Професионално направление 3.3. Политически науки

Специалност  ЕВРОПЕИСТИКА И МНОГОСТЕПЕННО УПРАВЛЕНИЕ

на английски език в редовна форма на обучение

Тази мултидисциплинарна бакалавърска специалност осигурява знания, умения и ценности, които разкриват възможности за кариера към структури от публичната администрация, бизнес сектора и неправителствените организации, функциониращи в условията на многостепенно управление и осъществяващи европейско сътрудничество и/или работещи по европейски проекти в рамките на актуалните вътрешни политики на Европейския съюз. Студентите изучават: Европейска цивилизация; История на международните отношения; Европейско странознание и Социокултурна среда;  Политическа география; Европейска интеграция; Ислямът в Европа; Общи политики в ЕС; Право на ЕС;  Многостепенно управление в ЕС; Икономика; Световна икономика; Управление; Мениджмънт на проекти; три чужди езика; верига дисциплини за развиване на комуникативни и междукултурни умения; умения за използване на информационни технологии и др. По програма Еразъм студентите могат да изберат едносеместриално обучение в друг европейски университет.

Кандидатства се с: 1) изпит по английски език; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по чужд език.

Специалност   ЕВРОПЕИСТИКА И ГЛОБАЛИСТИКА

на английски език в редовна форма на обучение

Тази мултидисциплинарна бакалавърска специалност развива знания, умения и ценности, въз основа на които се взимат решения относно актуалната външна политика на Европейския съюз и глобалните проблеми на съвременния свят. Изучават се основополагащи дисциплини като Увод в политическите науки и История на политическите идеи, Европейско странознание и Социокултурна среда. Придобиват се компютърно базирани изследователски умения, умения за работа с библиотечни ресурси и чуждоезикови умения. От втори курс нататък обучението е насочено към международни отношения и международни организации; геополитика; европейска интеграция; глобализационен процес; ролята на Европа в света; световна икономика; управление; мениджмънт на проекти и на международни проекти; интеркултурна комуникация, PR и лобиране в международна среда. Особено важно място заемат изучаването на китайски език и култура, както и стажът в осми семестър. Студентите имат възможности за мобилност в европейски университети. По програма Еразъм студентите могат да изберат едносеместриално обучение в друг европейски университет.

Кандидатства се с: 1) изпит по английски език; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по чужд език

Професионално направление 3.7. Администрация и управление

​Специалност БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ

в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение

Завършилите тази специалност придобиват знания и умения за: разработване на стратегии за разви­тие на бизнеса, иновационната политика, прогнози и планове; изграждане и прилагане на ефективни управлен­ски структури и технологии; методи и техники за вземане на бизнес решения; организиране, координиране и мотиви­ране на персонала; контрол, анализ и регулиране на бизнеса; работа с програмни продукти за бизнес дейности. Те придобиват професионалната квалификация “бизнес мениджър” и могат да работят като ръководители на всички равнища или специалисти в отдели по маркетинг, снабдяване, борси, като бизнес референти на фирми, независимо от големината и от предмета на дейността им.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, история на България, информатика и информационни технологии или математика, ; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика. 

Специалност   ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

в редовна форма на обучение

В специалност Публична администрация се подготвят висококвалифицирани специалисти и ръководители за системата на държавната администрация и местното самоуправление при съобразяване с европейските стандарти. Студентите получават знания по мениджмънт и информационни технологии; управление на регионалното развитие; европейския опит по прилагане на принципите и методите на съвременната организация на държавното управление; разработване на статути, нормативи и правила за усъвършенстване управлението на организациите от публичния сектор; управление на проекти и програми за европейските фондове и др.

Развивайки умения за творческо тълкуване и стриктно прилагане на държавното и европейското законодателство, подготвените специалисти намират професионална реализация в дирекции, отдели, сектори и звена на държавната и местната администрация като ръководители, специалисти, сътрудници, консултанти.

Завършилите бакалавърската степен на специалността могат да продължат обучението си в магистърската програма Мениджмънт на регионалното развитие, стартирала преди няколко години с финансовата подкрепа на Държавния департамент на САЩ.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, история на България, информатика и информационни технологии или математика, ; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика. 

Професионално направление 3.8. Икономика

Специалност   МАРКЕТИНГ

в редовна и задочна форма на обучение

Студентите получават солидна икономическа подготовка, знания и умения за: ме­то­дологията, методиката и видовете маркетинг; организираните пазари; разработ­ва­нето на маркетингови стратегии и планове за развитие; адаптирането на най-ефектив­на­­та за конкретния индустриален бизнес маркетингова концепция; изпол­зването на съв­ре­­мен­ни методи и техники за маркетингови проучвания и анализи; развитието и форми­ра­нето на нови потребности чрез рекламата, методите за стимулиране на продажбите и др. Завършилите тази специалност придобиват професионална квалификация „ико­­­но­­мист” и могат да работят във фирми от частния и държавен сектор като съветници, експерти и консултанти.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, история на България, информатика и информационни технологии или математика; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика​.

Специалност   МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

в редовна форма на обучение

Бакалавърската програма по специалността осигурява знания, умения и ценности, които позволяват на завършилите студенти да се кандидатират за длъжности към организации и институции от държавния и частния сектор, опериращи в международна среда, да създават и ръководят собствен бизнес, да работят като експерти и консултанти в сферата на международното икономическо сътрудничество. Обучението включва подготовка по микро-, макро- и световна икономика, международен бизнес и финанси, управление и маркетинг, комуникационен мениджмънт, чужди езици, информационни технологии и др. Дипломираните бакалаври придобиват професионалната квалификация „иконо­мист”.

