Катедрата разполага с 12 лабораторни помещения. Във всяка от тези лаборатории са обособени до 28 работни места, съгласно изискванията на учебните програми по дисциплините от учебния план.
В упражненията се използуват съвременни образци от производството, действащи макети и устройства за моделиране:

Лаборатория 10-108

 108.jpg

Дисциплини, преподавани в лабораторията:
 • Техника на високите напрежения;
 • Електрически транспорт;
 • Електрически мрежи и системи.
Лабораторията разполага със следните специализирани апарати, измервателни уреди и други технически средства:
 • Стендове, с помощта на които се показват основните елементи от въздушните и кабелните мрежи,
 • физически модел на мрежи изпълнени с изолирани усукани проводници,
 • изолаторни вериги – стъклени, порцеланови и полимерни;
 • вентилни отводи – класически и металоокисни със синтетичен корпус,
 • стенд за преобразуване на еднофазно напрежение с честота 50Hz в трифазно регулируемо напрежение,
 • честотен преобразовател за асинхронно задвижване,
 • изпитвателна уредба за високо напрежение.

Лаборатория 10-109

109b.jpg109a.jpg 
 

 

 

 

 

 

Дисциплини, преподавани в лабораторията:

  • Енергетична технология;
  • Електрически апарати.
Лабораторията разполага със следните специализирани апарати, измервателни уреди и други технически средства:
Стендове, позволяващи студентите да получат знания в областта на енергоснабдяването на производствени фирми и ефективното използване на енергоносителите. Отделено е подобаващо място на възобновяемите източници на енергия. Някои от използваните в учебния процес стендове са предпоставка за изграждане на умения у студентите за работа със съвременни технически средства. В лабораторията са поставени табла, запознаващи студентите с продукти от номенклатурата на производство на водещи фирми в областта на енергоснабдяването.

Лаборатория 10-201

 

Дисциплини, преподавани в лабораторията:
 • Електротехническа безопасност;
 • Технически системи за електробезопасност.
Лабораторията разполага със следните специализирани апарати, измервателни уреди и други технически средства:
 • Специализиран уред KYORITSU 6050 за определяне основни параметри на електрически уредби;
 • тестер KYORITSU 4105А за определяне параметрите на заземителни уредби;
 • дефектнотокови защити на Шнайдер Електрик, Клокнер Мьолер, ЕТИ;
 • реле SM 21 за контрол на изолационното съпротивление в схеми на заземяване IT;
 • контролер за непрекъснат мониторинг на изолационното съпротивление в TN схеми;
 • стенд за моделиране съпротивлението на заземител в електрически уредби НН.
 • Цифров луксметър.

Лаборатория 10-206


 

Дисциплини, преподавани в лабораторията:
 • Ел.обзавеждане;
 • ЕО курсов пр.;
 • Ел. технологии в З и ХВП;
 • ЕО на З и ХВП
Лабораторията разполага със следните специализирани апарати, измервателни уреди и други технически средства:
 • Програмируем контролер SYSMAC–C28K – OMRON;
 • Програмируем контролер LOGO 12/24RC - SIEMENS;
 • Програмируем контролер SR1B201BD - Telemecanique; Програмируем контролер Easy 820 RC - Moeller;
 • Специализиране стендове с програмируеми контролери;
 • Аналогови и цифрови електроизмервателни уреди;
 • Измервателен еталон FT-1 Ganz – Schlumberge;
Действащи макети и образци от производството: телфер, кран, асансьор, поточно транспортна схема, макет на технологична линия за делинтиране на памукови семена, макети на помпени станции, доилна инсталация, макети на електротехнологични уредби.

Лаборатория 10-207

207.jpg 

Дисциплини, преподавани в лабораторията:
 • Електротехнически материали;
 • Материали в електрониката.
Лабораторията разполага със следните специализирани апарати, измервателни уреди и други технически средства:
 • Специализиран уред за измерване параметрите на изолационни съпротивления Unilap ISO 5kV;
 • стенд за определяне основните параметри и характеристики на датчик на Хол;
 • специализиран уред за измерване на слънчева радиация Pyranometer CM11;
 • стенд за изследване електрическата якост на трансформаторно масло;
 • стенд за изследване основните характеристики на феромагнитни материали за ниски и високи честоти;
 • стенд за определяне относителната диелектрична проницаемост и тангенса от ъгъла на диелектричните загуби на твърди диелектрици.

