​​​​​​​Научноизследователският сектор (НИС) е създаден през 1965 г. Основен предмет на дейност на НИС е организиране, административно и финансово обслужване на научно-изследователската, развойна и внедрителска дейности в университета.
На НИС са делегирани права за осъществяване на делови контакти от името на университета с държавни и частни организации и фирми.
НИС има пълна щатна и финансова самостоятелност.
В рамките на НИС колективи от висококвалифицирани преподаватели, докторанти, студенти и техници извършват на договорна основа както фундаментални научни изследвания, така и развойна, внедрителска и консултантска дейности.
Конкретните резултати от работата на тези научни​​ колективи са намерили приложение в почти цяла България, а също и в редица други страни като Беларус, Белгия, Германия, Латвия, Русия, Унгария, Чехия и др.
Наред със създаването на нови нау​чни знания, технологии и продукти, основна задача на НИС е да подпомага израстването на кадровия научен потенциал на университета, а също и учебния процес чрез осъвременяването и обновяване на използваната материално-техническата база.
НИС осигурява консултации, конструкторски и технологични разработки и услуги със съвременни методи и средства, гарантиращи високо качество, надеждна работа, съвременен дизайн, съобразен с еко параметрите на европейските стандарти.

Орган за управление на НИС е УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ, който е в следния състав:
Председател:
доц. д-р Александър Иванов – Директор Научноизследователски сектор.
Членове:
проф. д-р Генчо  Попов – Декан на Аграрно-индустриален факултет;
доц. д-р Данко Тонев – Машинно-технологичен факултет, ръководител катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“;
доц. д-р Руси Минев – Машинно-технологичен факултет;
доц. д-р Васко Добрев – Декан на Транспортен факултет;
доц. д-р Ирена Вълова – Факултет Електротехника, електроника и автоматика;
проф. дмн Миглена Колева – Факултет Природни науки и образование.