Професионално направление 3.6. Право

Специалност ПРАВО - в редовна и задочна форма на обучение

Обучението се организира в съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за при­добиване на висше образование по специалността „Право" и професионална квалификация „юрист".

По време на обучението се формират теоретични знания относно същността и проявлението на правото като нормативен регулатор; правните отрасли и правните институти на действащото право. Придобиват се практически умения относно тълкуване и прилагане на правото; решаване на юридически казуси; използване на информационна техника в правоприлагането.

Завършилите специалността получават диплома за образователно-квалификационната сте­пен "магистър" с професионална квалификация "юрист", като придобиват юридическа право­способ­ност след стаж, организиран в съответствие със Закона за съдебната власт, и полагане на изпит.

Професионалната реализация на дипломиралите се по специалността е в органите на съдеб­ната власт: съд, следствие, прокуратура; адвокатура, нотариат, съдебно изпълнение; в централната и местната администрация; в стопанската област и бизнес администрацията; в научната и културната област; в сферата на синдикалните и трудовите отношения; в политическите дейности и партии.

 Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит по БЕЛ, а за завършили преди 2008г се взема общият успех от дипломата за средно образование, 2) оценка от кандидатстудентски изпит по история на България; 3) оценка от дипломата по български език

Професионално направление 9.1. Национална сигурност

Специалност ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ РЕД - в редовна и задочна форма на обучение.

Специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" отговаря на потребностите от специалисти с висше образование в системата за противодействие на конвенционалната, икономическата и организираната престъпност и опазването на обществения ред.

Спецификата на обучението по специалността се изразява в съчетаване на знания по специални и юридически дисциплини, което предполага осигуряването на необходимите преподаватели, с които разполага Юридическият факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев". Чрез задължителните и избираемите учебни дисциплини обучаваните получават задълбочена научна, теоретична и практическа подготовка.

Обучението по специалността има за цел да подготви специалисти за работа в структурите на: Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност", Държавна агенция „Технически операции", Служба „Военна полиция" към Министерството на отбраната, Държавна агенция „Разузнаване", Национална служба за охрана, районните и областни служби към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията", комисиите за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните, органите за обществен ред и сигурност към общините, както и да подготвя специалисти по прилагане на алтернативни форми за поправяне и ресоциализация и др.

Завършилите специалността получават диплома за образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "Бакалавър по Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред ".

 Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: български език, чужд език (английски), математика, история на България, икономическа география на България или ИИТ; 2) оценка от дипломата по български език.