Декан
доц. д-р инж. Вяра Събова Русева
Тел.: +359 82 888 665, +359 888 463, +359 888 616
E-mail: vruseva@uni-ruse.bg
 
Зам. декан по учебните въпроси
доц. д-р инж. Анка Христова Кръстева
Тел.: +359 82 888 665, +359 82 888 301
E-mail: akrasteva@uni-ruse.bg

 
Зам. декан по научната дейност, ECTS координатор
доц. д-р инж. Галина Иванова Иванова
Тел.: +359 82 888 665, +359 82 888 855
E-mail: giivanova@uni-ruse.bg
 
Експерт международна дейност, ЕРАЗЪМ координатор
Засл. доц. инж. Стоянка Смрикарова
Тел.: +359 82 888 665, +359 82 888 743
E-mail: ssmrikarova@ecs.uni-ruse.bg
 
Ръководител катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане“
Доц. д-р инж. Людмил Досев Михайлов
Тел.: 082 888 302,   082 888 329
E-mail: lmihaylov@uni-ruse.bg
 
Ръководител катедра „Електроника“
Доц. д-р инж. Анелия Владимирова Манукова
Tel.: ++359 82 888 404, ++359 82 772 
E-mail: amanukova@uni-ruse.bg
 
Ръководител катедра „Автоматика и мехатроника“
Доц. д-р инж. Цветелина Димитрова Георгиева
тел.: +359 82 888 668, +359 82 888 531
E-mail: cgeorgieva@uni-ruse.bg
 
Ръководител катедра „Компютърни системи и технологии“
Доц. д-р инж. Цветозар Стефанов Георгиев
Тел.: +359 82 888 711, +359 82 888 827
E-mail: tgeorgiev@ecs.uni-ruse.bg

Ръководител катедра „Телекомуникации“
доц. д-р инж. Георги Валентинов Христов
тел.: +359 82 888 663, +359 82 888 600
E-mail: ghristov@uni-ruse.bg

Факултетна канцелария:
Тел.: +359 82 888 463
E-mail: eea@uni-ruse.bg