​Дисциплини, изучавани в специалност "​Индустриален мениджмънт"

Фундаменталната подготовка се получава с изучаването на верига от учебни дисциплини: висша математика; физика, информационни системи и технологии, чужд език;
Специализираната подготовка се придобива с усвояване на учебните дисциплини: химия, материалознание; технологични процеси в индустрията; инженерна графика; електротехника и електроника; икономика на предприятието, финанси, основи на управлението, маркетинг;
Профилираща подготовка: операционен мениджмънт; производствен мениджмънт; индустриален инженеринг; управление на проекти; управление на доставните вериги, логистика, устойчиво развитие на регионите; управление на иновациите.


​​​Дисципл​ин​​и, изучавани в специалност "Дигитален мениджмънт и иновации"

  • Фундаменталната подготовка се получава с изучаването на учебни дисциплини, полагащи основите на управленски, икономически, информационно – технологични и природоматематически знания: Основи на управлението, Основи на публичната администрация, Право, Финанси, Маркетинг, Икономикс, Информационни системи и технологии, Математика, Приложни математически методи, Статистика.
  • Специализираната подготовка се придобива с усвояване на учебни дисциплини по мениджмънт и креативно мислене: Предприемачество и дигитални иновации, Управление на човешките ресурси, Планиране и прогнозиране, Стратегически мениджмънт, Управленско счетоводство, Комуникационна политика, Връзки с обществеността, Корпоративна социална отговорност, Управление на конфликти, Управление на иновациите и др.;
  • Профилиращата подготовка се придобива с усвояване на учебни дисциплини по информационно-технологични знания: Бизнес информационни системи и технологии, Управленски информационни системи, Дигитално управление на проекти, Интернет на нещата, Интегрирани системи за управление, Дигитален операционен мениджмънт, Управление на дигиталната идентичност, Управление на промяната в дигиталната икономика, Дигитални бизнес модели и др.