​Преподавателите от катедра ЕСЕО развиват активна научноизследователска дейност. Вследствие на тази дейност в индустрията са внедрени редица разработки, изобретения, рационализации, отнасящи се до електрообзавеждане на технологични линии, електрически и осветителни уредби, устройства за електробезопасност, eлектроснабдяване на производствени обекти и предприятия, и др. 

Преподавателите от катедрата работят по редица международни проекти. 
Преподавателите и докторантите на катедра ЕСЕО са автори на над 50 патента и авторски свидетелства у нас и в чужбина.

Преподаватели от катедрата са членове или председатели на:​

​- Различни международни организации като:​

 • The Association of Agricultural Engineering in Southeastern Europe (AESEE);
 • The European Society of Agricultural Engineering (EURAGENG);
 • CIGR (International Commission of Agricultural Engineering); 
 • The Association of Agricultural Engineering of South - Eastern Europe – AESEE;
 • Club of Bologna;
 • The European Society of Agricultural Engineering – EurAgEng;
 • The Institute of Electrical and Electronic Engineering, Inc. - IEEEC , САЩ.

- Различни организации в България като:​

 • ​Националeн комитет по осветление в България;
 • Управителен съвет на Научно-техническия съюз на енергетиците в България;
 • Технически комитет 49 “Електрически уредби в сгради”; 
 • Федерация на научно-техническите съюзи;
 • Регионален Съюз по електротехника, електроника и съобщения към ФНТС;
 • Управителен съвет на Териториалната организация на НТС – Русе;
 • Клуб на енергетиците – Русе;
 • Областния съвет по енергийна ефективност – Област Русе;
 • Областна комисия по развитие на инфраструктурата – Русе;
 • Управителен съвет на Русенска областна агенция по енергийна ефективност.

​- Различни редакционни колегии на:​

 • списание “Селскостопанска техника”;
 • списание “Известия на съюза на учените - Русе”;
 • сборник научни трудове на РУ “Ангел Кънчев”, секция “Електротехника, електроника и автоматика”;

Преподаватели от катедрата са организатори на станалата традиционна международна конференция на тема: “Енергийна ефективност и селскостопанско инженерство” (Еnergy Efficiency and Agrycultural Engineering), провеждана в Русенски университет, както и конференции по:
 1. Качество на висшето образование;
 2. Годишни конференции на Русенския Университет;
 3. Подготовка и провеждане на семинари по качество на образованието;
 4. Подготовка и провеждане на семинари по осветителна техника.
Студенти и докторанти от катедрата са били в творчески командировки в института по селскостопанска техника (Institut fur Landtechnik) към Deutscher Academischer Austausch Dienst (German Academic Exchange Servise); Harper Adams University College, Newport, Shroghike, UK; Agricultural University of Athens. 

Преподавателите от катедрата са търсени:
- като рецензенти на дисертации, представени за присъждане на образователната и научна степен “Доктор”, на дисертации – за научната степен “Доктор на техническите науки”(д.т.н.) и хабилитации; 
- като експерти и вещи лица;
- като консултанти за оказване на научно-техническа помощ на научни фирми;
- за написване на отзиви на дисертации за научните степени “Доктор” и д.т.н.;
- за написване на рецензии на научни статии – у нас и в чужбина, и др.