Лаборатория 10-208

Дисциплини, преподавани в лабораторията:
 • Ел.обзавеждане на пром. предприятия
Лабораторията разполага със следните специализирани апарати, измервателни уреди и други технически средства:
 • Графичен мултимер – GDM 704;
 • Програмируем контролер MFD-CP-NT – Moeller;
 • Честотен преобразувател ELDI/B – Electroinvent;
 • Цифров мегаомметър JT-30-1;
 • Действащи образци на машини от промишлеността: бормашина, струг, шепинг, електрокар.

Лаборатория 10-210

210.jpg210-2.jpg

 
Дисциплини, преподавани в лабораторията:
 • Електрически машини I част;
 • Електрически машини II част;
 • Електрозадвижване.
Лабораторията разполага със следните специализирани апарати, измервателни уреди и други технически средства:
 • постояннотокови машини с независимо, паралелно, последователно и смесено възбуждане;
 • постояннотокови тахогенератори;
 • трифазни трансформатори, 30 kVA;
 • еднофазни трансформатори;
 • автотрансформатори;
 • трифазни асинхронни двигатели с накъсо съединен и навит ротор;
 • еднофазни асинхронни двигатели с пускова намотка, с пусков кондензатор, с накъсо съединена навивка на полюсите;
 • линейни асинхронни двигатели с плоска и цилиндрична котва;
 • синхронна машина, 6,25kVA;
 • еднофазен колекторен двигател;
 • стъпкови двигатели;
 • селсини;
 • мотор – генераторни групи;
 • високомоментно постояннотоково задвижване;
 • задвижване с линеен двигател, задвижване със стъпков двигател;
 • честотен преобразовател, серия F7Z42P2 на Omron;
 • Устройство за плавно пускане Altistart 01, серия АТS01N209QN на Telemecanique;
 • пускател звезда-триъгълник, серия LC3D09AM7 на Telemecanique;
 • токоизправители;
 • индукционен регулатор;
 • аналогови и цифрови амперметри, волтметри, мултицети, тесламетри;
 • оптичен оборотомер DT-1

Лаборатория 10-301

 

Дисциплини, преподавани в лабораторията:
 • Осветителна и инсталационна техника;
 • Осветителни уредби;
 • Кабелни преносни среди;​
 • Информационни технологии в електроенергетиката.​
Лабораторията разполага със следните специализирани апарати, измервателни уреди и други технически средства:
 • Автоматизирани системи за контрол на електропотреблението (за битово осветление – 1 бр.; за индустриални потребители – 3 бр.);
 • демонстрационен стенд "Светлинни източници";
 • лабораторен стенд "Управление на осветителни уредби DALI (Digital Addressable Lighting Interface)";
 • лабораторен стенд "Изследване на топлинния режим на осветители";
 • демонстрационен стенд "Кабелни изделия" (препарация на натурни образци на силнотокови кабели за ниско, средно и високо напрежение);
 • демонстрационен стенд "Кабелни изделия за захранване на подвижни потребители" (препарация на натурни образци на шлангови кабели за ниско и средно за въгледобив);
 • демонстрационен стенд "Комуникационни кабелни изделия" (препарация на натурни образци);
 • демонстрационан комплект "Структурни кабелни системи";
 • светловодна осветителна уредба за смесено осветление (изкуствено и дневно естествено осветление);
 • електрически табла за улично осветление (измерване и комутация, управление - представят се в зала 6.405);
 • електрическо табло за управление на външни осветителни уредби (улично и архитектурно-художествено осветление) и на градски електропотребители;
 • лабораторен стенд "Система за автоматично степенно управление на осветителни уредби" (представя се в зала 6.405);
 • многофункционална многокомпонентна осветителна уредба на представителна зала (представя се в зала Аула 1);
 • главно разпределително табло и кабелна система на голяма сграда (представя се в сутерена на Централен корпус);
 • архитектурно-художествено осветление на представителна сграда (представя се на фасадата на Централния корпус);
 • преносим стенд за проверка на луминесцентни лампи;
 • осветител за вариабилно светлоразпределение и димируеми лампи;
 • стенд "Компенсиране на реактивните товари";
 • стенд "Управление на уличното осветление";
 • конзоли (рогатки) за улично осветление;
 • учебни лабораторни комплекти "Рефлекторни материали";
 • лабораторни стендове за измерване на светлинен поток;
 • изследване параметрите на луминесцентна лампа;
 • заснемане светлоразпределителна крива;
 • натурни образци на комутационни и защитни апарати;
 • осветители (улични, индустриални, прожектори), лампи, пусково-регулиращи апарати и др.;
 • измервателни апарати (луксметри, комбинирани апарати за измерване на параметри на работната среда, мултицети, измерители на съпротивление, капацитет, фактор на мощността, регистриращи апарати и други);
 • ​компютърни програми (компакт дискове);

