Във Факултет „Електротехника, електроника и автоматика" се обучават  студенти в:

Професионално направление (ПН) 5.2 Електротехника, електроника и автоматика и  Професионално направление (ПН) 5.3 Комуникационна и компютърна техника,

в ОКС „бакалавър" и „магистър" по следните специалности:

 • ПН 5.2. ОКС „бакалавър":
  • Електроенергетика и електрообзавеждане
  • Електроника
  • Компютърно управление и автоматизация
 • ПН 5.3. ОКС „бакалавър:
  • Компютърни системи и технологии
  • Интернет и мобилни комуникации
  • Информационни и комуникационните технологии
  • Информационни и комуникационните технологии (на английски език)
 • ПН 5.2. ОКС „магистър" по:
  • Електроенергетика и електрообзавеждане
  • Електроника
  • Автоматика и мехатроника
  • Автоматика и компютърни системи за автоматизация
 • ПН 5.3. ОКС „магистър по:
  • Компютърни системи и технологии
  • Компютърни системи и мрежи
  • Телекомуникационни системи
  • Телекомуникационни мрежи
  • Интернет и мултимедийни комуникации