Катедра "ЕЛЕКТРОСНАБДЯВЯНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ" е създадена през месец декември 1973 г. на базата на съществуващата дотогава катедра "ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО" със заповед на Ректора на Русенския Университет "Ангел Кънчев" N361 от 29.12.1973 г., в съответствие със заповед N 2613 от 01.10.1973 г. на Комитета за наука, технически прогрес и висше образование.
Ръководители на катедрата са били :

  • доц. д-р инж. Спас Митев Нанев: 10.12.1973г. - 22.11.1992г.;
  • доц. д-р инж. Димо Нейков Димов: 23.11.1992г. - 24.05.1998г.;
  • проф. д-р инж. Иван Йорданов Палов: 25.05.1998г. - 28.01.2004г.;
  • проф. д.т.н. инж. Кондю Йорданов Андонов: 29.01.2004 - 2012г.;
  • доц. д-р инж. Людмил Досев Михайлов: 01.2012 - 04.2022 г.
  • доц. д-р инж. Орлин Любомиров Петров: 04.2022 - до сега.
Отначало в катедрата са започнали работа 6 преподаватели, от които само двама кандидати на техническите науки (доктори).
Сега в катедрата работят 10 преподаватели, в т.ч.:
  • 1 – професор, доктор инженер;
  • 8 – доценти, доктор инженери;
  • 1 – гл. асистент, доктор инженер.
С решение на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) от 10.11.2015 г. катедрата е акредитирана да обучава студенти за образователно-квалификационната степен БАКАЛАВЪР и МАГИСТЪР по специалността "Електроенергетика и електрообзавеждане".