Лаборатория 10-307

Дисциплини, преподавани в лабораторията:
 • Електроснабдяване;
 • Експлоатация;
 • АСЕС.
Лабораторията разполага със следните специализирани апарати, измервателни уреди и други технически средства:
 • Анализатор Net Vision 1020;
 • регулатор на реактивна мощност Frako, моторгенераторна група, трифазни и еднофазни статични електромери в т.ч. Vector на Мултипроцесорни системи;
 • специални стендове за моделиране на товарови графици, подобряване фактора на мощността на асинхронен двигател и на веригата газоразрядна лампа – дросел,
 • стенд за проверка на електромери;
 • стенд за изследване влиянието нас отклонението на напрежението върху работата на приемник на електрическа енергия,
 • стенд за осъществяване на самопускане на двигател;
 • статистически анализатор на качеството на напрежението;
 • стенд за моделиране на АВР, АВР на Шнайдер Електрик – България, цифрова релейна защита Rocon, записващи апарати, аналогови и цифрови амперметри, волтметри, мултицети, луксметри,
 • Измервателен еталон за проверка на електромери Schlumberge;
 • измерители на заземления

Лаборатория 10-309

309.jpg

 
Дисциплини, преподавани в лабораторията:
 • Електроснабдяване - КП;
 • Автоматизирани системи в електроснабдяването;
 • Управление в електроенергетиката;
 • Електронна и микропроцесорна техника.
Лабораторията разполага със следните специализирани апарати, измервателни уреди и други технически средства:
 • Сървър – PROTON P4-2400/512;
 • работни станции PROTON EL, HP LaserJet 1300,
 • шрайб проектор 3М1720
 • преносими компютри HP Compaq nx9010,
 • мултимедиен проектор.
Инсталирани са следните програмни продукти: офис пакет – Microsoft Excel, Word; Access, Powerpnt; програмни продукти за чертане – Visio 2003, AutoCAD 2006, CADdy++ - SEE Electirical; специализирани програмни продукти – Matlab 7, Ecodial3, софтуер за четене на информацията от статични електромери на фирмата EMPS; Альфа Център v.3.01.01, Prevectron 2 и др.

