​​​Мисия на катедра "Бизнес развитие и иновации"

Мисия на Катедрата е да подготвя висококвалифицирани специалисти чрез трансфер на знания, умения и формиране на компетенции в областта на мениджмънта на индустриални и публични организации, за да се удовлетворят съвременните изисквания на общественото развитие.

Цели на Катедрата:

  • повишаване на общата и професионална култура и подготовка на обучаваните студенти и докторанти;
  • предлагане на специализирани научни знания за икономическите процеси, фирменото управление и организационните отношения;
  • целенасочено изграждане на ангажираност у преподаватели, докторанти и студенти за ефективно прилагане на знанията и уменията в бизнеса и системата на публичната администрация;
  • развиване на научноизследователска дейност, тематично ориентирана към потребностите на бизнеса;
  • разработване на проекти за нуждите на стопанската практика като приложение на научната дейност​.