​1. Поднаправление Международно сътрудничество (ПМС) - обща информация

      Мисия: ПМС осъществява връзката и взаимодействието на Русенския университет с неговата външна среда в международен план чрез управление на международните контакти и партньорства и международната комуникация на университета.
Ръководни принципи: ПМС осъществява своята дейност в съответствие с най-актуалните програмни документи на ЕС в сферата на образованието, науката и изследванията на базата на отвореност, сътрудничество, диалог и готовност за промяна в съответствие с изискванията на външната среда.
       Цели:
  • Непрекъснато утвърждаване на международния имидж и престиж на Русенския университет.
  • Поддържане и развитие на съществуващите международни партньорства на университета.
  • Разширяване на спектъра от междуинституционални взаимодействия на университета в международен план.
  • Популяризиране и насърчаване на възможностите за квалификация, преквалификация и личностно развитие на академичния състав чрез специализации, участия в семинари и др., финансирани по международни програми (извън осъществяваните по програма Еразъм). 
  • Разширяване на спектъра от международни инициативи на университета.

2. Двустранни и многостранни договори и споразумения​


Русенски университет „Ангел Кънчев" е търсен и ценен партньор, както в Европа, така и в света. Доказателство за това са сключените  договори за сътрудничество и меморандуми за разбирателство с институции от 29 държави. Към 1.11.2017г. Русенски университет "Ангел Кънчев" има активни 78 международни договори за сътрудничество. Прави впечатление, че повечето договори са безсрочни, които показва голямото доверие от страна на партньорите от цял свят, че институцията ще изпълни поетите задължения.

International agreements-1.11.2017.pdf

  Към май 2018г. броят на сключените споразумения с институции от 31 страни нараства до 103.

Cooperation agreements-31.05.2018.pdf

  А в началото на февруари 2019г. подписаните договори за сътрудничество са 111 с университети и организации от 32 държави.

Cooperation agreements-31.01.2019.pdf

3. Галерия на постижения и резултати

Русенски университет "Ангел Кънчев" организира своята първа Еразъм седмица "Mobile Student Generations: Transfer of European Good Practices" за обучение на преподавателски и административен персонал в периода 6-10.05.2013г. В събитието участваха преподаватели, административен персонал и студенти от Белгия, Естония, Великобритания, България и др. Особено ценно бе участието на студенти, участници по Програма Еразъм, които споделиха своите впечатления от обучението си в Полша, Австрия, Белгия. Поканен бе и експерт от Центъра за развитие на човешките ресурси-София, който отговаря за администрирането на програма Еразъм в  национален  мащаб.

Тази добра инициатива намери своето продължение и в периода 12-16.05.2014г, когато се проведе втората  седмица за обучение на персонал по Програма Еразъм + на тема "New Skills for Better Jobs". Чуждестранните участници бяха от университети в Гърция, Естония, Австрия, Румъния, Турция, Полша. От българска страна взеха участие преподаватели  и докторанти, които споделиха своя опит по проблема как да се създадат устойчиви и взаимно изгодни връзки между бизнеса и образователните институции. Студентите представиха платформите на студентските организации ESN (Erasmus Student Network)  и AISEC, които играят важна роля при поддържане на добри отношения с пристигащите студенти.

Публикуваната по-долу книга включва информация (снимки, презентации, програми) за първата и втората седмици, организирани по Програма Еразъм и Еразъм+.

Staff Training Weeks-2013 and 2014-book.pdf

Създадената добра организация и ползотворни контакти, както с университети в рамките на Европейския съюз, така и извън него, дадоха възможност да се разшири обхвата на Еразъм седмицата. В резултат на това, в третото издание на Еразъм седмицата "The New Agenda for Higher Education Institutions", проведена в периода 13-17.06.2016г. взеха участие 18 участника от 12 страни.

Четвъртата Еразъм седмица "Opening of the Erasmus Programme to the World- Challenges and Perspectives" -15-19.05.2017г. беше специално адресирана до партньорски университети от Армения, Грузия, Китай, Палестина и Русия, с които Русенски университет си сътрудничи в рамките на дейност КА 107. Тя събра 19 преподаватели и служители от 7 страни, а студентите от същите страни, обучаващи се по Програма Еразъм + през летния семестър на академичната 2016/2017 година бяха над 50. Те взеха участие както в семинарите, така и в отбелязването на 30-тата годишнина на Програма Еразъм+. 

4ISW-1.jpg 4ISW-3.jpg

4ISW-5.jpg


4ISW-6.jpg

  Петото издание на Еразъм седмицата се проведе в      периода 14-18.05.2018г. под надслов "The Agenda        for Internationalization of Higher Education -                   Opportunities and Challenges". Седмицата                      включваше 28 колеги от 10 страни и                              комбинираше обучение и изнасяне на лекции.

   Обобщена информация за всички Еразъм седмици,     проведени до момента можете да намерите в              документа по-долу.

Erasmus Staff Training Weeks 2013-2018.pdf