социално подпомагане, общински звена и структури за социални дейности, заведения за предоставяне на социални услуги в общността и в специализирани институции, лечебни заведения, центрове за психично здраве, цент­рове за подпомагане на хора с алкохолни и наркотични зависимости, превантивни информационни центрове, заведения за лишаване от свобода, пробацион­ни служби, структури на Държавната агенция за закрила на детето. Могат да продължат обучението си в магистърски програми и специализации в съответното професионално направление и област на висше образование.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: български език, история на България или биология; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по биология.

Професионално направление 3.7. Администрация и управление

Специалност БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ - в редовна и дистанционна форма на обучение

Завършилите тази специалност придобиват знания и умения за: разработване на стратегии за развитие на бизнеса, иновационната политика, прогнози и планове; изграждане и прилагане на ефективни управленски структури и технологии; методи и техники за вземане на бизнес решения; организиране, координиране и мотивиране на персонала; контрол, анализ и регулиране на бизнеса; работа с програмни продукти за бизнес дейности. Те придобиват професионалната квалификация „бизнес мениджър" и могат да работят като управленски органи от всички организационни равнища във фирмата; като специалисти, които могат да изработват стратегически решения, да извършват маркетингови проучвания, да участват в иновационни процеси при създаването на нови продукти и тяхното внедряване в стопанската дейност, да управляват човешки ресурси; като мениджъри на малки, средни и големи бизнес и публични организации. Знанията им позволяват също и да основат и управляват самостоятелно свои собствени бизнес и нестопански организации.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език (английски), история на България, ОТП, ИИТ или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Специалност ДИГИТАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ и ИНОВАЦИИ - в дистанционна форма на обучение.

Завършилите тази специалност придобиват знания и умения за: управление на дигитално-иновационните процеси в организациите, работа в условията на ескалиращи дигитални иновации, динамично променяща се и глобализираща се среда, стопански риск, диверсификация на производството и реалностите на Индустрия 4.0, развита конкуренция, интензивни комуникации и информационни потоци, приложение на информационни технологии в бизнеса и неговото управление и др. Те придобиват професионалната квалификация „бакалавър по дигитален мениджмънт и иновации" и могат да работят като ръководители, специалисти, анализатори, консултанти, експерти в публичната администрация, координатори на екипи за развитие и иновации в администрацията и управлението на икономиката, държавните и местните органи на управление, съдействайки за управление на дигиталните и иновационните процеси.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език (английски), история на България, ОТП, ИИТ или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Специалност ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ - в задочна форма на обучение

Завършилите тази специалност притежават широка гама от знания и  умения в областта на публичната администрация и управлението, успешно приложими в организации от публичния и стопанския сектор. В своята професионална практика, завършилите специалността могат: да разработват стратегии, политики, програми, проекти за постигане на устойчиво развитие в сферата на публичната администрация; да провеждат специализирана консултантска дейност; да предоставят  високо качествено административно обслужване на различни групи заинтересовани страни. Те придобиват професионалната квалификация „бакалавър по публична администрация" и могат да работят като: ръководители и специалисти в различни звена и отдели на държавна и местна администрация, като: администрация на министерства; администрация на държавни или изпълнителни агенции; администрация на държавни комисии; областна администрация; администрация на общини и кметства; специалисти по международно сътрудничество, взаимодействие с администрацията на Европейския съюз, разработване и изпълнение на европейски проекти; ръководители и специалисти в асоциации, фондации и частни фирми.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език (английски), история на България, ОТП, ИИТ или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Професионално направление 3.8. ИКОНОМИКА

Специалност ИКОНОМИКА - в редовна и дистанционна форма на обучение

Бакалавърската програма по специалността осигурява знания, умения и подготовка по фундаменталните и функционалните икономически дисциплини за нуждите на стопанската практика и публичната администрация.

Специалността е единствена в Северна България. Нейната специфика е в засиленото обучение в областта на обща теория на икономиката (микроикономика, макроикономика и световна икономика, икономически теории, стопанска история и икономика на публичния сектор); финанси, парично обръщение, кредит и застраховане; счетоводна отчетност и анализ на стопанската дейност.

Завършилите с квалификация „бакалавър по икономика" могат да работят в бизнес организа­ции, държавни институции, организации с нестопанска цел, т.е. да се реализират успешно във всички икономически сектори на всяко равнище - фирмено, регионално, национално, европейско.

Бакалаврите, завършили тази специалност, могат да запишат всяка магистърска степен в областта на икономиката и управлението.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език, история на България, ОТП, ИИТ или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Професионално направление 5.13. Общо инженерство

Специалност   ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ - в редовна и задочна форма на обучение

Обучението осигурява комплексна подготовка, знания и умения по следните основни напра­вления: икономика, право, маркетинг, финанси и счетоводство, бизнес планиране и проектиране, мениджмънт на производството, иновациите и персонала, системи за качество, логистичен мениджмънт, информационни технологии, засилено чуждоезиково обучение, както и избираема верига от инженерни технологии с насоченост към машиностроенето, електротехниката или софтуерното инженерство. Завършилите специалността придобиват професионална квалификация „инженер мениджър". Те намират успешна реализация като ръководители на малки и средни фирми, организатори на производство, служители в отделите по кредитиране и оценка на активи в банковия и застрахователния сектори, в публичната администрация, в консултантски и инженерингови фирми.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, чужд език (английски), история на България, ОТП, ИИТ или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика.

Професионално направление 9.1. Национална сигурност

Специалност   ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА И ГЛОБАЛНА СИГУРНОСТ- в редовна форма на обучение

Специалността e единствена по рода си в България и  подготвя ново поколение експерти по национална сигурност, които притежават компетенции за: (1) изпълнение на решения с оглед на вътрешни и външни рискове за сигурността в Европейския съюз и държавите-членки; (2) комуникационна и координационна дейност относно установяване и поддържане на отношения с международни партньори при решаване на  проблеми на сигурността. Мултидисциплинарният подход осигурява подготовка за прилагане на техники и технологии при превенция и управление на конфликти, кризи и извънредни ситуации и при преодоляване на последиците от тях. Студентите изучават променящия се характер на заплахите за сигурността и тероризма; киберсигурността; миграцията и малцинствата в Европа; регулираното пространство за свобода и сигурност на ЕС; европейската гранична сигурност; общата външна политика и политика на сигурност на ЕС; транснационална корпоративна и организирана престъпност; национални и международни концепции и стратегии за сигурност; международни организации за сигурност (НАТО, ОССЕ и др.); международно и европейско полицейско сътрудничество, европейската гражданска защита, управление на европейски проекти за сигурност; засилено изучаване на избираеми чужди езици (арабски, английски и др.), комуникативни, изследователски и междукултурни умения; умения за комуникация при извънредни ситуации, умения за работа в екип, умения за боравене с оръжия, за оказване на първа помощ и др.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или оценка от положен кандидатстудентски изпит по един избран от кандидата предмет: икономическа география на България, български език, чужд език, история на България, ОТП, ИИТ или математика; 2) оценка от дипломата по български език