Направление Европейска интеграция и проектно финансиране (НЕИПФ) - обща информация

Мисия: НЕИПФ се фокусира върху комплекс от дейности по привличане в полза на Русенски университет „Ангел Кънчев" на проектно финансиране в рамките на европейски и други международни програми, както и дейности във връзка с популяризирането, създаването на мотивация за проектна дейност и развитието на адекватни компетенции за нейното осъществяване.

Ръководни принципи: НЕИПФ осъществява своята дейност в съответствие с най-актуалните политики и програми на ЕС за проектно финансиране в сферата на образованието, науката, изследванията и иновациите и други области, свързани с дейността на университета, както и във връзка с оползотворяване на възможностите за привличане на донорства и проектно финансиране по международни програми извън ЕС.
    
Цели: 
  • Поддържане на непрекъсната осведоменост на академичната общност в Русенския университет относно възможностите за разработване на проектни предложения в рамките на различни програмни схеми.
  • Изпълнение на комплекс от мерки за увеличаване на относителния дял на изпълняваните проекти в Русенския университет.
  • Изпълнение на комплекс от дейности за развитие на знания, умения и компетенции от страна на заинтересувани представители на академичната общност във връзка със заявяването и изпълнението на проекти по различни програмни схеми.
  • Координиране на политиката на Русенския университет в областта на проектното финансиране.
  • Поддържане и развитие на мрежа от партньори на Русенския университет в областта на проектното финансиране на национално и международно ниво.

Действа​щи проекти

Действащи проекти през 2013 г

​Приключили проекти

Приключили проекти

Проектни обяви

Правила за регистриране на проектни предложения и одобрени за финансиране проекти


Материали от информационни срещи по проектно финансиране​​

  • 12.02.2014 г. Презентации от информационна среща за програмите "Еразъм+" и „Наука и образование за интелигентен растеж“ - 1, 2
  • 14.06.2013 г. Презентации на Областен информационен център гр. Русе- Програмен период 2014г.-2020г. - 1, 2, 3
  • 26.02.2013 г. Подготовка и изпълнение на международни научноизследователски проекти - презентация
  • 22.01.2013 г. Планиране и управление на проектно финансиране по Европейски рамкови програми - презентация
  • 13.11​​.2012 г. Информационна среща на Областен информационен център гр. Русе: Програма, материали.