​​​​На 22.06.1993 г. (Протокол № 4) Академичният съвет на Русенския университет разкрива катедра "Бизнес и мениджмънт", като й възла​га обучението по специалността "Бизнес и мениджмънт". По-късно катедрата е основа за обособяване на факултет "Бизнес и мениджмънт" като основно структурно звено на Русенски университет "Ангел Кънчев" (Решение на АС от 18.01.1994 г.).

На 23.02.2010 г. на​ базата на катедри "Бизнес и мениджмънт" и "Индустриален мениджмънт" е създадена катедра "Мениджмънт и бизнес развитие".

Ръководители на катедри "Бизнес и мениджмънт" и "Индустриален мениджмънт":
проф. д-р Кольо Рамчев - ръководител катедра "Бизнес и мениджмънт" в периода 1993-1997 г.
проф. д-р Кръстю Папазов - ръководител катедра "Бизнес и мениджмънт" в периода 1997-2004 г.
доц. д-р Никола Коцев - ръководител катедра "Бизнес и мениджмънт" в периода 2004-2009 г.
доц. д-р Диана Антонова - ръководител катедра "Бизнес и мениджмънт" в периода 2009-2010 г.
доц. д-р инж. Иван Митев - ръководител катедра "Индустриален мениджмънт​" в периода 2000-2010 г.

Ръководители на катедра "Мениджмънт и бизнес развитие"
проф. д-р Диана Антонова - ръководител катедра ениджмънт и бизнес развитие" в периода 2010-2012 г.​
доц. д-р Милена Кирова - ръководител катедра ениджмънт и биз​нес развитие" в периода 2012-2019 г.​
доц. д-р Павел Витлиемов - ръководител катедра ениджмънт и биз​нес развитие" в периода 2020-2021 г.​

С решение на Факултетния съвет на Факултет "Бизнес и мениджмънт" от 12.02.2021 г., утвърдено от на Академичния съвет на Русенски университет "Ангел Кънчев" на 06.02.2021 г. катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" се преструктурира и дава началото на две нови катедри: "Бизнес развитие и иновации" и "Мениджмънт и социални дейности".