​​​Катедра "Електроснабдяване и електрообзавеждане" (ЕСЕО) води обучение предимно на студенти от специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане". Преподаватели от катедрата преподават и на студенти от следните направления и специалности:
  • "Екология и опазване на околната среда",
  • "Индустриален мениджмънт",
  • "Аграрно инженерство",
  • Инженерни специалности от п.н. 5.2 и 5.3.
Преподаватели от катедрата оказват помощ като лектори във Филиалите на Русенския университет в гр. Силистра, Разград и Видин.
Катедра ЕСЕО е разработила нови учебни планове за обучение на студентите от специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане". Те са съобразени със съответните планове на водещи страни като Германия, Англия, Франция и др.

Сега катедра ЕСЕО обучава студентите от специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ по 43 учебни дисциплини. ​