Кандидатства се с: 1) изпит по английски, немски или френски език; 2) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, история на България, информатика и информационни технологии или математика, ; 3) оценка от дипломата по български език; 4) оценка от дипломата по математика. 

Специалност   ИКОНОМИКА

в редовна форма на обучение

Бакалавърската програма по специалността осигурява знания, умения и подготовка по фундаменталните и функционални икономически дисциплини за нуждите на стопанската практика, публичната администрация и третия сектор.

До пети семестър включително учебните дисциплини са същите като при специалностите Маркетинг и МИО, различията са в засилване на фундаменталните и функционалните дисциплини, като обща теория, финанси, кредит, застраховане, счетоводство, екология, икономическа политика.

Завършилите с квалификация „бакалавър по икономика” могат да работят в бизнес организации, държавни институции, организации с нестопанска цел, т.е. да се реализират успешно във всички отрасли на народното стопанство на всяко равнище - фирмено, регионално, национално, европейско.

Бакалаврите, завършили тази специалност, могат да завършат всяка магистърска степен в областта на икономиката и управлението.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, история на България, информатика и информационни технологии или математика, ; 2) оценка от дипломата по Български език; 3) оценка от дипломата по математика. 

Професионално направление 5.3. Общо инженерство

Специалност  ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

в редовна и задочна форма на обучение

Обучението осигурява комплексна подготовка, знания и умения по следните основни направления: икономика, право, маркетинг, финанси и счетоводство, бизнес планиране и проектиране, мениджмънт на производството, иновациите и персонала, системи за качество, логистичен мениджмънт, информационни технологии, засилено чуждоезиково обучение, както и избираема верига от инженерни технологии с насоченост към машиностроенето, електротехниката или софтуерното инженерство. Завършилите специалността придобиват професионална квалификация “инженер мениджър”. Те намират успешна реализация като ръководители на малки и средни фирми, организатори на производство, служители в отделите по кредитиране и оценка на активи в банковия и застрахователния сектори, в публичната администрация, в консултантски и инженерингови фирми.​​​​

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, история на България, информатика и информационни технологии или математика, ; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по математика. 

Професионално направление 9.1. Национална сигурност

Специалност   ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА И ГЛОБАЛНА СИГУРНОСТ

в редовна форма на обучение

Специалността развива компетенции, приложими за (1) аналитична дейност и вземане на решения с оглед на външни рискове за евро-атлантическата сигурност; (2) комуникационна и координационна дейност относно установяване и поддържане на отношения с международни партньори по проблеми на сигурността. Студентите осмислят сложната взаимозависимост между свобода и сигурност; дилемата за сигурността и проблемът за секюритизацията. Изучават Международни отношения; Европейска интеграция и глобализация; Пространство за свобода и сигурност на ЕС; Обща външна политика и политика на сигурност на ЕС; Европейска гранична сигурност; Криминология; Транснационална корпоративна и организирана престъпност; Концепции и стратегии за сигурност в евроатлантическото пространство; Международни организации за сигурност; Ислямът в Европа; Миграция и малцинства в Европа; Тероризъм и глобална сигурност; Технологии за сигурност, вкл. киберсигурност; Геополитика и сигурност; Методи за анализ на риска; Управление на европейски проекти за сигурност; Комуникативни, изследователски и междукултурни умения; засилено изучаване на избираем чужд език (арабски език и култура, английски или немски) и др. Придобитата квалификация разкрива възможност за кариера в сектор сигурност към структури на МВР, МВнР, ДАНС, НРС, както и в международни организации.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: икономическа география на България, български език, история на България, информатика и информационни технологии или математика; 2) оценка от дипломата по български език. ​

Специалност  СИГУРНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ И СОБСТВЕНОСТ В ТРАНСГРАНИЧНА СРЕДА

в ре­довна форма на обучение

Специалността развива експертни компетенции, които се прилагат за: (1)аналитична дейност и вземане на решения с оглед на вътрешни рискове за сигурността на Европейския съюз; (2) комуникационна и координационна дейност в контекст на отворени вътрешни граници на Европейския съюз; (3) прилагане на авангардни технологии за защита на граждани и опазване на собственост и при управление на кризи. Студентите осмислят културата за превенция и за сътрудничество между публични институции и частни организации за сигурност като основни професионални ценности. Изучават многообразни аспекти на сигурността, вкл. екологична сигурност; европейска интеграция и глобализация; пространство за свобода, сигурност и правосъдие в ЕС; полицейско сътрудничество в ЕС и взаимодействие при социални кризи, екологични катастрофи, природни бедствия,  терористични атаки; добри практики за защита на граждани в ЕС; оценка на заплахи и анализ на риска; технологии за сигурност, вкл. киберсигурност; политики и практики за борба с тероризма, организираната престъпност и киберпрестъпленията в ЕС; регулиране на услугите за сигурност в ЕС; мениджмънт и маркетинг на услуги за сигурност в ЕС; комуникативни, изследователски и междукултурни умения; засилено изучаване на избираеми чужди езици (арабски, английски и др.) и др. Придобитата квалификация разкрива възможност за кариера в Европол, Европейски полицейски колеж, други европейски агенции и офиси, както и национални публични (МВР, гражданска защита и др.) и частни структури с компетенции в сектор сигурност.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: български език, чужд език (английски, френски или немски), математика, история на България, икономическа география на България или информатика и информационни технологии; 2) оценка от дипломата по български език.