Професионално направление 3.6. Право

Специалност ПРАВО - в редовна и задочна форма на обучение

Обучението се организира в съответствие с Единните държавни изисквания за придобиване на висше образование за специалността Право.

По време на обучението се формират теоретични знания относно същността и проявлението на правото като нормативен регулатор; правните отрасли и правните институти на действащото право. Придобиват се практически умения относно тълкуване и прилагане на правото; решаване на правни казуси; използване на информационна техника в правоприлагането.

Завършилите специалността получават диплома за образователно-квалификационната степен "магистър" с професионална квалификация "юрист", като придобиват правоспособ­ност след стаж, организиран в съответствие със Закона за съдебната власт.

Професионалната реализация на дипломиралите се по специалността е в органите на съдеб­ната власт, следствие, прокуратура, съд, адвокатура, нотариат, съдебно изпълнение; в централната и местна администрация; в стопанската област и фирмената администрация; в научната и културната област; в сферата на синдикалните и трудовите отношения; в политическите дейности и партии.

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или оценка от кандидатстудентски изпит по български език; 2) оценка от държавен зрелостен изпит или оценка от кандидат­студентски изпит по история на България; 2) оценка от дипломата по български език; 3) оценка от дипломата по история.

Професионално направление 9.1. Национална сигурност

Специалност ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ РЕД - в редовна форма на обучение.

Специалност Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред отговаря на потребностите от специалисти с висше образование в системата за противодействие на конвенционалната, икономическата и организираната престъпност и опазването на обществения ред.

Спецификата на обучението в специалността се изразява в съчетаване на знания по специални и юридически дисциплини, което предполага осигуряването на необходимите преподаватели, с които разполага Юридическия факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев". Чрез задължителните и избираемите учебни дисциплини обучаваните получават задълбочена научна, теоретична и практическа подготовка.

Обучението по специалността има за цел да подготви специалисти за работа в структурата на Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност", Държавна агенция „Технически операции", Служба „Военна полиция" към МО, Държавна агенция „Разузнаване", Национална служба за охрана, пробационните служби към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията", комисиите за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към общините, комисиите за обществен ред и защита при бедствия към общините, специалисти по прилагане на алтернативни форми за поправяне и ресоциализация и др.

Завършилите специалността получават диплома за образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "Бакалавър по Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред ".

Кандидатства се с: 1) оценка от държавен зрелостен изпит или един избираем изпит по: български език, чужд език (английски), математика, история на България, икономическа география на България или информатика и информационни технологии; 2) оценка от дипломата по български език.