Лаборатория 10-316

316-1.jpg316-2.jpg 
 
Дисциплини, преподавани в лабораторията:
 • Релейна защита;
 • Електрическа част на електрически централи и подстанции;
 • Електрически апарати
Лабораторията разполага със следните специализирани апарати, измервателни уреди и други технически средства:
Специализирани стендове за проверка и настройка на релейни защити: токови защити RSZ3f2; RSZ2f2; RSZ2W3; АТ21; АT31; A21; A31; посочна защита RSRZ2W2; земни защити; диференциална защита за силови трансформатори RQS4T1; релейна и цифрова защита SPAM 150C за двигатели средно напрежение. Релейни защити за електропроводи, генератори и двигатели. Специализиран прибор SVERKER 760 и специализирана апаратура за изпитания на релейните защити: товарни устройства; фазорегулатори; измерители на фазови разлики; измерител за интервали от време; мултимери. В обучението се използват и фирмени симулатори на цифрови релейни защити. 
Маломаслени прекъсвачи и елегазов контактор за средно напрежение, маломаслен и въздухоструен прекъсвач 110kV; два шкафа от КРУ тип SM 6; конвенционални разединители и мощностен разединител; токови и напреженови измервателни трансформатори за средно и високо напрежение. Лабораторни стендове за: изследване режимите на работа на звездния център в мрежи средно напрежение; проверка, управление и снемане на основните характеристики на прекъсвач за средно напрежение; снемане характеристиките на токови трансформатори и проверка схемите им на свързване. 
Анализатор на прекъсвачи тип ТМ на Белком, Бургас; Разпределителни табла на Schneider Electric тип Pragma и тип Prisma P, с комутационна и защитна апаратура н.н.: автоматични прекъсвачи „Мasterpact NT"; Compact NS; NB; Multi 9; дефектнотокови защити; таймери; аксесоари за измерване, сигнализация, локално и дистанционно управление. 
Специализирани лабораторни стендове за снемане и демонстриране характеристиките на автоматични прекъсвачи.

Лаборатория 10-324

324.jpg 

Лаборатория за докторанти
Лабораторията разполага с компютри, скенер, принтер, мултимедиен апарат.
Инсталирани са специализирани програмни продукти за изследователски цели:
 • DIGSI 4.80;
 • MotorMaster+ International;
 • Pumping System Assessment Tool 2004;
 • AutoCad
 • SIGRA 4.3;
 • "Eнергийна ефективност"
 • "Моделен график"
 • RadEst 3;
 • MatLab;
 • UMPS;
 • SolidWorks 2007 SP5.0;
 • Macromedia и др.

Лаборатория 10-327

32720-120.jpg327-220.jpg 

Дисциплини, преподавани в лабораторията:
  • Енергетична технология;
  • Електрически апарати.
Лабораторията разполага със следните специализирани апарати, измервателни уреди и други технически средства:
Стендове, позволяващи студентите да се запознаят с основните физични процеси, отнасящи се до електрическите апарати (електрическа дъга, контактно съпротивление, магнитна проводимост, електродинамични сили, топлинни процеси). Чрез изследване техническите характеристики на различни видове електрически апарати се създават условия студентите да се запознаят и с тяхното устройство, принцип на работа и предназначение.
В лабораторията са поставени табла, запознаващи студентите с продукти от номенклатурата на производство на водещи фирми в областта на електрическите апарати. Лабораторията разполага със следната съвременна апаратура:
 • Максимално напреженова защита VМ11;
 • Диференциална защита на генератор R21-G;
 • Защита от загуба на възбуждане D21;
 • Защита от несиметричен товар N11;
 • Защита от първа земна роторна GR12-S2;
 • Диференциална защита на трансформатор R21 -Т;
 • Диференциална защита на извод S103 В;
 • Максимално токова защита АМ12;
 • Максимално токова защита АМ32;
 • Максимално токова защита АМ 13;
 • Максимално токова защита АТ21;
 • Максимално токова защита АТЗ1;
 • Максимално токова защита А2Т11;
 • Защита от неедновременно включване фазите на прекъсвача РS;
 • Земна статорна защита за генератор GSСТ11;
 • Земна защита за двигател GSС11;
 • Честотна защита F13;
 • Вакуумен контактор ЗР, 1н=400 А, Uн=400 V;
 • Трaнсформатор за ЕФ -тип АТФ-600;
 • Постояннотоков ЕД , Рн=2,4 kw , Uн=220 V;
 • Цифрова защита за ВВ електродвигател тип SРАМ;
 • Разединител Uн=110kV, Iн=1000А,тип ОРТVU 110/1000
 • Напреженов измервателен тр-р 1 10 000/ 100/67 V
 • Токов измервателен тр-р 1000/5/5 A, Uн=110кV;
 • Една фаза от прекъсвач тип ММО -110 кV, Iн=1250 А;
 • Трансформатор тип ТМ 63/6;
 • Прекъсвач въздухоструен 110kV.