Факултет

Електротехника, електроника и автоматика

(Факултет ЕЕА)

Изучаването на електротехнически дисциплини в Русенския университет започва през 1954 г.  

С решение № 208/21.05.1966 г. на Министерския съвет се открива специалност "Електрификация на селското стопанство", а през 1974 г. - Факултет по електротехника и електрификация на селското стопанство, с нови специалности "Електроснабдяване и електрообзавеждане", "Автоматизация на производството" и "Изчислителна техника". Бързият темп на развитие на върховите технологии в електротехническата и електронната промишленост налага през 1984 г. реорганизирането на факултета във факултет по "Електротехника, електроника и автоматика", който се превръща в най-голямото учебно звено на Университета.


През последните пет години във факултет ЕЕА се обучават годишно около 1177 редовни и задочни студенти. В учебния процес са включени 70 високо квалифицирани преподаватели, от които 8 професори, 34 доценти, 3-ма доктори на науките, 61 доктори и 33 докторанти. 9 технически сътрудници участват активно в обслужването на учебния процес.