​​Академичен състав:

    • 10 преподаватели в т.ч. 4 професори, от които 1 доктор на науките и 3 доктор, 2 доценти доктори, 3 главни асистенти доктори, 1 асистент;
    • 1 административен секретар;
    • 10 докторанти в т.ч. 10 редовни, 0 задочни.

Учебна-преподавателска дейност:

Обучението в катедра "Телекомуникации" се осъществява в редовна и задочна форма за ОКС Бакалавър специалност „Интернет и мобилни комуникации", Магистър – специалност "Интернет и мултимедийни комуникации" и в образователна и научна степен Доктор – научна специалност „Комуникационни мрежи и системи". При разработването на учебните планове и програми за специалността е ползван опитът на водещи европейски университети, с които се поддържа трайно сътрудничество и обмен на студенти и преподаватели. Обучението по специалността се провежда от квалифицирани преподаватели, непрекъснато повишаващи квалификацията си както у нас, така и в европейски университети по различни международни програми.