Обучението в специалност Електроенергетика и електрообзавеждане се провежда в отлична материално-техническа база със съвременни технически средства и технологии от висококвалифициран преподавателски състав. Това е предпоставка за успешната реализация на завършилите тази специалност. Високото качество на преподаваните знания е подкрепено от увеличаващото се сътрудничество с реномирани фирми като Siemens, Johnson Controls, Schneider Electric, MOELLER, Comhard и др. Катедра Електроснабдяване и електрообзавеждане има сключени договори за взаимно сътрудничество и практическо обучение с най-големите енергийни предприятия на страната и водещи фирми в електротехническата промишленост.
Обучението по специалност Електроенергетика и електрообзавеждане осигурява компетентности, гарантиращи успешната професионална реализация, умения за работа в екип, работа с модерни технологии, познания при производството, пренасянето и разпределението на електрическата енергия, в областта на енергийния  мениджмънт, както и в използването на електронна и компютърна техника за управление на технологични процеси. Студентите получават и развиват умения за събиране, обработка и анализ на информация и компетенции по енергийна ефективност и рационално използване на електрическата енергия.
Обучението се извършва в редовна и задочна форма по учебни планове, съгласувани с учебните планове на другите висши училища в България, както и с водещи университети в Европейските страни. Дипломите за завършено висше образование се признават във всички страни от Европейския съюз, Турция, Русия и други държави.
Всяка поредна година Електроенергийния системен оператор подкрепя образованието на студенти, обучаващи се по специалност Електроенергетика и електрообзавеждане, със стремеж за развитие и реализация в областта на електроенергетиката, като отпуска годишни стипендии на студенти от Iви курс до IIIти курс включително (http://www.eso.bg). Отпусканата стипендия за обучаващите се по специалност Електроенергетика и електрообзавеждане представлява сумата на учебните такси за двата семестъра плюс надбавка в размер на 2000 лева за учебна година.
Всички студенти, обучаващи се по специалност Електроенергетика и електрообзавеждане могат да провеждат част от обучението си в чужбина по програма ERASMUS+.
Завършилите специалността Електроенергетика и електрообзавеждане придобиват образователно-квалификационна степен Бакалавър с професионалната квалификация ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР. Те могат да продължат образованието си за получаване на образователно-квалификационната степен Магистър по няколко магистърски програми в областта на енергетиката.
Дипломиралите се студенти могат да работят в системата на Министерството на енергетиката, Националната електрическа компания, Електроенергийния системен опертор, Електроразпределителните дружества, електрическите централи – ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ, фотоволтаични и вятърни паркове,  в проектантски фирми, в енергийните отдели на всички държавни и частни фирми от промишлеността, аграрното производство, транспорта, строителството и др.
Създадени са отлични условия за социален живот: повече от 20 студентски клубове и спортни секции, студентски театър, танцови състави, певчески формации и др.

Катедра "Електроснабдяване и електрообзавеждане" (ЕСЕО) води обучение предимно на студенти от специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане". Преподаватели от катедрата преподават и на студенти от следните направления и специалности:
  • "Екология и опазване на околната среда",
  • "Индустриален мениджмънт",
  • "Аграрно инженерство",
  • Инженерни специалности от п.н. 5.2 и 5.3.
Преподаватели от катедрата оказват помощ като лектори във Филиалите на Русенския университет в гр. Силистра, Разград и Видин.
Катедра ЕСЕО е разработила нови учебни планове за обучение на студентите от специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане". Те са съобразени със съответните планове на водещи страни като Германия, Англия, Франция и др.

Сега катедра ЕСЕО обучава студентите от специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ по 43 учебни дисциплини. ​