​Във факултет "Електротехника, електроника и автоматика" сe обучават годишно около 1960 студенти и докторанти в ОКС "Бакалавър", ОКС "Магистър" и ОНС "Доктор".

Обучението се извършва по 6 бакалавърски, 9 магистърски и 7 научни специалности в две Професионални направления (ПН) – ПН 5.2 Електротехника, електроника и автоматика и ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника.

Във факултет ЕЕА има традиции и в областта на научноизследователската дейност и богат опит в използването на резултатите в учебния процес, в приобщаването на студентите към научната проблематика на преподавателите, в подбора и подготовката на кадри за преподавателска и научнозследователска дейност. Основните научни направления са:

 • Електроснабдяване и Електрообзавеждане;
 • Възобновяеми и алтернативни енергийни източници;
 • Енергийна ефективност;
 • Окачествяване на продукция чрез компютърно зрение, спектрален и хиперспектрален анализ
 • Индустриална автоматизация
 • Теория на управлението
 • Електронизация на промишлеността и медицината
 • Микро- и наноелектроника
 • Разпределени системи за обработка на данни
 • Иновационни образователни технологии
 • Компютърни телекомуникационни системи
 • Виртуaлна реалност и многомодални човеко-машинни интерфейси
 • Компютърни и комуникационни мрежи и системи
 • Вградени системи и роботизирани платформи
 • Обработка на сигнали
 • Мониторинг и управление на процеси
 • Моделиране и симулация

Във факултет ЕЕА функционират пет катедри:​​​