​​Академичен състав:

    • 10 преподаватели в т.ч. 1 професор доктор на науките, 4 доценти доктори, 5 главени асистенти доктори;
    • 1 административен секретар;
    • 15 докторанти в т.ч. 10 редовни, 5​ задочни.

Учебна-преподавателска дейност:

Обучението в катедра "Телекомуникации" се осъществява в редовна и задочна форма за ОКС Бакалавър специалност „Интернет и мобилни комуникации", Магистър – специалност "Интернет и мултимедийни комуникации" и в образователна и научна степен Доктор – научна специалност „Комуникационни мрежи и системи". При разработването на учебните планове и програми за специалността е ползван опитът на водещи европейски университети, с които се поддържа трайно сътрудничество и обмен на студенти и преподаватели. Обучението по специалността се провежда от квалифицирани преподаватели, непрекъснато повишаващи квалификацията си както у нас, така и в европейски университети по различни международни програми.