​​​Дисципл​ин​​и, изучавани в специалности "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация"

  • Основни – бизнес математика, статистика, основи на правото, основи на публичната администрация, информационни системи и технологии, чужд език и дисциплини от сферат​а на соц​иалните науки;
  • Икономически и управленски – икономикс, счетоводство, количествени методи в управлението, финанси, мениджмънт, маркетинг, планиране и прогнозиране, управленски информационни системи, устойчиво развитие на регионите, връзки с обществеността, корпоративна социална отговорност;
  • Специални за „Бизнес мениджмънт" – управленско счетоводство, риск мениджмънт, управление на човешките ресурси, организационно поведение, финансов мениджмънт, комуникационна политика, управление на маркетинга, производствен мениджмънт и инженеринг, мениджмънт на доставните вериги, интегрирани системи за управление, управление на малкия бизнес, електронен бизнес, стратегически  мениджмънт, операционен мениджмънт, управление на иновациите, управление на проекти, делови игри;
  • Специални за „Публична администрация" – конституционно право, международни институции и администрация, икономика на публичния сектор, регионални изследвания и стратегии, право на Европейския съюз, административно право и процес, инвестиции в публичния сектор, местно самоуправление, териториално и селищно устройство, регионална икономика, управление на публичния сектор, международни отношения и външна политика, социална политика, организация на административното обслужване.

​Дисциплини, изучавани в специалност "​Индустриален мениджмънт"

  • ​Основни – висша математика, количествени методи и статистика, информационни системи и технологии, право, чужд език и дисциплини от сферата на социалните науки;
  • Инженерни – физика, химия, електротехника и електроника, материалознание, механика на материалите,  инженерна графика, индустриални производствени технологии и системи;
  • Икономически и управленски – икономикс, икономика на предприятието, счетоводство, финанси, мениджмънт, маркетинг, фирмено планиране, управленски информационни системи, делови игри;
  • Специални – индустриален инженеринг, иновационен мениджмънт, производствен и операционен мениджмънт, мениджмънт на проекти, метрология и мениджмънт на качеството, устойчиво развитие на регионите, роботика и транспортно-складова техника.​