​Преподавателите от катедра ЕСЕО обучават студентите от специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ по следните дисциплини:
 • Eлектротехническа безопасност;
 • Учебна практика;
 • Електротехнически  материали;
 • Електрически машини 1;
 • Електрически мрежи и системи;
 • Електрически мрежи и системи – КП;
 • Къси съединения;​
 • Електротехническо чертане (AutoCad);
 • Техника на високите напрежения;
 • Електрически машини 2;
 • Електрически апарати;
 • Електрическа част на електрически централи и подстанции;
 • Електрическа част на електрически централи и подстанции – КП;
 • Електрозадвижване;
 • Електрообзавеждане;
 • Електрообзавеждане – КП;
 • Осветителна и инсталационна техника;
 • Електрически транспорт;
 • Електроснабдяване;
 • Електроснабдяване – КП;
 • Релейна защита;
 • Възобновяеми енергийни източници и енергетични технологии;
 • Управление в електроенергетиката;
 • Техническа експлоатация на електрически уредби в промишлеността;
 • Електрообзавеждане в промишлените предприятия;
 • Осветителни уредби;
 • Техническа експлоатация на електрически уредби в земеделието и хранително-вкусовата промишленост;
 • Електрообзавеждане и електротехнологии в земеделието и хранително-вкусовата промишленост;
 • Електронни устройства и системи в земеделието и хранително-вкусовата промишленост;
 • Техническа експлоатация на възобновяеми енергийни източници;
 • Слънчеви енергийни уредби и паркове;
 • Вятърни и хидроенергийни паркове;
 • Информационни технологии в електроенергетиката; 
 • Изследване и оптимизация в електроенергетиката; 
 • Специализирано електрообзавеждане; 
 • Енергиен мениджмънт и енергиен одит; 
 • Технология на проектирането на електротехнически изделия; 
 • Измерване, контрол и управление в електроснабдяването; 
 • Технически системи за електробезопасност; 
 • Електронни преобразуватели в електроенергийните системи; 
 • Алтернативни източници на енергия; 
 • Надеждност и качество на електроснабдяването‘
 • Електромагнитна съвместимост в електрическите уредби.